ಪುಟ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೋಸ್ಟ್
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು
Test Series
Passing Package
ಸಾಕ್ಷರ ಭಾರತ ಮಿಷನ್
UGC
ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ

 ಸಿರಿ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ಮುಕ್ತ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಜಾಲತಾಣ ಇದು. ಇಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಉಚಿತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ರಚನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕರು ಯಾರು ಬೇಕಾದರು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನೀಡಬಹುದು. ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಯಾವುದೇ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ರಚನೆಯಾಗಿರಬೇಕು.

Contact

  • ಸಿ. ಎಚ್ ನಾಯಕ
  • Tel.: 9743068086
  • Mail : chnayaka1@gmail.com

Links

Copyright 2020 © esiri kannada | Powered by A&S Technologies