ಚತುರಂಗ,ಋಣ,ರಣ,ಸುಭಟ

ಪದ ಚಿಂತನ

ಪದ ಚಿಂತನ

ಚತುರಂಗ/ಋಣ/ರಣ/ಸುಭಟ

ಆನೆಕುದುರೆರಥಕಾಲಾಳು ಸೈನ್ಯ, ಸಾಲ, ಯುದ್ಧ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸೈನಿಕ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳಿಗಿವೆ‌.

ಚತೇ ಧಾತು ಯಾಚಿಸುವುದು ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು ಉರನ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ, ಚತುರ್ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ನಾಲ್ಕು ಎಂಬರ್ಥ ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಗಿ ಧಾತು ಚಲನೆ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅಚ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ, ಅಂಗ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಅವಯವ ಎಂಬರ್ಥ ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತದೆ. ಚತುರ್ +ಅಂಗ> ಚತುರಂಗ ಸಮಸ್ತಪದವು, ಆನೆಕುದುರೆರಥಕಾಲಾಳುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸೈನ್ಯ ಎಂಬರ್ಥ ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತದೆ.

ಧಾತು ಚಲನೆ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕ್ತಃ ಪ್ರತ್ಯಯ ಣತ್ವಂ ಸೂತ್ರದನ್ವಯ ಋಣ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಸಾಲ,ಹಂಗು ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ.

ರಣ್ ಧಾತು ಶಬ್ದ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅಪ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ, ರಣ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಯುದ್ಧ,ಕದನ ಎಂಬರ್ಥ ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಟ್ ಧಾತು ಸೇವಕ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸು ಉಪಸರ್ಗ ಮತ್ತು ಅಚ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ಸುಭಟ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸೈನಿಕ ಎಂಬರ್ಥ ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತದೆ.

ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.??

ಅ.ನಾ.