ಚತುರಂಗ,ಋಣ,ರಣ,ಸುಭಟ

ಪದ ಚಿಂತನ ಚತುರಂಗ/ಋಣ/ರಣ/ಸುಭಟ ಆನೆಕುದುರೆರಥಕಾಲಾಳು ಸೈನ್ಯ, ಸಾಲ, ಯುದ್ಧ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸೈನಿಕ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳಿಗಿವೆ‌. ಚತೇ ಧಾತು ಯಾಚಿಸುವುದು ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು ಉರನ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ, ಚತುರ್ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ನಾಲ್ಕು ಎಂಬರ್ಥ ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಗಿ ಧಾತು ಚಲನೆ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅಚ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ, ಅಂಗ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಅವಯವ ಎಂಬರ್ಥ ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತದೆ. ಚತುರ್ +ಅಂಗ> ಚತುರಂಗ ಸಮಸ್ತಪದವು, ಆನೆಕುದುರೆರಥಕಾಲಾಳುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸೈನ್ಯ ಎಂಬರ್ಥ ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತದೆ. ಋ ಧಾತು ಚಲನೆ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ