ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಲು

 ಸಿರಿ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ಮುಕ್ತ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಜಾಲತಾಣ ಇದು. ಇಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಉಚಿತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ರಚನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕರು ಯಾರು ಬೇಕಾದರು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನೀಡಬಹುದು. ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಯಾವುದೇ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ರಚನೆಯಾಗಿರಬೇಕು.

Contact

Links

Copyright 2020 © esiri kannada | Powered by A&S Technologies