ನಿಮ್ಮ Gmail account ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಬಂದ್ ಆಗಲಿದೆ…‌‌active ಮಾಡಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು.?

ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ gmail ತನ್ನ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವ ತವಕದಲ್ಲಿದೆ.ಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಅದು, ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬೀಳಲಿದೆ. ಜೂನ್ 1 2021 ರಿಂದ ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ನೀಯಮದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ತಮ್ಮ gmail ನೋಡದೆ ಇರುವವರು. google drive, google sheet, google Photo , google ನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿರುವವರು. google photo ದಲ್ಲಿ 15 […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಅನುಕೂಲ/ಅತ್ಯಾದರ/ ಶಿಖರ

ಪದ ಚಿಂತನ ಅನುಕೂಲ/ಅತ್ಯಾದರ/ ಶಿಖರ ಸಹಾಯ, ಬಹಳಗೌರವ,ತುದಿ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳಿಗಿವೆ. ಕೂಲ ಧಾತುವಿಗೆ ಆವರಣ ಎಂಬರ್ಥವಿದ್ದು, ಅನು ಉಪಸರ್ಗ ಮತ್ತು ಕಃ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ಅನುಕೂಲ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಉಪಕಾರ, ದಯೆಯುಳ್ಳ, ಯೋಗ್ಯವಾದ, ವಿಷ್ಣು ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ದೃಙ್ ಧಾತುವಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಂಬರ್ಥವಿದ್ದು, ಆ ಉಪಸರ್ಗ ಮತ್ತು ಅಪ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ಆದರ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಗೌರವ, ಪ್ರೀತಿ, ಮನ್ನಣೆ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥ ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಪದಕ್ಕೆ ಅತಿ ಉಪಸರ್ಗ ಸೇರಿ, ಅತ್ಯಾದರ […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ/ ಸಂಸ್ಥೆ/ಶಾಖೆ

ಪದ ಚಿಂತನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ/ ಸಂಸ್ಥೆ/ಶಾಖೆ ಖ್ಯಾತಿ, ಒಕ್ಕೂಟ, ವಿಭಾಗ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳಿಗಿವೆ. ಷಿಧು ಧಾತುವಿಗೆ ಪಕ್ವವಾದ ಎಂಬರ್ಥವಿದ್ದು, ಪ್ರ ಉಪಸರ್ಗ ಕ್ತಿನ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ ಹೆಸರುವಾಸಿ, ಕೀರ್ತಿ, ಆಭರಣ, ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಷ್ಠಾ ಧಾತು ಚಲನೆಯಿಲ್ಲದ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸಂ ಉಪಸರ್ಗ ಮತ್ತು ಅಙ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ, ಸಂಸ್ಥಾ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ನ್ಯಾಯಮಾರ್ಗ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ,, ಸಂಘ, ಉದ್ಯೋಗ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂದಾಗಿದೆ. […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಪದ ಚಿಂತನ

ಪದ ಚಿಂತನ ಬುದ್ಧಿ/ಪ್ರಾಚೀನ/ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಜ್ಞಾನ, ಹಳೆಯಕಾಲದ, ಶ್ರೇಷ್ಠಗ್ರಂಥ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳಿಗಿವೆ. ಬುಧ್ ಧಾತು ತಿಳಿದಿರುವುದು ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕ್ತಿನ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ಬುದ್ಧಿ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಜ್ಞಾನ, ಅರಿವು, ಚುರುಕುತನ, ಚಿತ್ತ, ವಿಷಯಪರಿಜ್ಞಾನ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಾಕ್ ಧಾತು ಮೊದಲು ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕ್ವಿನ್ + ಖಃ (ನ ಆದೇಶ) ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ, ಪ್ರಾಚೀನ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಪೂರ್ವಕಾಲದ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ, ಪೂರ್ವದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಕವೃ ಧಾತು ವರ್ಣನೆ […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಪದ ಚಿಂತನ

ಪದ ಚಿಂತನ* ಕಬಂಧ/ ರಾಕ್ಷಸ/ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಬ್ಬ ರಕ್ಕಸ, ಅಸುರ, ಕಲಿಯುವುದು ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳಿಗಿವೆ. ಬಂಧ್ ಧಾತು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅಣ್ ಪ್ರತ್ಯಯ, ನೀರು ಅರ್ಥದ ಕ ಧಾತು ಸೇರಿ ಕಬಂಧ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ,ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು, ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ, ರಾಹು, ನೀರು ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ರಕ್ಷ್ ಧಾತು ಪಾಲಿಸುವುದು ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅಸುನ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ರಕ್ಷಸ್ ಎಂದಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಣ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ರಾಕ್ಷಸ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ ಅಸುರ ಅರ್ಥ […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಬುದ್ಧಿ ಭಾವದ ಬೆಸುಗೆ

ಬುದ್ಧಿ ಭಾವದ ಬೆಸುಗೆ ಬೆಸುಗೆಯೊಂದೊಂದರಲು ಹೊಸೆದಿಹನು ಬೊಮ್ಮ ತಾ ಕಸುವ ಕೊಡಲೀ ಬಾಳ್ಗೆ ಹಸನುಗೊಳಿಸಲ್ಕೆ ! ಬುದ್ಧಿಗುಂ ಭಾವಕುಂ ಬೆಸುಗೆ ಮರೆತನು ಏಕೊ !? ಹೃದಯದಿಂ ಬೆಸೆ ಏಳು ಜಾಣಮೂರ್ಖ // ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅದಕ್ಕೇ ಈ ಅನಂತ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಏರುಪೇರಾಗದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬದುಕಿಗೊಂದು ಕಸುವು ಕೊಡಲು , ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲು ಭಗವಂತನೇ ಹೊಂದಿಸಿದ ಬೆಸುಗೆ ಈ ಬಾಳ ಬೆಸುಗೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲರ ಬಾಳೂ ಸಹ ಹಸನಾಗಿದೆ. ಆದರೂ […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ರವಿ/ಗಮನ/ಮಾಯೆ

ಪದ ಚಿಂತನ* ರವಿ/ಗಮನ/ಮಾಯೆ ಸೂರ್ಯ, ನಡಿಗೆ, ಕಾಣದಾಗುವುದು ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳಿಗಿವೆ. ರು ಧಾತು ಶಬ್ದಮಾಡುವುದು ಎಂಬರ್ಥವಿದ್ದು, ಇಃ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ರವಿ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ ಸೂರ್ಯ,ಎಕ್ಕದಗಿಡ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಗಮ್ಲೃ ಧಾತು ಚಲಿಸುವುದು ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ನ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ಗಮನ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ನಡೆಯುವುದು,ಸಂಚಾರ, ಲಕ್ಷ್ಯವಿಡುವುದು ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಮಾ ಧಾತು ಪ್ರಮಾಣ,ಅಳತೆ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಯಃ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ಮಾಯಾ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಇಲ್ಲದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇರುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ, […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಸುಪ್ರಸನ್ನ/ ಧನ್ಯಭಾವ

ಪದ ಚಿಂತನ* ಸುಪ್ರಸನ್ನ/ ಧನ್ಯಭಾವ ಬಹಳಸಂತಸ, ಪುಣ್ಯದ ಅವಸ್ಥೆ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳಿಗಿವೆ. ಷದ್ಲೃ ಧಾತುವಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಮನಸ್ಸು ಎಂಬರ್ಥವಿದ್ದು, ಸು, ಪ್ರ ಉಪಸರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ತಃ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ಸುಪ್ರಸನ್ನ ಪದವು ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ, ಸುಪ್ರೀತನಾದ, ದಯೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ, ನಿರ್ಮಲವಾದ, ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸಗೊಂಡ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಧನ್ ಧಾತು ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಯತ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ಧನ್ಯ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಪುಣ್ಯಶಾಲಿ ಎಂಬರ್ಥ ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತದೆ. ಭೂ ಧಾತು ಇರುವಿಕೆ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಣಿಚ್+ ಅಚ್ […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ದಿವ್ಯತ್ವಕೆರಗು ಬಾ

ದಿವ್ಯತ್ವಕೆರಗು ಬಾ ತನುವಿನೊಳಗೊಂದು ಮನ ಕಾಣದವ್ಯಕ್ತಾತ್ಮ ! ಸನಿಹದೊಳಗಿರಲೇನು ನಿಲುಕನೀ ದೇವ! ನಿತ್ಯ ಚೈತನ್ಯಮಯಿ ಸತ್ಯಮೀ ಸೃಷ್ಟಿಯೀ ದಿವ್ಯತ್ವಕೆರಗು ಬಾ ಜಾಣಮೂರ್ಖ // ಈ ಅನಂತವಾದ ದಿವ್ಯ, ಭವ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ನಾವೆಷ್ಟು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಾಲದು. ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಶರೀರ ! ಇದರೊಳಗೊಂದು ಮನಸ್ಸು ! ಅದರೊಟ್ಟಿಗೇ ಇರುವ ಬುದ್ಧಿ ! ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಚೈತನ್ಯಸ್ವರೂಪವಾದ ಆತ್ಮ ! ಇವುಗಳೆಲ್ಲದರ ಪೋಷಣೆಗೋ ಎಂಬಂತೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿರೋ ಈ ಅನಂತವೂ ಅಗಮ್ಯವೂ ಆದ ಸೃಷ್ಟಿ !ಸನಿಹದಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಕಾಣದೆ ನೇಪಥ್ಯದಲ್ಲಿರುವ […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಉಪಚಾರ/ಪೂಜೆa

ಪದ ಚಿಂತನ* ಉಪಚಾರ/ಪೂಜೆ ಸತ್ಕಾರ, ದೇವತಾರಾಧನೆ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳಿಗಿವೆ. ಎರಡೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಗಳಂತೆ ಕಂಡರೂ ಎರಡೂ ಪದಗಳು ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಚರ್ ಧಾತುವಿಗೆ ಚಲನೆ ಎಂಬರ್ಥವಿದ್ದು, ಘಞ್( ಅ) ಮತ್ತು ಉಪ ಎಂಬ ಉಪಸರ್ಗ ಸೇರಿ ಉಪಚಾರ ಪದದ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ, ಸೇವೆ, ಶುಶ್ರೂಶೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಗೌರವ, ಪೂಜೆ, ಸತ್ಕಾರ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಪೂಜ್ ಧಾತುವಿಗೆ ಆರಾಧಿಸು ಎಂಬರ್ಥವಿದ್ದು, ಣಿಚ್+ ಅಙ್ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಸೇರಿ ಪೂಜಾ ಪದವು ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ, ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದು, […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ