ಪತಿ,ಅವಸರ,ಶರೀರ,ರಾಜೀವಸಖ

ಪತಿ/ಅವಸರ/ಶರೀರ/ರಾಜೀವಸಖ ಒಡೆಯ,ಸಂದರ್ಭ,ದೇಹ,ಸೂರ್ಯ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳಿಗಿವೆ. ಪಾ ಧಾತು ರಕ್ಷಣೆ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇತಿಃ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ, ಪತಿ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಒಡೆಯ,ಯಜಮಾನ,ಗಂಡ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಸೃ ಧಾತು ಚಲನೆ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವ ಉಪಸರ್ಗ ಮತ್ತು ಅಪ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ, ಅವಸರ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಸಂದರ್ಭ, ಅವಕಾಶ, ಸಕಾಲ, ವಿರಾಮ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆತುರ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಈ ಪದದ ಪ್ರಯೋಗವಿದೆ. ಶೄ ಧಾತು ಹಿಂಸೆ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈರನ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ, […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ವಿನಿಯೋಗ,ಉಪವನ, ಲೀಲೆ,ಅರ್ಚಿತ

ಪದ ಚಿಂತನ ವಿನಿಯೋಗ/ಉಪವನ/ ಲೀಲೆ/ಅರ್ಚಿತ ಉಪಯೋಗ, ಕೈತೋಟ, ಆಟ, ಪೂಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳಿಗಿವೆ. ಯುಜಿರ್ ಧಾತು ಸೇರುವುದು ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ವಿ+ ನಿ ಉಪಸರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಘಞ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ, ವಿನಿಯೋಗ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಉಪಯೋಗ, ಹಂಚುವುದು, ನಿಯಮಿಸುವುದು ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಕಾಡು ಎಂಬರ್ಥದ ವನ ಪದಕ್ಕೆ ಉಪ ಉಪಸರ್ಗ ಸೇರಿ, ಉಪವನ ಎಂದಾಗಿ, ಕೈತೋಟ, ಉದ್ಯಾನ, ವನದ ಸಮೀಪ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಲೀಙ್ ಧಾತು ಜೊತೆಗೂಡು ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕ್ವಿಪ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಅಬ್ಧಿಪ,ವರುಣ,ಉರ್ವಿ,ಯಜ್ಞ

ಪದ ಚಿಂತನ ಅಬ್ಧಿಪ/ವರುಣ/ಉರ್ವಿ/ಯಜ್ಞ ವರುಣ, ಜಲಾಧಿದೇವತೆ,ಭೂಮಿ,ಯಾಗ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳಿಗಿವೆ. ಆಪ್ಲೃ ಧಾತು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕ್ವಿಪ್ ಹ್ರಸ್ವಶ್ಚ ಸೂತ್ರದನ್ವಯ ಅಪ್ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ನೀರು ಎಂಬರ್ಥ ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತದೆ. ಡುಧಾಞ್ ಧಾತು ಧಾರಣೆ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕಿಃ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ, ಧಿ ಎಂದಾಗಿ, ಅಪ್+ ಧಿ > ಅಬ್ಧಿ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಸಾಗರ ಎಂಬರ್ಥ ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಬ್ಧಿ ಪದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಎಂಬರ್ಥದ ಪಾ ಧಾತು ಮತ್ತು ಕಃ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ, ಅಬ್ಧಿಪ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ನಿರ್ವಹಣೆ,ಲೇಖನ,ಗರ್ವ, ವಂಧ್ಯಾ

ಪದ ಚಿಂತನ ನಿರ್ವಹಣೆ/ಲೇಖನ/ಗರ್ವ/ ವಂಧ್ಯಾ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು, ಬರವಣಿಗೆ,ಅಹಂಕಾರ, ಬಂಜೆ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳಿಗಿವೆ. ವಹ್ ಧಾತು ಒಯ್ಯುವುದು ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ನಿರ್ ಉಪಸರ್ಗ ಮತ್ತು ಲ್ಯುಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ, ನಿರ್ವಹಣ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ನಿಭಾಯಿಸುವುದು, ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವುದು ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಂದಾಗಿದೆ. ಲಿಖ್ ಧಾತು ಅಕ್ಷರರಚನೆ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಲ್ಯುಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ, ಲೇಖನ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಬರೆವಣಿಗೆ, ಬರೆಹ, ಗೀರುವುದು, ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಗರ್ವ್ ಧಾತು ದರ್ಪ […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ನಿರ್ವಹಣೆ,ಲೇಖನ,ಗರ್ವ,ವಂಧ್ಯಾ

ಪದ ಚಿಂತನ ನಿರ್ವಹಣೆ/ಲೇಖನ/ಗರ್ವ/ ವಂಧ್ಯಾ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು, ಬರವಣಿಗೆ,ಅಹಂಕಾರ, ಬಂಜೆ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳಿಗಿವೆ. ವಹ್ ಧಾತು ಒಯ್ಯುವುದು ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ನಿರ್ ಉಪಸರ್ಗ ಮತ್ತು ಲ್ಯುಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ, ನಿರ್ವಹಣ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ನಿಭಾಯಿಸುವುದು, ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವುದು ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಂದಾಗಿದೆ. ಲಿಖ್ ಧಾತು ಅಕ್ಷರರಚನೆ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಲ್ಯುಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ, ಲೇಖನ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಬರೆವಣಿಗೆ, ಬರೆಹ, ಗೀರುವುದು, ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಗರ್ವ್ ಧಾತು ದರ್ಪ […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಸೇವಕ,ಶಪಥ,ಸನ್ನಿವೇಶ,ಮನೋಜ್ಞ

ಪದ ಚಿಂತನ ಸೇವಕ/ಶಪಥ/ಸನ್ನಿವೇಶ/ ಮನೋಜ್ಞ ಆಳು,ಆಣೆ ಇಡುವುದು, ಪರಿಸರ, ಮನೋಹರ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳಿಗಿವೆ. ಷೇವೃ ಧಾತು ಉಪಚಾರ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಣ್ವುಲ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ, ಸೇವಕ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಆಳು, ಭೃತ್ಯ ಎಂಬರ್ಥ ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತದೆ. ಶಪ್ ಧಾತು ಆಕ್ರೋಶ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅಥಃ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ, ಶಪಥ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಆಣೆ,ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ, ಪ್ರಮಾಣಮಾಡುವುದು ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಶ್ ಧಾತು ಒಳಹೋಗುವುದು ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸಂ+ ನಿ ಉಪಸರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಘಞ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ, […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ,ಪರಶು,ವಲ್ಕಲ/,ಆವೃತ

ಪದ ಚಿಂತನ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ/ಪರಶು/ವಲ್ಕಲ/ಆವೃತ ದ್ರೋಣಸುತ, ಕೊಡಲಿ, ನಾರುಬಟ್ಟೆ, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳಿಗಿವೆ. ಷ್ಠಾ ಧಾತು ನಿಶ್ಚಲ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮನಿನ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ, ಸ್ಥಾಮನ್ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಧ್ವನಿ, ಶಕ್ತಿ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕುದುರೆ ಎಂಬರ್ಥದ ಅಶ್ವ ಪದ ಸೇರಿ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ್ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ದ್ರೋಣಸುತ ಎಂಬರ್ಥ ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತದೆ. ( ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಕುದುರೆಯಂತೆ ಧ್ವನಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ, ಅನ್ವರ್ಥನಾಮವಾಗಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಎಂಬ ಹೆಸರಾಯಿತಂತೆ) ಶೄ ಧಾತು ಹಿಂಸೆ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕುಃ ಪ್ರತ್ಯಯ […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಮಾತೆ,ಕದಳೀ, ದ್ರುಮ,ಚೂತವನ

ಪದ ಚಿಂತನ ಮಾತೆ,ಕದಳೀ, ದ್ರುಮ,ಚೂತವನ ತಾಯಿ, ಬಾಳೆ, ಗಿಡ, ಮಾವಿನತೋಟ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳಿಗಿವೆ. ಮಾನ್ ಧಾತು ಗೌರವಿಸು ಎಂಬರ್ಥವಿದ್ದು, ತೃಚ್+ಆನಙ್ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಸೇರಿ, ಮಾತಾ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ತಾಯಿ, ಜನನಿ ಎಂಬರ್ಥ ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತೆ ಎಂದಾಗಿದೆ. ಕದ್ ಧಾತು ಕೊರತೆ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕಲಃ+ಙೀಷ್ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಸೇರಿ, ಕದಲೀ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಬಾಳೆಗಿಡ ಎಂಬರ್ಥ ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕದಳೀ ಎಂದಾಗಿದೆ. ದ್ರು ಧಾತು ಚಲನೆ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಡುಃ+ಮಃ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಸೇರಿ ದ್ರುಮ […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ

2021 ರ ಮಾರ್ಚ್ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗಣಕಯಂತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ

2021 ರ ಮಾರ್ಚ್ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗಣಕಯಂತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ದಿನಾಂಕ:21/4/2021 ರ ಅಪರಾಹ್ನ 3:00 ಗಂಟೆಗೆ ಮಂಡಳಿಯ ವಬ್ ಸೈಟ್ http://sslc.karnataka.gov.in ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಸದರಿ ಫಲಿತಾಂಶವು ಎಲ್ಲಾ ಗಣಕಯಂತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಲಾಗಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:22N4/20 21 ರಂದು ಲಭ್ಯ ಮಾಡಲಾಗುವುದು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೂಚನಾ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು. ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾದ 15 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಕಣ್ಣಾಗು ಜಗಕೇಳು

ಕಣ್ಣಾಗು ಜಗಕೇಳು ಮಣ್ಣ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಿ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಕೂರಲೇನ್ ? ಕಣ್ಣೀರನೊರೆಸೇಳು ಅದೆ ನಿಜಧ್ಯಾನ ಮಣ್ಣಾಗುವೀ ತನುವನೊಲುಮೆಯಿಂ ಬೆಸೆಯೇಳು ಕಣ್ಣಾಗು ಜಗಕೇಳು ಜಾಣಮೂರ್ಖ // “ಸ್ಥಾವರಕ್ಕಳಿವುಂಟು ಜಂಗಮಕ್ಕಳಿವಿಲ್ಲ” ಎಂಬುದು ಎಂತಹಾ ಪಕ್ವಗೊಂಡ ನುಡಿ ! ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ , ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆ. ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣುಗಳಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂರುತ್ತೇವೆ. ಧ್ಯಾನವಾದರೂ ಏಕೆ ? ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಎಂದೇ ಉತ್ತರ ! ಅದು ಧ್ಯಾನದ ಒಂದು ರೀತಿ ಅಷ್ಟೆ. […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ