ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಪಾಠಗಳ ಹೆಸರುಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ ವಿಡೀಯೋ ನೋಡಿ 

PROSE

PART-1 PART-2
PART-1 PART-2
PART-1 PART-2
PART-1 PART-2

POEM

QUESTION PAPER