ಗ್ರಂಥಾಲಯ

ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯೇತರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು, ನೋಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಓದಬಹುದು.

ಸೂಚನೆಗಳುಇಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಕೇವಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ , ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾವಾಗಿ ಬಳಸಬಹದು.


ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ

10ನೇ ವರ್ಗದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ

ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು

ಇತರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲಿಂಕ್