ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಾಠಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರ ಆಗಮನ ಭಾಗ-1 ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರ ಆಗಮನ ಭಾಗ-2
​ಬ್ರಿಟೀಷ್‌ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆ-೧ ​ಬ್ರಿಟೀಷ್‌ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆ-2
ಬ್ರಿಟೀಷ್‌ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ​ಭಾಗ-01 ಬ್ರಿಟೀಷ್‌ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ​ಭಾಗ-02
ಭಾರತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯಗಳು ​ಭಾಗ-01 ಭಾರತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯಗಳು ​ಭಾಗ-02
ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ​ಭಾಗ-01 ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ​ಭಾಗ-02
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟೀಷ್‌ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಪ್ರತಿರೋಧಗಳು ​ಭಾಗ-01 ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟೀಷ್‌ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಪ್ರತಿರೋಧಗಳು ​ಭಾಗ-02
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟೀಷ್‌ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಪ್ರತಿರೋಧಗಳು ​ಭಾಗ-01 ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟೀಷ್‌ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಪ್ರತಿರೋಧಗಳು ​ಭಾಗ-02
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣಾ ಚಳುವಳಿಗಳು ​ಭಾಗ-01 ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣಾ ಚಳುವಳಿಗಳು ​ಭಾಗ-01
ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ​ಭಾಗ-01 ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ​ಭಾಗ-02
ಭಾರತದ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ​ಭಾಗ-01 ಭಾರತದ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ​ಭಾಗ-02
ಭಾರತದ ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ​ಭಾಗ-01 ಭಾರತದ ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ​ಭಾಗ-02
ಉದ್ಯಮಗಾರಿಕೆ ​ಭಾಗ-01 ಉದ್ಯಮಗಾರಿಕೆ ​ಭಾಗ-02
ಗಾಂಧಿಯುಗ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟ ​ಭಾಗ-01 ಗಾಂಧಿಯುಗ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟ ​ಭಾಗ-02 ಗಾಂಧಿಯುಗ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟ ​ಭಾಗ-03
ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿಗಳು ​ಭಾಗ-01 ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿಗಳು ​ಭಾಗ-02
ಭಾತರದ ಖನಿಜ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ​ಭಾಗ-01 ಭಾತರದ ಖನಿಜ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ​ಭಾಗ-02
ಹಣ ಮತ್ತು ಸಾಲ ​ಭಾಗ-01 ಹಣ ಮತ್ತು ಸಾಲ ​ಭಾಗ-02
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಭಾರತ ​ಭಾಗ-01 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಭಾರತ ​ಭಾಗ-02
20ನೇ ಶತಮಾನದ ರಾಜಕೀಯ ಆಯಾಮಗಳು ​ಭಾಗ-01 20ನೇ ಶತಮಾನದ ರಾಜಕೀಯ ಆಯಾಮಗಳು ​ಭಾಗ-02
ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ​ಭಾಗ-01 ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ​ಭಾಗ-02
ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ​ಭಾಗ-01 ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ​ಭಾಗ-02
ಭಾರತದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಅಯ-ವ್ಯಯ ​ಭಾಗ-01 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಅಯ-ವ್ಯಯ ​ಭಾಗ-02