ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ

333

ಸೂಚನೆ : 

1. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಇ-ಮೇಲ್‌ ವಿಳಾಸ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

2. ತಾವು ನೀಡಿರುವ ಇ-ಮೇಲೆಗೆ ತಮ್ಮ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಯ ಸರಿ-ತಪ್ಪು ಉತ್ತರಗಳ ವಿವರ ಬರಲಿದೆ.

3. 30% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ತಮ್ಮ ಇ-ಮೇಲೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಸರಿ-ತಪ್ಪು ಉತ್ತರಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ಇದು ಇರಲಿದೆ.

4.ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.( ನೀವು submit ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುವುದು, ಮತ್ತೊಂದು ತಾವು ನೀಡುವ ಮೇಲ್‌ ಗೆ ಬರಲಿದೆ)

5.ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ.

6.ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ತಮ್ಮ ಮೇಲ್‌ ಇನ್‌ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಅಥವಾ spam ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.

 

ಈ ದಿನದ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ : ವ್ಯಾಕರಣ-4

78

3rd L grammer-4

1 / 25

ಒತ್ತಕ್ಷರದ ಹಿಂದಿನ ಅಕ್ಷರವು ----

2 / 25

ಲಘುಗುರುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆ

3 / 25

ಕಾವ್ಯವನ್ನು ವಾಚಿಸುವಾಗ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದಂತೆ ಉಸಿರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ತಾಣ

4 / 25

ಪದ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಶಾಸ್ತ್ರ

5 / 25

ʼಈ ಹುಡುಗಿʼ - ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದಾಗ

6 / 25

ಅನ್ಯಪದ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಸಮಾಸ

7 / 25

ʼಮೈದಡವಿʼ - ಇದು ಯಾವ ಸಮಾಸ

8 / 25

ʼಕೈಯ + ಮುಂದು ʼ - ಕೂಡಿಸಿ ಬರೆದಾಗ

9 / 25

ಪೂರ್ವಪದ ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕವಾದ ಸಮಾಸ

10 / 25

ʼಎರಡು + ಭಾಗʼ - ಕೂಡಿಸಿ ಬರೆದಾಗ

11 / 25

ʼಇಂಚರʼ - ಇದು ಯಾವ ಸಮಾಸದ ಉದಾಹರಣೆ?

12 / 25

ʼತಲೆನೋವುʼ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದಾಗ

13 / 25

ಸಮಾಸದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳಿವೆ?

14 / 25

ಸಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಪದವನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ?

15 / 25

ʼಉತ್ತʼ ಇದು ಯಾವ ಕಾಲದ ಕಾಲಸೂಚಕ ಪ್ರತ್ಯಯ?

16 / 25

ಹೋದನು - ಇದು ಯಾವ ಕಾಲದ ಕ್ರಿಯಾಪದ

17 / 25

ಕ್ರಿಯಾ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳಿವೆ?

18 / 25

ಮಾಡು - ಧಾತುವಿನ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗರೂಪ

19 / 25

ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಮೂಲರೂಪ

20 / 25

ಕ್ರಿಯೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಪದಗಳು

21 / 25

ವಿಶೇಷಾರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುವ ಪದಪುಂಜವನ್ನು ಹೀಗೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ

22 / 25

ʼಬೇಗ ಬೇಗʼ - ಇದೊಂದು

23 / 25

ಶಬ್ದವನ್ನು ಅನುಕರಿಸಿ ಬರುವ ಪದಗಳು

24 / 25

ʼದ್ಯೂತʼ ಪದದ ತದ್ಭವ ರೂಪ

25 / 25

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ತದ್ಭವ ಪದ

ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಯ ಭಾಗಗಳು

4

ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ : ಲಾಕಪ್‌ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ

1 / 25

_____ ಕಾಲೇ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೇ ಯನ್ಮಿತ್ರಂ ಮಿತ್ರಮೇವ ತತ್

2 / 25

ಗೊರೂರರು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ತಂಗಿದರು?

3 / 25

ಲಾಕಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಸಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು?

4 / 25

ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ

5 / 25

ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಗೊರೂರು ಕೃತಿಗೆ ದೊರೆತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

6 / 25

ಕುರಿಯ ತುಪ್ಪಳವನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ?

7 / 25

ಗೊರೂರರು ಜನಿಸಿದ ವರ್ಷ

8 / 25

‘ತೋಪುʼ ಎಂದರೇನು?

9 / 25

ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಾಣ್ಯ ಯಾವುದು?

10 / 25

‘ಲಾಕಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾತ್ರಿʼ ಗದ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ?

11 / 25

ಗೊರೂರರು ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು?

12 / 25

ಗೊರೂರರ ಪ್ರವಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಯಾವುದು?

13 / 25

ಇದು ಗೊರೂರರ ಕೃತಿಯಲ್ಲ

14 / 25

ಗೊರೂರರು ಯಾರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು?

15 / 25

ಗೊರೂರು ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ?

16 / 25

ರಾತ್ರಿಯ ಚಳಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಗೊರೂರರ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಉಡುಪು

17 / 25

ಅಮೆರಿಕಾ ಪೊಲೀಸರು ಏನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ?

18 / 25

ಪೊಲೀಸನು ಗೊರೂರರ ಬಳಿ ಏನು ವಿಚಾರಿಸಿದ?

19 / 25

ಲಾಕಪ್‌ ನಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆರಡು ಸಲ ಏನನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು?

20 / 25

ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ತುಂಬಿತ್ತು?

21 / 25

ಪೊಲೀಸನ ಮನೆ ಎಷ್ಟು ದೂರವಿತ್ತು?

22 / 25

ಹೊಟೆಲಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು?

23 / 25

ಗೊರೂರರು ಅಲೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಯಾರು ಕಾಣಿಸಿದರು?

24 / 25

ಗೊರೂರರ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣವಿತ್ತು?

25 / 25

ಗೊರೂರರು ಮಿತ್ರರನ್ನು ನೋಡಲು ಹೋಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು?

0

ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ : ಕಟ್ಟುವೆವು ನಾವು

1 / 20

ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಪದ ಗುರುತಿಸಿ

2 / 20

ತುಳಿಯುತೇವ’ ಪದದ ಗ್ರಾಂಥಿಕ ರೂಪ

3 / 20

ಕ್ರಾಂತಿ’ ಪದದ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ

4 / 20

ಕುಂದಗೋಳ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ?

5 / 20

ಸತೀಶ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರ ವಿಮರ್ಶಾ ಕೃತಿ ಯಾವುದು?

6 / 20

‘ಗೋಳುʼ ಪದದ ಅರ್ಥ

7 / 20

‘ನೆಲಕʼ ಪದದ ಗ್ರಾಂಥಿಕ ರೂಪ

8 / 20

ಯಾವ ಕಾಲಿನ ಹಾಡು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ?

9 / 20

ಯಾವ ಕೆಂಡದ ಕುಂಡ ಹೊರುತ್ತಾರೆ?

10 / 20

ಜಾತಿ ಇಲ್ಲದ, ಭೀತಿ ಇಲ್ಲದ ಏನನ್ನು ಕಟ್ಟಬಯಸುತ್ತಾರೆ?

11 / 20

ಸತೀಶ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರು ಯಾವ ಮನಸುಗಳ ಕನಸ ಕಟ್ಟಬಯಸುತ್ತಾರೆ?

12 / 20

ಸತೀಶ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರು ಜನಿಸಿದ ವರ್ಷ

13 / 20

ಸತೀಶ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ

14 / 20

ರಕ್ತಗಾಲಿನ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ——-

15 / 20

‘ಕಟ್ಟತೇವ ನಾವು’ ಇದೊಂದು

16 / 20

‘ಕಟ್ಟತೇವ ನಾವು’ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಸತೀಶ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರು ಕಟ್ಟಬಯಸಿರುವ ನಾಡು

17 / 20

‘ಕಟ್ಟತೇವ ನಾವು’ ಕವಿತೆಯು ——- ಬಾಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ

18 / 20

ಸತೀಶ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರು ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ

19 / 20

‘ಕಟ್ಟತೇವ ನಾವು’ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿನ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ ಕಾಲುಗಳು ರಕ್ತವಾಗಲು ಕಾರಣ

20 / 20

ಸತೀಶ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರು ಕಟ್ಟಬಯಸಿರುವ ಮನುಕುಲ

0

ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ : ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮ

1 / 25

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಕೊಡುವ ಪದ ಯಾವುದು?

2 / 25

ಗೌರಮ್ಮನವರು ತೀರಿಕೊಂಡ ವರ್ಷ

3 / 25

ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಪದ ಗುರುತಿಸಿ

4 / 25

‘ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮʼ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು?

5 / 25

‘ಆಸಕ್ತಿʼ ಪದದ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ

6 / 25

ಮರೆಯನ್ನು ಸರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಏನೆನ್ನುತ್ತಾರೆ?

7 / 25

ಅನನ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಚೇತನ ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದವರು ಯಾರು?

8 / 25

ಗೌರಮ್ಮನವರು ಯಾರ ಅನುಯಾಯಿಯಾಗಿದ್ದರು?

9 / 25

ಗೌರಮ್ಮನವರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದ ವರ್ಷ

10 / 25

ಗೌರಮ್ಮನವರ ಹದಿಹರೆಯದ ದಿನಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಕಳೆದವು?

11 / 25

ಗೌರಮ್ಮನವರ ತಂದೆಯವರು ಎಲ್ಲಿ ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದರು?

12 / 25

ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಗೌರಮ್ಮನವರ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು?

13 / 25

ಮ.ನ.ಮುಕ್ತಾಯಿಯವರು ಜನಿಸಿದ ವರ್ಷ

14 / 25

ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು

15 / 25

ಮ.ನ.ಮುಕ್ತಾಯಿ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ

16 / 25

‘ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮ’ ಗದ್ಯಭಾಗವು ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ

17 / 25

ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲೇಖಕಿ

18 / 25

ದ್ಯೋತಕ ಪದದ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ

19 / 25

ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಈ ನಿಧಿಗೆ ಗೌರಮ್ಮನವರು ತಮ್ಮ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು

20 / 25

ಗೌರಮ್ಮನವರ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೀಡಿ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದರು

21 / 25

ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ವಿವಾಹ ಇವರೊಡನೆ ಆಯಿತು

22 / 25

ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರು ಅಕಾಲ ಮರಣಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಹೊಳೆಯ ಹೆಸರು

23 / 25

ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು

24 / 25

ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಪೂರ್ವಜರು ಇದ್ದ ಸೀಮೆ

25 / 25

ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರು ಬರೆದ ಮೊದಲ ಕತೆಯ ಹೆಸರು

0

ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ : ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಕುಡಿಗಳು

1 / 25

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವಂಶಎಂಬ ಅರ್ಥ ಕೊಡುವ ಪದ ಯಾವುದು?

2 / 25

ಇದು ನಿಸಾರ್‌ ಅಹಮದ್‌ ಅವರ ಕೃತಿಯಲ್ಲ

3 / 25

‘ಚಹರೆʼ ಪದದ ಅರ್ಥ

4 / 25

ನಿಸಾರ್‌ ಅಹಮದ್‌ ಅವರು ಜನಿಸಿದ ಊರು

5 / 25

ಯಾವುದರ ಸತ್ವ ಒಂದೆ?

6 / 25

ರಾಗಿಯ ಬಣ್ಣ ಯಾವುದು?

7 / 25

ಯಾರಲ್ಲಿ ಹರಿವ ನೆತ್ತರೊಂದೆ?

8 / 25

ನಾವು ಯಾವ ತಾಯಿಯ ಕುಡಿಗಳು?

9 / 25

ಮೂಡಣ ಪದದ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ

10 / 25

ದಕ್ಷಿಣ ಈ ಪದದ ಅಚ್ಚಕನ್ನಡ ರೂಪ

11 / 25

ಕೆ.ಎಸ್.ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ರವರು ಜನಿಸಿದ ವರ್ಷ

12 / 25

ಕಳಸ, ವಚನ, ಶಿಲುಬೆ, ಮಿನಾರ್ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಪದ

13 / 25

‘ಸಮಗ್ರಕವಿತೆಗಳು’ ಕವನಸಂಕಲನದಿಂದ ಆಯ್ದ ಪದ್ಯಭಾಗ

14 / 25

ರಾಷ್ಟ್ರಿಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ಕೆ.ಎಸ್.ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ರವರ ಮಕ್ಕಳ ಪುಸ್ತಕ

15 / 25

ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ನಾವು ಪಣತೊಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು

16 / 25

ಕಪ್ಪು ಪದದ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ರೂಪ

17 / 25

ಹರಿವ ನೆತ್ತರೊಂದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಕವಿ ನೀಡಿರುವ ನಿದರ್ಶನ

18 / 25

ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಬಣ್ಣ ಒಂದೇ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಕವಿ ನೀಡಿದ ಉದಾಹರಣೆ

19 / 25

ಕಳಸ ಶಿಲುಬೆ ಬಿಳಿ ಮಿನಾರು ಇವು ಈ ಧರ್ಮದ ಸಂಕೇತಗಳು

20 / 25

‘ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಕವಿ’ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವ ಕವಿ

21 / 25

ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ರಸ ಕವಿತ್ವ ಒಂದೇ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಕವಿ ನೀಡಿರುವ ನಿದರ್ಶನಗಳು

22 / 25

ಕಂದ ವೃತ್ತ ತ್ರಿಪದಿ ವಚನ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇಯಾಗಿರುವುದು

23 / 25

‘ಕಳಸ’ ಈ ಧರ್ಮದ ಸಂಕೇತ

24 / 25

ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ಪಡು ತೆಂಕಣ

25 / 25

ನಾವು ನೀವು ಅವರು ಇವರು ; ಒಂದೆ ಒಂದೆ ಒಂದೆ ; ಭೂಮಿತಾಯ ಕುಡಿಗಳೆಂದು

0

ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ : ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳು

1 / 20

ಮನುಷ್ಯಲೋಕವನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ?

2 / 20

ವಚನ ಎಂದರೆ

3 / 20

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಪದ

4 / 20

ಬಾಗೇವಾಡಿ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ?

5 / 20

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳದಿರುವ ಮಾತು

6 / 20

ಅಂತರಂಗ ಶಬ್ದದ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ

7 / 20

ಬಸವಣ್ಣನವರು ಯಾರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕರಣಿಕರಾಗಿದ್ದರು?

8 / 20

ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕ ಯಾವುದು?

9 / 20

ಆಚಾರವನ್ನು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಏನೆಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ?

10 / 20

ಕಳ ಬೇಡ, ಕೊಲಬೇಡ…

11 / 20

‘ಮಿಥ್ಯʼ ಪದದ ಅರ್ಥ

12 / 20

ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳನ್ನು ಯಾರು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ?

13 / 20

ಬಸವಣ್ಣನವರ ಅಂಕಿತ ಯಾವುದು?

14 / 20

ಬಸವಣ್ಣನವರು ಜನಿಸಿದ ಸ್ಥಳ

15 / 20

ಬಸವಣ್ಣನವರು ಯಾವ ಶತಮಾನದವರು?

16 / 20

ನರಕ ಯಾವುದು?

17 / 20

ಯಾವುದು ದೇವಲೋಕ?

18 / 20

ಯಾರನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಬಾರದು?

19 / 20

ಅನ್ಯರಿಗೆ ಏನನ್ನು ಪಡಬಾರದು?

20 / 20

ನಾವು ಏನನ್ನು ನುಡಿಯಬಾರದು?

0

ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ : ವ್ಯಾಕರಣ-೧

1 / 20

ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಪದವಿದು

2 / 20

ಅಲಂಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧ?

3 / 20

ಒಂದು ವ್ಯಂಜನಕ್ಕೆ ಸ್ವರ ಸೇರಿ ಆಗುವ ಅಕ್ಷರ

4 / 20

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸ್ವಾರವಿರುವ ಪದ

5 / 20

ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗವಾಹಗಳು

6 / 20

ಇದರಲ್ಲಿ ಏಕವಚನ ರೂಪ ಪದ

7 / 20

ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಪದವಿದು

8 / 20

ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಚಮತ್ಕಾರದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೀಗೆಂದು ಕರೆಯುವರು

9 / 20

‘ಕ್ರಾಂತಿ ಕೆಂಡ’ ಇಲ್ಲಿರುವ ಅಲಂಕಾರ

10 / 20

‘ಅನ್ಯಾಯ’ ಪದದ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ರೂಪ

11 / 20

ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಆದೇಶಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ

12 / 20

‘ದೀಪಾಲಂಕಾರ’ ಇಲ್ಲಿರುವ ಸಂಧಿ

13 / 20

‘ಕತ್ತಲು’ ಪದದ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ರೂಪ

14 / 20

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಜಾತೀಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ

15 / 20

ವಿಸರ್ಗಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ

16 / 20

ನಗರ ಈ ಪದದ ಬಹುವಚನ ರೂಪ

17 / 20

ಹುಡುಗ, ಅಣ್ಣ, ರಾಮ, ಕವಯಿತ್ರಿ – ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಪದ

18 / 20

ಅನುನಾಸಿಕ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ

19 / 20

ಕ ಚ ಟ ತ ಪ – ಇವು

20 / 20

ಒಂದು ಮಾತ್ರಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸುವ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಹೀಗೆಂದು ಕರೆಯುವರು

0

ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ : ವ್ಯಾಕರಣ-೨

1 / 25

ಅಬ್ಬಾ ಇದು ಮನೆಯೇ? – ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಸಂಧಿ

2 / 25

ಪೂರ್ವ ಪದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಪದ ಸೇರಿದರೆ

3 / 25

ಒಂದು ಅಕ್ಷರದ ಬದಲು ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷರ ಬಂದರೆ ಅದು

4 / 25

ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಪದ

5 / 25

ಯ್‌ ರ್‌ ಲ್‌ ವ್‌ ಗಳು ____

6 / 25

ಸುರೇಂದ್ರ – ಈ ಪದದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಸಂಧಿ

7 / 25

ಒಂದೇ ಜಾತಿಯ ಅಕ್ಷರಗಳು ಸೇರಿದಾಗ ಆಗುವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಧಿ

8 / 25

ಸಂಧಿಕಾರ್ಯ ಆಗದೇ ಇರುವುದು

9 / 25

ಹೊಸದಾಗಿ ಅಕ್ಷರ ಬಂದು ಸೇರುವುದು

10 / 25

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಪದ

11 / 25

ಕನ್ನಡ ಸ್ವರಸಂಧಿಗಳು ಎಷ್ಟು?

12 / 25

ಕನ್ನಡ ಸಂಧಿಗಳು ಎಷ್ಟು?

13 / 25

ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಸೇರುವುದು

14 / 25

ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ತಿಳಿಸಲು ಬಳಸುವ ಚಿಹ್ನೆ

15 / 25

ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಚಿಹ್ನೆ

16 / 25

ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಾಗ ಬಳಸುವ ಚಿಹ್ನೆ

17 / 25

ನಿನ್ನದು ಯಾವ ಊರು? ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ ಚಿಹ್ನೆ

18 / 25

ಅನೇಕ ಉಪವಾಕ್ಯಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಚಿಹ್ನೆ

19 / 25

ಪೂರ್ಣಾರ್ಥ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಾಗ ಈ ಚಿಹ್ನೆ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ

20 / 25

ಒಂದು ಅಥವಾ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳು ಪ್ರಧಾನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿನವಾದರೆ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳು

21 / 25

ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದರು – ಇದು

22 / 25

ಎರಡು ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಕ್ಯಗಳು ಸಂಬಂಧಾವ್ಯಯದ ಮೂಲಕ ಸೇರಿ ಆದ ಪೂರ್ಣಾರ್ಥದ ವಾಕ್ಯ