ಸೂನು, ಮೌನ,ಮಾಧವ, ಮಹಿ

ಪದ ಚಿಂತನ ಸೂನು/ ಮೌನ/ಮಾಧವ/ ಮಹಿ ಮಗ, ಮಾತಾಡದಿರುವುದು, ನಾರಾಯಣ, ಭೂಮಿ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳಿಗಿವೆ. ಷೂಙ್ ಧಾತು ಪ್ರಸವ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ನುಃ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ, ಸೂನು ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಮಗ,ಮಗಳು, ಸೂರ್ಯ, ಕಿರಣ, ಎಕ್ಕದ ಗಿಡ ಎಂಬರ್ಥಗಳಿವೆ. ಮನ್ ಧಾತು ಜ್ಞಾನ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇನ್+ ಉತ್ ಚ + ಅಣ್ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಸೇರಿ, ಮೌನ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಮಾತಾಡದಿರುವುದು, ಗದ್ದಲವಿಲ್ಲದ ಎಂಬರ್ಥ ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾ ಧಾತು ಅಳತೆ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕಃ […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ