ಎಸ್‌,ಎಸ್‌,ಎಲ್‌,ಸಿ 2020-21

ರಸಪ್ರಶ್ನೆ : ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ

ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ರಸಪ್ರಶ್ನೆ : ಕವಿ ಪರಿಚಯ

16

1 st language kavi parichaya

1 / 50

ಅಪರ ವಯಸ್ಕನ ಅಮೆರಿಕಾಯಾತ್ರೆ : ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ : : ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಕ್ಷರ : ------

2 / 50

ತಪ್ಪಾದ ಉತ್ತರಗಳ ಜೋಡಿ

3 / 50

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳ ಜೋಡಿ

4 / 50

'ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚತಂತ್ರಂ' ಕೃತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದವರು ಇವರು

5 / 50

ಮತಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯಕಾರನಾದ ದುರ್ಗಸಿಂಹ ಸಯ್ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭವನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾನೆ ?

6 / 50

ಪಂಚತಂತ್ರಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ?

7 / 50

ದುರ್ಗಸಿಂಹ : ಸಯ್ಯಡಿ : ಶಿವಕೋಟ್ಯಾಚಾರ್ಯ : -------

8 / 50

ಎ.ಎನ್.ಮೂರ್ತಿರಾವ್ : ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು : ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ : -----

9 / 50

ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ : ಶಿವಕೋಟ್ಯಾಚಾರ್ಯರು :: ಪಂಚತಂತ್ರಂ : ------------

10 / 50

ವೃಕ್ಷಸಾಕ್ಷಿ : ದುರ್ಗಸಿಂಹ : ಸುಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಥೆ : -----------------

11 / 50

ಶಿವಕೋಟ್ಯಾಚಾರ್ಯ : 10ನೆಯ ಶತಮಾನ :: ದುರ್ಗಸಿಂಹ : ------------

12 / 50

ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ : ಕ್ರಿಶ 1948 :: ಎ.ಎನ್ ಮೂರ್ತಿರಾವ್ : --------

13 / 50

'ಸುಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಥೆ' ಪಾಠವನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು?

14 / 50

'ವೃಕ್ಷಸಾಕ್ಷಿ' ಪಾಠವನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು?

15 / 50

ಇಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ಕವಿಗೆ ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತಿದೆ?

16 / 50

ಎ.ಎನ್. ಮೂರ್ತಿರಾವ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದು;

17 / 50

ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವರ ಕೃತಿ 'ಕುಸುಮಬಾಲೆ' ಇದೊಂದು

18 / 50

ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.

19 / 50

ಅಲೆಯುವ ಮನ : ಎ.ಎನ್.ಮೂರ್ತಿರಾವ್ : : ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಮಾವೋ : --------

20 / 50

'ವೃಕ್ಷಸಾಕ್ಷಿ' ಪಾಠದ ಆಕರ ಗ್ರಂಥ ಯಾವುದು?

21 / 50

ಪಂಚತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಷು ಉಪಕತೆಗಳಿವೆ?

22 / 50

ದುರ್ಗಸಿಂಹನ ಪಂಚತಂತ್ರ ಕೃತಿಯು

23 / 50

ದುರ್ಗಸಿಂಹ ಕವಿ ಬರೆದ ಕೃತಿ

24 / 50

ದುರ್ಗಸಿಂಹ ಕವಿಯು ಯಾರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದಂಡನಾಯಕನಾಗಿದ್ದನು?

25 / 50

ದುರ್ಗಸಿಂಹ ಕವಿಯ ಜನ್ಮ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು?

26 / 50

ದುರ್ಗಸಿಂಹ ಕವಿಯ ಕಾಲ:

27 / 50

'ಸುಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಥೆ ' ಪಾಠದ ಆಕರ ಗ್ರಂಥ ಯಾವುದು?

28 / 50

ಶಿವಕೋಟ್ಯಾಚಾರ್ಯರ 'ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ' ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಥೆಗಳಿವೆ?

29 / 50

ಶಿವಕೋಟ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಅವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ

30 / 50

ಶಿವಕೋಟ್ಯಾಚಾರ್ಯರ ಕಾಲ

31 / 50

ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಗದ್ಯಕೃತಿ ಯಾವುದು?

32 / 50

'ವ್ಯಾಘ್ರಗೀತೆ' ಪಾಠದ ಆಕರ ಗ್ರಂಥ ಯಾವುದು?

33 / 50

56ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು?

34 / 50

56ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಎಲ್ಲಿ ನಡಿಯಿತು ?

35 / 50

ಎ.ಎನ್. ಮೂರ್ತಿರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಡಿ.ಲಿಟ್ ಪದವಿ ನೀಡಿದ್ದು?

36 / 50

ಎ.ಎನ್. ಮೂರ್ತಿರಾವ್ ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರೇನು?

37 / 50

ಎ.ಎನ್. ಮೂರ್ತಿರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಕೃತಿ ಯಾವುದು?

38 / 50

ಎ.ಎನ್. ಮೂರ್ತಿರಾವ್ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳು-ಪತ್ರಗಳು ಕೃತಿಗೆ ದೊರೆತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ?

39 / 50

ಎ.ಎನ್. ಮೂರ್ತಿರಾವ್ ಅವರ ಕೃತಿಗಳು:

40 / 50

ಎ.ಎನ್. ಮೂರ್ತಿರಾವ್ ಅವರ ಜನ್ಮ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು?

41 / 50

ಎ.ಎನ್. ಮೂರ್ತಿರಾವ್ ಅವರು ಜನಿಸಿದ ವರ್ಷ

42 / 50

ಎ.ಎನ್ ಮೂರ್ತಿರಾವ್ ಅವರು ಬರೆದ ಪಾಠದ ಹೆಸರೇನು?

43 / 50

ಆಡುಮಾತಿನ ಧ್ವನಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಶಬ್ಧಶಿಲ್ಪಿ ಯಾರು?

44 / 50

'ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ' ಪಾಠದ ಆಕರ ಗ್ರಂಥ ಯಾವುದು?

45 / 50

'ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ' ಅವರಿಗೆ ಲಭಿಸಿದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಯಾವುವು?

46 / 50

'ನೋಡು ಮತ್ತು ಕೂಡು'' ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು?

47 / 50

ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ ಅವರು ಕೃತಿಗಳು:

48 / 50

ದೇವನೂರ ಮಹಾವೇವ ಅವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಯಾವುದು?

49 / 50

ದೇವನೂರ ಮಹಾವೇವ ಅವರು ಜನಿಸಿದ ವರ್ಷ:

50 / 50

'ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ' ಪಾಠ ಬರೆದು ಲೇಖಕರು ಯಾರು?

ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ :ಟುಸ್ಯೋಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ

0

tussuds wax museum

1 / 50

ಮಾತೃಶ್ರೀ ಸಮಾನರಾದವರು

2 / 50

ತೀರ್ಥರೂಪು ಸಮಾನರಾದವರು

3 / 50

ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ ?

4 / 50

ಪತ್ರ ಬರೆಯುವಾಗ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಸಮಾನರಾದ ಎಂದು ಯಾರಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ ?

5 / 50

ತೀರ್ಥರೂಪುರವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗ /ಮಗಳು ಮಾಡುವ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು - ಎಂದು ಪತ್ರ ಬರೆಯುವಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ ?

6 / 50

ಖಾಸಗಿ ಪತ್ರಗಳು ಎಂದರೆ

7 / 50

ಲಂಡನ್ ಯಾವ ಟ್ರೈನಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ

8 / 50

ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗದ ದೇಶವೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಂಡದ್ದು

9 / 50

ರಾಜರು ತಮಗೆ ಆಗದವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸಿದ ಜಾಗ

10 / 50

ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಬ್ರಿಜ್

11 / 50

ಹಡಗುಗಳು ಹೋಗುವಾಗ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಬ್ರಿಜ್

12 / 50

ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ರಿಜ್ ಗಳಿವೆ

13 / 50

ಲಂಡನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನದಿ

14 / 50

'ಸಿಂಪೋಸಿಯಾ' ಎನ್ನುವುದು

15 / 50

ಲೇಖಕರು ಲಂಡನಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಮುಚ್ಚಯ

16 / 50

ಯುರೋಪ್ ನಲ್ಲಿನ ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡ

17 / 50

ಲಂಡನ್ ನಗರ ಬದುಕಲು ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತಾರೆ ?

18 / 50

ಲಂಡನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಹಾಕಿಸಲು ಕಾರಣ

19 / 50

ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಇದ್ದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

20 / 50

ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆ

21 / 50

ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಇರುವ ಮನೆ ಹೆಸರು

22 / 50

ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಗ್ ಬಂದಾಗ ಸತ್ತ ಜನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

23 / 50

"ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನಮಗೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಕಂಡವು" ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದವರು

24 / 50

ರಮೇಶ್ ಅವರು ಮ್ಯೂಸಿಯಂನ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ 3ಡಿ ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ದು

25 / 50

ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಕ್ರೂರಿಗಳ ನಡವಳಿಕೆ ತೋರಿಸುವ ರೀತಿ

26 / 50

ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಡ್ಯಾಗರ್ ತಿವಿಯಲು ಬಂದಾಗ ಅಂಜಿದವರು

27 / 50

ಸಬರ್ಬ್ ಪದದ ಅರ್ಥ

28 / 50

ಲಂಡನ್ನಿನ ನಿಗೂಢ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಯಾವುದನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ?

29 / 50

ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನ ಯಾವಾಗ ನಡೆಯಿತು ?

30 / 50

ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್ ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನದಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಇಡಲಾದ ಸ್ಥಳ

31 / 50

ಲಂಡನ್ ನಗರದ ಕರೆನ್ಸಿ

32 / 50

ಲಂಡನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ 200 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಕಂಬವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ

33 / 50

ಲಂಡನ್ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟುಹೋದ ಚರ್ಚುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

34 / 50

ಲಂಡನ್ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟುಹೋದ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

35 / 50

ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದ ವರ್ಷ

36 / 50

'ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಹಾರರ್ಸ್' ಎಲ್ಲಿದೆ

37 / 50

ಟುಸ್ಯೋಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಗೊಂಬೆಗಳಿವೆ ?

38 / 50

ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾಡಿದವರು ?

39 / 50

' ಟುಸ್ಯೋಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ' ನೋಡಲು ಎಷ್ಟು ತಾಸು ಬೇಕೆಂದು ಗೈಡ್ ಹೇಳಿದರು ?

40 / 50

' ಟುಸ್ಯೋಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ' ಎಲ್ಲಿದೆ ?

41 / 50

'ದಕ್ಷಿಣ ಯಾತ್ರ ಚರಿತೆ' ಪ್ರವಾಸಕಥನದ ಕರ್ತೃ

42 / 50

ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ

43 / 50

ಗಾದೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ : ದೇಶ ಸುತ್ತು --------

44 / 50

ಬಸವ ಪ್ರಭು ಬೆಟ್ಟದೂರು ಅವರು ಬರೆದ ಕೃತಿಗಳು

45 / 50

ಕೆ. ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ

46 / 50

ಬಸವ ಪ್ರಭು ಬೆಟ್ಟದೂರು ಇವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ

47 / 50

ಕೆ. ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು

48 / 50

ಬಸವ ಪ್ರಭು ಬೆಟ್ಟದೂರು ಅವರು ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು

49 / 50

'ಟುಸ್ಯೋಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ' ಪಾಠದ ಆಕರ ಕೃತಿ

50 / 50

' ಟುಸ್ಯೋಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ' ಪಾಠದ ಲೇಖಕರು

ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ : ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ

0

shishunala shareepha

1 / 25

ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಭಾವ ತೋರಿ ನಡೆಯುವವರನ್ನು ಹೀಗೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ

2 / 25

ಶರೀಫರು ತಮಗಾದ ದು:ಖವನ್ನು ಇವರ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು

3 / 25

ಶರೀಫರು ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಕಲಿತ ಭಾಷೆ

4 / 25

ಸಂತ ಖಾದರ್‌ಷಾ ವಲಿಯವರ ಸಮಾಧಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳ

5 / 25

ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರ ಮೊದಲ ಹೆಸರು

6 / 25

ಕರ್ಬಲಾ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ?

7 / 25

‘ಹೆಗ್ಗುರಿʼ ಪದವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದಾಗ

8 / 25

‘ಸೌರಭʼ ಪದದ ಅರ್ಥ

9 / 25

ಸುಂಕದ ಅವರು ಜನಿಸಿದ ಊರು

10 / 25

ಶರೀಫರ ಪುತ್ರಿಯು ಯಾವ ರೋಗಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದಳು?

11 / 25

ಶರೀಫರು ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವ ವರ್ಷ?

12 / 25

ಕುಂಬಾರ ಮುದುಕಪ್ಪನ ಮಗಳ ಹೆಸರೇನು?

13 / 25

ಶರೀಫರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಯಾರು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು?

14 / 25

ಗುರು ಗೋವಿಂದರು ಯಾವುದರ ಉಪಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು?

15 / 25

ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ಟರು ಯಾವ ಗ್ರಾಮದವರು?

16 / 25

ಶರೀಫರ ಆದರ್ಶ ಗುರುಗಳು ಯಾರು?

17 / 25

ಶರೀಫರ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರೇನು?

18 / 25

ಅಲಾವಿ, ಕರ್ಬಲಾ ಯಾವ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ?

19 / 25

ಶರೀಫರು ಉರ್ದುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಕಲಿತರು?

20 / 25

ಶರೀಫರು ಮೊದಲು ಯಾವ ಮಠದಲ್ಲಿ ಓದಿದರು?

21 / 25

ಶರೀಫರ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು?

22 / 25

ಶರೀಫರ ತಂದೆಯ ವೃತ್ತಿ ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು?

23 / 25

ಶರೀಫರ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರೇನು?

24 / 25

ಶರೀಫರ ತಂದೆಯ ಹೆಸರೇನು?

25 / 25

ಶರೀಫರು ಜನಿಸಿದ ದಿನ

387 thoughts on “ಎಸ್‌,ಎಸ್‌,ಎಲ್‌,ಸಿ 2020-21

 1. You are so cool! I don’t believe I have read through something like that before. So good to find another person with a few unique thoughts on this topic. Really.. many thanks for starting this up. This site is one thing that is required on the internet, someone with a little originality.

 2. Can I simply say what a relief to find somebody that really understands what they are talking about on the web. You actually know how to bring a problem to light and make it important. More and more people really need to check this out and understand this side of your story. I was surprised that you’re not more popular because you certainly possess the gift.

 3. I truly love your site.. Very nice colors & theme. Did you create this site yourself? Please reply back as I’m looking to create my very own site and want to know where you got this from or what the theme is named. Many thanks!

 4. Having read this I believed it was rather informative. I appreciate you taking the time and energy to put this short article together. I once again find myself spending way too much time both reading and commenting. But so what, it was still worth it.

 5. This is the perfect webpage for anyone who wants to understand this topic. You know so much its almost tough to argue with you (not that I actually would want to…HaHa). You certainly put a fresh spin on a topic that’s been discussed for a long time. Excellent stuff, just excellent.

 6. I truly love your blog.. Pleasant colors & theme. Did you develop this site yourself? Please reply back as I’m hoping to create my own personal site and would love to learn where you got this from or what the theme is named. Cheers.

 7. Having read this I believed it was extremely informative. I appreciate you finding the time and energy to put this information together. I once again find myself spending a significant amount of time both reading and leaving comments. But so what, it was still worth it!

 8. I’m amazed, I have to admit. Seldom do I encounter a blog that’s both
  educative and interesting, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head.

  The issue is something not enough folks are speaking intelligently about.
  Now i’m very happy I stumbled across this during my search for something regarding this.

 9. Unquestionably consider that which you stated. Your favorite reason appeared
  to be on the web the simplest thing to take into accout of.
  I say to you, I certainly get annoyed while people think about
  issues that they just don’t recognize about. You managed
  to hit the nail upon the top as neatly as defined out the entire
  thing with no need side effect , other folks can take a
  signal. Will probably be again to get more.
  Thanks

 10. It’s actually a cool and useful piece of info.I’m satisfied that you simply shared this useful information with us.Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

 11. Your style is really unique compared to other peopleI have read stuff from. I appreciate you for posting when you have the opportunity, Guess I will just book mark this blog.Review my blog post; 우리카지노

 12. The very next time I read a blog, Hopefully it does not disappoint me as much as this one. After all, Yes, it was my choice to read through, but I actually believed you would have something interesting to talk about. All I hear is a bunch of crying about something you can fix if you were not too busy seeking attention.

 13. Hello there! This blog post couldn’t be written much better! Going through this article reminds me of my previous roommate! He always kept talking about this. I’ll forward this information to him. Pretty sure he’ll have a great read. Thank you for sharing!

 14. I have to thank you for the efforts you’ve put in penning this
  website. I’m hoping to view the same high-grade content
  from you later on as well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my own blog now 😉

 15. Aw, this was an exceptionally nice post. Taking the time and actual effort to generate a good article… but what can I say… I put things off a lot and never manage to get anything done.

 16. Hey are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying
  to get started and create my own. Do you need any html coding
  knowledge to make your own blog? Any help would be really appreciated!

 17. I will immediately take hold of your rss feed as I can not find your email subscription link or newsletter service. Do you have any? Kindly allow me recognise in order that I may subscribe. Thanks.

 18. Thanks , I have recently been searching for information approximately this subject for a while and yours is the greatest I’ve discovered till now. However, what concerning the bottom line? Are you positive in regards to the supply?

 19. The very next time I read a blog, I hope that it doesn’t fail me as much as this one. After all, I know it was my choice to read, however I truly believed you would probably have something helpful to talk about. All I hear is a bunch of whining about something that you could fix if you were not too busy seeking attention.

 20. Your style is so unique compared to other people I’ve read stuff from. I appreciate you for posting when you’ve got the opportunity, Guess I’ll just book mark this blog.

 21. I need to to thank you for this excellent read!! I definitely enjoyed every bit of it. I’ve got you saved as a favorite to look at new things you post…

 22. My developer is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on numerous websites for about a year and am anxious about switching to another platform. I have heard great things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress content into it? Any kind of help would be really appreciated!

 23. Good day! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I really enjoy reading your articles. Can you suggest any other blogs/websites/forums that deal with the same topics? Appreciate it!

 24. You’ve made some really good points there. I looked on the internet to learn more about the issue and found most people will go along with your views on this website.

 25. A fascinating discussion is definitely worth comment. I believe that you ought to write more on this topic, it may not be a taboo subject but usually folks don’t speak about such issues. To the next! Best wishes.

 26. Hi, I do think this is an excellent web site. I stumbledupon it 😉 I may come back once again since i have book-marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide others.

 27. An outstanding share! I have just forwarded this onto a friend who had been doing a little research on this. And he in fact ordered me dinner because I stumbled upon it for him… lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending the time to discuss this topic here on your blog.

 28. Your style is so unique in comparison to other people I’ve read stuff from. Thank you for posting when you’ve got the opportunity, Guess I will just bookmark this web site.

 29. The very next time I read a blog, I hope that it does not disappoint me just as much as this particular one. After all, Yes, it was my choice to read, but I truly thought you would have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something you could fix if you were not too busy seeking attention.

 30. That is a good tip particularly to those fresh to the blogosphere. Short but very precise info… Many thanks for sharing this one. A must read post!

 31. Please let me know if you’re looking for a article author for your
  blog. You have some really great posts and I believe I
  would be a good asset. If you ever want to
  take some of the load off, I’d love to write some articles for your blog in exchange for a link back to mine.
  Please blast me an email if interested. Thanks!

 32. Hi there! This article couldn’t be written much better! Looking at this article reminds me of my previous roommate! He constantly kept preaching about this. I most certainly will forward this post to him. Fairly certain he’ll have a great read. Thanks for sharing!

 33. I am curious to find out what blog platform you
  happen to be using? I’m experiencing some small security
  issues with my latest blog and I would like to find something more safeguarded.
  Do you have any suggestions?

 34. Howdy! I could have sworn I’ve been to this blog before but after looking at some of the articles I realized it’s new to me. Anyhow, I’m certainly happy I came across it and I’ll be bookmarking it and checking back regularly!

 35. I need to to thank you for this excellent read!! I absolutely enjoyed every bit of it. I’ve got you book marked to check out new stuff you post…

 36. Hi, I do believe this is an excellent website. I stumbledupon it 😉 I may return once again since I bookmarked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide others.

 37. https://main7.net/crazy/
  Thanks a lot for giving everyone a very superb chance to read in detail from this web site. It is usually so cool and also jam-packed with amusement for me and my office friends to visit the blog no less than 3 times a week to read the latest guides you will have. And of course, we’re usually contented for the extraordinary hints served by you. Selected 4 facts in this posting are certainly the best we’ve had.

 38. Hi, I do think this is an excellent blog. I stumbledupon it 😉 I’m going to come back yet again since I bookmarked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help other people.

 39. I’m excited to find this website. I need to to thank you for your time just for this fantastic read!! I definitely loved every little bit of it and I have you saved as a favorite to check out new things on your blog.

 40. I’m very happy to find this page. I want to to thank you for your time just for this wonderful read!! I definitely enjoyed every bit of it and I have you saved as a favorite to look at new information in your web site.