ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಂಡಿ-1
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಂಡಿ-2
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಂಡಿ-3

Categories

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಂಡಿ-4

 ಸಿರಿ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ಮುಕ್ತ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಜಾಲತಾಣ ಇದು. ಇಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಉಚಿತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ರಚನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕರು ಯಾರು ಬೇಕಾದರು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನೀಡಬಹುದು. ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಯಾವುದೇ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ರಚನೆಯಾಗಿರಬೇಕು.

Contact

  • ಸಿ. ಎಚ್ ನಾಯಕ
  • Tel.: 9743068086
  • Mail : chnayaka1@gmail.com

Links

Copyright 2019 © esiri kannada | Powered by A&S Technologies