ಪದ ಚಿಂತನ

ಪದ ಚಿಂತನ

ಅವಕಾಶ,ರಕ್ಷಣೆ,ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಅನುಕೂಲಸಂದರ್ಭ, ಕಾಪಾಡುವುದು, ಏರ್ಪಾಡು ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳಿಗಿವೆ.

ಕಾಶೃ ಧಾತು ಹೊಳೆಯುವುದು ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವ ಉಪಸರ್ಗ ಮತ್ತು ಘಞ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ, ಅವಕಾಶ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಸುಸಮಯ, ಸುಸಂಧಿ, ಸ್ಥಳ, ನೆಲೆ, ಕಾಲದ ಅಂತರ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ.

ರಕ್ಷ್ ಧಾತು ಪಾಲನೆ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಲ್ಯುಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ, ರಕ್ಷಣ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಕಾಪಾಡುವುದು, ಕಾಯುವುದು, ಕಾವಲು ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಎಂದಾಗಿದೆ.

ಷ್ಠಾ ಧಾತು ನಿಶ್ಚಲ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ವಿ+ ಅವ ಉಪಸರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಅಙ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ, ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಪರಿಹರಿಸುವುದು, ಬಗೆಹರಿಸುವುದು, ಶಾಸ್ತ್ರ, ಏರ್ಪಾಡು, ಅಳವಡಿಸುವುದು, ನಿಯಮ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದಾಗಿದೆ.

ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.????

ಅ.ನಾ.

Total Page Visits: 315 - Today Page Visits: 2