ಕುಂಭಸಂಭವ, ಕನಕಪಾತ್ರ,ಉಪಾಯ,ಮೃತ್ಪಾತ್ರ

ಪದ ಚಿಂತನ ಕುಂಭಸಂಭವ/ ಕನಕಪಾತ್ರ/ಉಪಾಯ/ಮೃತ್ಪಾತ್ರ ದ್ರೋಣ, ಚಿನ್ನದಪಾತ್ರೆ,ಯುಕ್ತಿ, ಮಣ್ಣಿನಪಾತ್ರೆ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳಿಗಿವೆ. ಉಂಭ್ ಧಾತು ತುಂಬುವುದು ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಶಬ್ದ ಎಂಬರ್ಥದ ಕುಂ ಪದ ಮತ್ತು ಅಣ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ, ಕುಂಭ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಮಣ್ಣಿನ ಗಡಿಗೆ,ಬಿಂದಿಗೆ ಎಂಬರ್ಥ ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತದೆ. ಭೂ ಧಾತು ಇರುವಿಕೆ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸಂ ಉಪಸರ್ಗ ಮತ್ತು ಅಪ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ, ಸಂಭವ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಉತ್ಪತ್ತಿ, ಜನ್ಮತಾಳುವುದು ಎಂಬರ್ಥ ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಂಭಸಂಭವ ಸಮಸ್ತಪದವು ದ್ರೋಣ, ಅಗಸ್ತ್ಯಮಹರ್ಷಿ,ವಸಿಷ್ಠಮಹರ್ಷಿ ಎಂಬರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ