ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ

ಗದ್ಯ

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.

ಭಾಗ-೧ ಭಾಗ-2 ಭಾಗ-3

ಭಾಗ-೧
https://www.youtube.com/watch?v=Z0gTWzBduq4
ಭಾಗ-೨
https://www.youtube.com/watch?v=62DiCwC89lQ
ಭಾಗ-3
https://www.youtube.com/watch?v=42_XfTQo2Jo

ಈ ವರ್ಷ ಪಾಠ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ

ಭಾಗ-೧ ಭಾಗ-2 ಭಾಗ-3
ಭಾಗ-೧ ಭಾಗ-2 ಭಾಗ-3
ಭಾಗ-೧ ಭಾಗ-2 ಭಾಗ-3
ಭಾಗ-೧ ಭಾಗ-2 ಭಾಗ-3

ಪದ್ಯ

ವ್ಯಾಕರಣ

ಭಾಗ-೧ ಭಾಗ-2
ಭಾಗ-೧ ಭಾಗ-2
ಭಾಗ-೧
ಭಾಗ-೧
ಭಾಗ-೧ ಭಾಗ-2
ಭಾಗ-೧ ಭಾಗ-2

ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ