ನಿರ್ವಹಣೆ,ಲೇಖನ,ಗರ್ವ,ವಂಧ್ಯಾ

ಪದ ಚಿಂತನ ನಿರ್ವಹಣೆ/ಲೇಖನ/ಗರ್ವ/ ವಂಧ್ಯಾ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು, ಬರವಣಿಗೆ,ಅಹಂಕಾರ, ಬಂಜೆ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳಿಗಿವೆ. ವಹ್ ಧಾತು ಒಯ್ಯುವುದು ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ನಿರ್ ಉಪಸರ್ಗ ಮತ್ತು ಲ್ಯುಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ, ನಿರ್ವಹಣ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ನಿಭಾಯಿಸುವುದು, ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವುದು ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಂದಾಗಿದೆ. ಲಿಖ್ ಧಾತು ಅಕ್ಷರರಚನೆ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಲ್ಯುಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ, ಲೇಖನ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಬರೆವಣಿಗೆ, ಬರೆಹ, ಗೀರುವುದು, ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಗರ್ವ್ ಧಾತು ದರ್ಪ […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಸೇವಕ,ಶಪಥ,ಸನ್ನಿವೇಶ,ಮನೋಜ್ಞ

ಪದ ಚಿಂತನ ಸೇವಕ/ಶಪಥ/ಸನ್ನಿವೇಶ/ ಮನೋಜ್ಞ ಆಳು,ಆಣೆ ಇಡುವುದು, ಪರಿಸರ, ಮನೋಹರ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳಿಗಿವೆ. ಷೇವೃ ಧಾತು ಉಪಚಾರ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಣ್ವುಲ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ, ಸೇವಕ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಆಳು, ಭೃತ್ಯ ಎಂಬರ್ಥ ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತದೆ. ಶಪ್ ಧಾತು ಆಕ್ರೋಶ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅಥಃ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ, ಶಪಥ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಆಣೆ,ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ, ಪ್ರಮಾಣಮಾಡುವುದು ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಶ್ ಧಾತು ಒಳಹೋಗುವುದು ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸಂ+ ನಿ ಉಪಸರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಘಞ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ, […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ,ಪರಶು,ವಲ್ಕಲ/,ಆವೃತ

ಪದ ಚಿಂತನ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ/ಪರಶು/ವಲ್ಕಲ/ಆವೃತ ದ್ರೋಣಸುತ, ಕೊಡಲಿ, ನಾರುಬಟ್ಟೆ, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳಿಗಿವೆ. ಷ್ಠಾ ಧಾತು ನಿಶ್ಚಲ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮನಿನ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ, ಸ್ಥಾಮನ್ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಧ್ವನಿ, ಶಕ್ತಿ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕುದುರೆ ಎಂಬರ್ಥದ ಅಶ್ವ ಪದ ಸೇರಿ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ್ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ದ್ರೋಣಸುತ ಎಂಬರ್ಥ ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತದೆ. ( ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಕುದುರೆಯಂತೆ ಧ್ವನಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ, ಅನ್ವರ್ಥನಾಮವಾಗಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಎಂಬ ಹೆಸರಾಯಿತಂತೆ) ಶೄ ಧಾತು ಹಿಂಸೆ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕುಃ ಪ್ರತ್ಯಯ […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಮಾತೆ,ಕದಳೀ, ದ್ರುಮ,ಚೂತವನ

ಪದ ಚಿಂತನ ಮಾತೆ,ಕದಳೀ, ದ್ರುಮ,ಚೂತವನ ತಾಯಿ, ಬಾಳೆ, ಗಿಡ, ಮಾವಿನತೋಟ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳಿಗಿವೆ. ಮಾನ್ ಧಾತು ಗೌರವಿಸು ಎಂಬರ್ಥವಿದ್ದು, ತೃಚ್+ಆನಙ್ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಸೇರಿ, ಮಾತಾ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ತಾಯಿ, ಜನನಿ ಎಂಬರ್ಥ ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತೆ ಎಂದಾಗಿದೆ. ಕದ್ ಧಾತು ಕೊರತೆ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕಲಃ+ಙೀಷ್ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಸೇರಿ, ಕದಲೀ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಬಾಳೆಗಿಡ ಎಂಬರ್ಥ ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕದಳೀ ಎಂದಾಗಿದೆ. ದ್ರು ಧಾತು ಚಲನೆ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಡುಃ+ಮಃ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಸೇರಿ ದ್ರುಮ […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ನಿರ್ವಹಣೆ,ಲೇಖನ,ಗರ್ವ,ವಂಧ್ಯಾ

ಪದ ಚಿಂತನ ನಿರ್ವಹಣೆ,ಲೇಖನ,ಗರ್ವ,ವಂಧ್ಯಾ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು, ಬರವಣಿಗೆ,ಅಹಂಕಾರ, ಬಂಜೆ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳಿಗಿವೆ. ವಹ್ ಧಾತು ಒಯ್ಯುವುದು ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ನಿರ್ ಉಪಸರ್ಗ ಮತ್ತು ಲ್ಯುಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ, ನಿರ್ವಹಣ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ನಿಭಾಯಿಸುವುದು, ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವುದು ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಂದಾಗಿದೆ. ಲಿಖ್ ಧಾತು ಅಕ್ಷರರಚನೆ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಲ್ಯುಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ, ಲೇಖನ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಬರೆವಣಿಗೆ, ಬರೆಹ, ಗೀರುವುದು, ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಗರ್ವ್ ಧಾತು ದರ್ಪ ಎಂಬರ್ಥ […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಅಬ್ಧಿಪ/ವರುಣ/ಉರ್ವಿ/ಯಜ್ಞ

ಪದ ಚಿಂತನ ಅಬ್ಧಿಪ/ವರುಣ/ಉರ್ವಿ/ಯಜ್ಞ ವರುಣ, ಜಲಾಧಿದೇವತೆ,ಭೂಮಿ,ಯಾಗ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳಿಗಿವೆ. ಆಪ್ಲೃ ಧಾತು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕ್ವಿಪ್ ಹ್ರಸ್ವಶ್ಚ ಸೂತ್ರದನ್ವಯ ಅಪ್ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ನೀರು ಎಂಬರ್ಥ ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತದೆ. ಡುಧಾಞ್ ಧಾತು ಧಾರಣೆ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕಿಃ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ, ಧಿ ಎಂದಾಗಿ, ಅಪ್+ ಧಿ > ಅಬ್ಧಿ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಸಾಗರ ಎಂಬರ್ಥ ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಬ್ಧಿ ಪದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಎಂಬರ್ಥದ ಪಾ ಧಾತು ಮತ್ತು ಕಃ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ, ಅಬ್ಧಿಪ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ವಿನಿಯೋಗ/ಉಪವನ/ ಲೀಲೆ/ಅರ್ಚಿತ

ಪದ ಚಿಂತನ ವಿನಿಯೋಗ,ಉಪವನ,ಲೀಲೆ,ಅರ್ಚಿತ ಉಪಯೋಗ, ಕೈತೋಟ, ಆಟ, ಪೂಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳಿಗಿವೆ. ಯುಜಿರ್ ಧಾತು ಸೇರುವುದು ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ವಿ+ ನಿ ಉಪಸರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಘಞ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ, ವಿನಿಯೋಗ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಉಪಯೋಗ, ಹಂಚುವುದು, ನಿಯಮಿಸುವುದು ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಕಾಡು ಎಂಬರ್ಥದ ವನ ಪದಕ್ಕೆ ಉಪ ಉಪಸರ್ಗ ಸೇರಿ, ಉಪವನ ಎಂದಾಗಿ, ಕೈತೋಟ, ಉದ್ಯಾನ, ವನದ ಸಮೀಪ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಲೀಙ್ ಧಾತು ಜೊತೆಗೂಡು ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕ್ವಿಪ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ಲೀ […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ವಾಜಿ/ಹಯ/ ತುರಗ/ ತುರಂಗ/ ಅಶ್ವ

ಪದ ಚಿಂತನ ವಾಜಿ,ಹಯ, ತುರಗ, ತುರಂಗ, ಅಶ್ವ ಈ ಐದೂ ಪದಗಳಿಗೆ ಕುದುರೆ ಎಂಬರ್ಥ ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತದೆ. ವಜ್ ಧಾತು ಚಲನೆ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಘಞ್+ ಇನಿಃ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಸೇರಿ, ವಾಜಿನ್ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಕುದುರೆ, ಶರ, ಪಕ್ಷಿ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಹಯ್ ಧಾತು ಚಲನೆ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅಚ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ, ಹಯ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಕುದುರೆ, ಏಳುಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ತುರ್ ಧಾತು ವೇಗವಾದ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕಃ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ತುರ ಎಂದಾಗಿ, ಇದಕ್ಕೆ […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಸಂಕಲನ,ಪ್ರಜ್ಞೆ,ಪ್ರಕೃತಿ,ಮುಕ್ತಿ

ಸಂಕಲನ,ಪ್ರಜ್ಞೆ,ಪ್ರಕೃತಿ,ಮುಕ್ತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವುದು,ಬುದ್ಧಿ,ಸಹಜಗುಣ, ಬಿಡುಗಡೆ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳಿಗಿವೆ. ಕಲ್ ಧಾತು ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸಂ ಉಪಸರ್ಗ ಮತ್ತು ಲ್ಯುಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ, ಸಂಕಲನ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಸುವುದು, ಕೂಡುವುದು,ಮಿಶ್ರಣ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ. ಜ್ಞಾ ಧಾತು ತಿಳಿಯುವುದು ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪ್ರ ಉಪಸರ್ಗ ಮತ್ತು ಅಙ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ, ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಬುದ್ಧಿ,ವಿಚಾರಮಾಡುವಶಕ್ತಿ, ಚನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಂದಾಗಿದೆ. ಕೃಞ್ ಧಾತು ಮಾಡುವುದು ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪ್ರ […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಸಾಧನೆ,ಚಿಂತನೆ,ಅನುಗುಣ,ತನ್ಮಯ

ಸಾಧನೆ,ಚಿಂತನೆ,ಅನುಗುಣ,ತನ್ಮಯ ಕಾರ್ಯನೆರವೇರಿಸುವುದು,ಆಲೋಚನೆ, ಯೋಗ್ಯವಾದ, ತಲ್ಲೀನತೆ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳಿಗಿವೆ. ಸಾಧ್ ಧಾತು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು ಣಿಚ್+ ಯುಚ್ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಸೇರಿ, ಸಾಧನಾ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಕಾರ್ಯನೆರವೇರಿಸುವುದು, ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಮಾಡುವುದು ಎಂಬರ್ಥ ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಎಂದಾಗಿದೆ. ಚಿತಿ ಧಾತು ತಿಳಿಯುವುದು ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಲ್ಯುಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ, ಚಿಂತನ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಆಲೋಚನೆ,ವಿಚಾರವಿಮರ್ಶೆ ಎಂಬರ್ಥ ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಎಂದಾಗಿದೆ. ಸ್ವಭಾವ ಎಂಬರ್ಥದ ಗುಣ ಪದಕ್ಕೆ ಅನು ಉಪಸರ್ಗ ಸೇರಿ, ಅನುಗುಣ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ