ತನಯ,ಪ್ರಸಾದ,ವಂಶ,ಗ್ಲಾನಿ

ಪದ ಚಿಂತನ ತನಯ/ಪ್ರಸಾದ/ವಂಶ/ಗ್ಲಾನಿ ಮಗ, ಅನುಗ್ರಹ, ಪೀಳಿಗೆ, ಆಯಾಸ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳಿಗಿವೆ. ತನು ಧಾತು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕಯನ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ, ತನಯ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಮಗ,ಪುತ್ರ ಎಂಬರ್ಥ ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತದೆ. ಷಡ್ಲೃ ಧಾತು ಹಿಂಸೆ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪ್ರ ಉಪಸರ್ಗ ಮತ್ತು ಘಞ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ, ಪ್ರಸಾದ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಅನುಗ್ರಹ, ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವುದು, ವರ, ದೇವರಿಗೆ ನಿವೇದಿಸಿದ ವಸ್ತು ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಸಾದ ಎಂದು ತದ್ಭವ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ವಶ್ […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ