ಕುಲಾಲ ಚಕ್ರ/ ವಿಪತ್ತು/ ನಿಶ್ಚಯ

ಪದ ಚಿಂತನ

ಕುಲಾಲ ಚಕ್ರ/ ವಿಪತ್ತು/ ನಿಶ್ಚಯ

ಕುಂಬಾರನಚಕ್ರ, ತೊಂದರೆ, ನಿರ್ಣಯ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳಿಗಿವೆ.

ಅಲ ಧಾತು ಭೂಷಣ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪೀಳಿಗೆ ಎಂಬರ್ಥದ ಕುಲ ಪದ ಮತ್ತು ಅಣ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ಕುಲಾಲ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಮಣ್ಣಿನಪಾತ್ರೆ, ಹೆಂಚು ತಯಾರಿಸುವವನು, ಕುಂಬಾರ ಎಂಬರ್ಥ ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಂಡಿ ಎಂಬರ್ಥದ ಚಕ್ರ ಪದ ಸೇರಿ, ಕುಲಾಲ ಚಕ್ರ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ
ಮಡಕೆ ಮಾಡುವ ಬಂಡಿ, ಕುಂಬಾರನ ಚಕ್ರ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ.

ಪದ ಧಾತು ಚಲನೆ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ವಿ ಉಪಸರ್ಗ ಮತ್ತು ಕ್ವಿಪ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ವಿಪದ್ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ತೊಂದರೆ, ಕಷ್ಟ, ವಿನಾಶ, ಅಪಾಯ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಪತ್ತು ಎಂದಾಗಿದೆ.

ಚಿಞ್ ಧಾತು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವುದು ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ನಿಸ್ ಉಪಸರ್ಗ ಮತ್ತು ಅಪ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ, ನಿಶ್ಚಯ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ನಿರ್ಣಯ, ನಿಷ್ಕರ್ಷೆ, ಗೊತ್ತುವಳಿ, ತೀರ್ಮಾನ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ.

ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.??

ಅ.ನಾ.

Total Page Visits: 186 - Today Page Visits: 2