ಪದ ಚಿಂತನ

ಪದ ಚಿಂತನ ಬುದ್ಧಿ/ಪ್ರಾಚೀನ/ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಜ್ಞಾನ, ಹಳೆಯಕಾಲದ, ಶ್ರೇಷ್ಠಗ್ರಂಥ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳಿಗಿವೆ. ಬುಧ್ ಧಾತು ತಿಳಿದಿರುವುದು ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕ್ತಿನ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ಬುದ್ಧಿ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಜ್ಞಾನ, ಅರಿವು, ಚುರುಕುತನ, ಚಿತ್ತ, ವಿಷಯಪರಿಜ್ಞಾನ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಾಕ್ ಧಾತು ಮೊದಲು ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕ್ವಿನ್ + ಖಃ (ನ ಆದೇಶ) ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ, ಪ್ರಾಚೀನ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಪೂರ್ವಕಾಲದ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ, ಪೂರ್ವದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಕವೃ ಧಾತು ವರ್ಣನೆ […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಪದ ಚಿಂತನ

ಪದ ಚಿಂತನ* ಕಬಂಧ/ ರಾಕ್ಷಸ/ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಬ್ಬ ರಕ್ಕಸ, ಅಸುರ, ಕಲಿಯುವುದು ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳಿಗಿವೆ. ಬಂಧ್ ಧಾತು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅಣ್ ಪ್ರತ್ಯಯ, ನೀರು ಅರ್ಥದ ಕ ಧಾತು ಸೇರಿ ಕಬಂಧ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ,ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು, ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ, ರಾಹು, ನೀರು ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ರಕ್ಷ್ ಧಾತು ಪಾಲಿಸುವುದು ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅಸುನ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ರಕ್ಷಸ್ ಎಂದಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಣ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ರಾಕ್ಷಸ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ ಅಸುರ ಅರ್ಥ […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಬುದ್ಧಿ ಭಾವದ ಬೆಸುಗೆ

ಬುದ್ಧಿ ಭಾವದ ಬೆಸುಗೆ ಬೆಸುಗೆಯೊಂದೊಂದರಲು ಹೊಸೆದಿಹನು ಬೊಮ್ಮ ತಾ ಕಸುವ ಕೊಡಲೀ ಬಾಳ್ಗೆ ಹಸನುಗೊಳಿಸಲ್ಕೆ ! ಬುದ್ಧಿಗುಂ ಭಾವಕುಂ ಬೆಸುಗೆ ಮರೆತನು ಏಕೊ !? ಹೃದಯದಿಂ ಬೆಸೆ ಏಳು ಜಾಣಮೂರ್ಖ // ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅದಕ್ಕೇ ಈ ಅನಂತ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಏರುಪೇರಾಗದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬದುಕಿಗೊಂದು ಕಸುವು ಕೊಡಲು , ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲು ಭಗವಂತನೇ ಹೊಂದಿಸಿದ ಬೆಸುಗೆ ಈ ಬಾಳ ಬೆಸುಗೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲರ ಬಾಳೂ ಸಹ ಹಸನಾಗಿದೆ. ಆದರೂ […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ರವಿ/ಗಮನ/ಮಾಯೆ

ಪದ ಚಿಂತನ* ರವಿ/ಗಮನ/ಮಾಯೆ ಸೂರ್ಯ, ನಡಿಗೆ, ಕಾಣದಾಗುವುದು ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳಿಗಿವೆ. ರು ಧಾತು ಶಬ್ದಮಾಡುವುದು ಎಂಬರ್ಥವಿದ್ದು, ಇಃ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ರವಿ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ ಸೂರ್ಯ,ಎಕ್ಕದಗಿಡ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಗಮ್ಲೃ ಧಾತು ಚಲಿಸುವುದು ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ನ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ಗಮನ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ನಡೆಯುವುದು,ಸಂಚಾರ, ಲಕ್ಷ್ಯವಿಡುವುದು ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಮಾ ಧಾತು ಪ್ರಮಾಣ,ಅಳತೆ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಯಃ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ಮಾಯಾ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಇಲ್ಲದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇರುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ, […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಸುಪ್ರಸನ್ನ/ ಧನ್ಯಭಾವ

ಪದ ಚಿಂತನ* ಸುಪ್ರಸನ್ನ/ ಧನ್ಯಭಾವ ಬಹಳಸಂತಸ, ಪುಣ್ಯದ ಅವಸ್ಥೆ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳಿಗಿವೆ. ಷದ್ಲೃ ಧಾತುವಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಮನಸ್ಸು ಎಂಬರ್ಥವಿದ್ದು, ಸು, ಪ್ರ ಉಪಸರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ತಃ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ಸುಪ್ರಸನ್ನ ಪದವು ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ, ಸುಪ್ರೀತನಾದ, ದಯೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ, ನಿರ್ಮಲವಾದ, ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸಗೊಂಡ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಧನ್ ಧಾತು ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಯತ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ಧನ್ಯ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಪುಣ್ಯಶಾಲಿ ಎಂಬರ್ಥ ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತದೆ. ಭೂ ಧಾತು ಇರುವಿಕೆ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಣಿಚ್+ ಅಚ್ […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ದಿವ್ಯತ್ವಕೆರಗು ಬಾ

ದಿವ್ಯತ್ವಕೆರಗು ಬಾ ತನುವಿನೊಳಗೊಂದು ಮನ ಕಾಣದವ್ಯಕ್ತಾತ್ಮ ! ಸನಿಹದೊಳಗಿರಲೇನು ನಿಲುಕನೀ ದೇವ! ನಿತ್ಯ ಚೈತನ್ಯಮಯಿ ಸತ್ಯಮೀ ಸೃಷ್ಟಿಯೀ ದಿವ್ಯತ್ವಕೆರಗು ಬಾ ಜಾಣಮೂರ್ಖ // ಈ ಅನಂತವಾದ ದಿವ್ಯ, ಭವ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ನಾವೆಷ್ಟು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಾಲದು. ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಶರೀರ ! ಇದರೊಳಗೊಂದು ಮನಸ್ಸು ! ಅದರೊಟ್ಟಿಗೇ ಇರುವ ಬುದ್ಧಿ ! ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಚೈತನ್ಯಸ್ವರೂಪವಾದ ಆತ್ಮ ! ಇವುಗಳೆಲ್ಲದರ ಪೋಷಣೆಗೋ ಎಂಬಂತೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿರೋ ಈ ಅನಂತವೂ ಅಗಮ್ಯವೂ ಆದ ಸೃಷ್ಟಿ !ಸನಿಹದಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಕಾಣದೆ ನೇಪಥ್ಯದಲ್ಲಿರುವ […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಉಪಚಾರ/ಪೂಜೆa

ಪದ ಚಿಂತನ* ಉಪಚಾರ/ಪೂಜೆ ಸತ್ಕಾರ, ದೇವತಾರಾಧನೆ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳಿಗಿವೆ. ಎರಡೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಗಳಂತೆ ಕಂಡರೂ ಎರಡೂ ಪದಗಳು ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಚರ್ ಧಾತುವಿಗೆ ಚಲನೆ ಎಂಬರ್ಥವಿದ್ದು, ಘಞ್( ಅ) ಮತ್ತು ಉಪ ಎಂಬ ಉಪಸರ್ಗ ಸೇರಿ ಉಪಚಾರ ಪದದ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ, ಸೇವೆ, ಶುಶ್ರೂಶೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಗೌರವ, ಪೂಜೆ, ಸತ್ಕಾರ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಪೂಜ್ ಧಾತುವಿಗೆ ಆರಾಧಿಸು ಎಂಬರ್ಥವಿದ್ದು, ಣಿಚ್+ ಅಙ್ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಸೇರಿ ಪೂಜಾ ಪದವು ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ, ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದು, […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಸೌಮ್ಯ/ ಸನ್ಮಂಗಳ

ಪದ ಚಿಂತನ* ಸೌಮ್ಯ/ ಸನ್ಮಂಗಳ ಮೃದುವಾದ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳಿಗಿವೆ. ಷು ಧಾತುವಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಎಂಬರ್ಥವಿದ್ದು, ಮನ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ಸೋಮ ಪದವುಂಟಾಗಿ, ಯಃ ಮತ್ತು ಅಣ್ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಸೇರಿ ಸೌಮ್ಯ ಪದದ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧಗ್ರಹ, ಚಂದ್ರ, ಶಾಂತವಾದ, ಕೋಪತಾಪವಿಲ್ಲದ, ಮನೋಹರವಾದ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಮಗಿ ಧಾತುವಿಗೆ ಚಲನೆ ಎಂಬರ್ಥವಿದ್ದು, ಅಲಚ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ಮಂಗಲ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಕುಜಗ್ರಹ, ಶುಭ, ಶ್ರೇಯಸ್ಸು,ಆನಂದ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಅರ್ಥದ ಸತ್ […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಕೃತಜ್ಞತೆ

ಕೃತಜ್ಞತೆ ನೀರು ಗೊಬ್ಬರವಿತ್ತ ನೆರವ ಮರೆವುದೆ ಮರವು ? ಪೊರೆವುದೈ ನಿನ್ನ ಮೇಣ್ ನಿನ್ನವರನೆಲ್ಲಾ !? ನೆರವಿತ್ತು ನೆರಳಿತ್ತು ನೂರು ವರುಷದ ವರೆಗೆ ! ಸಾರುವುದೆ ಡಂಗುರವ ? ಜಾಣಮೂರ್ಖ // ನಾವು ಬೆಳೆಸಿದ ಗಿಡ ಮರಗಳ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮತ್ತು ಔದಾರ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ಅನುಕರಣಾರ್ಹವಾಗಿವೆ !? ನಾವು ಸವೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಒಂದಷ್ಟು ನೀರು ಗೊಬ್ಬರ ಅಷ್ಟೆ (ಅದೂ ಹೇರಳವಾಗಿ ಸಿಗೋದು ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬೇಡವಾದದ್ದು.) ಆದರೆ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಮರವು ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರಿಗೆಲ್ಲಾ […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ನಾಕದೊಳಗಿನ ನಾಕ

ನಾಕದೊಳಗಿನ ನಾಕ ಹಾಸುವೆಳೆ ನಾರ್ಪಿಡಿದು ಹೊಸೆದು ಹೆಣೆವುದು ಹಿಸಿದು ಹಂಸತೂಲಿಕೆಯೇಕೆ ಈಸೆ ನಿದಿರೆಯನು ! ನಾಕದೊಳು ನಾಕವೈ ಮೂಕಹಕ್ಕಿಯ ಗೂಡು ಸಾಕು ಬಾ ಸಗ್ಗವಿದೆ ಜಾಣಮೂರ್ಖ // ಎಳೆಯ ಬಿಗಿಯಾದ ನಾರನ್ನು ಆರಿಸಿ , ಎಳೆದು , ಹಿಸಿದು , ಹೊಸೆದು ಗೂಡುಕಟ್ಟಿ ನಲಿವ ಗೀಜುಗನ ಗೂಡಿನ ಮುಂದೆ ಹಂಸತೂಲಿಕಾ ತಲ್ಪವಾದರೂ ಏಕೆ ? ಅದರಲ್ಲಿ ಮಲಗುವವರು ನಿಜವಾಗಿ ಸುಖನಿದಿರೆ ಮಾಡುವರೇನು ? ಆದರೆ ಈ ಮೂಕ ಹಕ್ಕಿಯು ಸದ್ದು ಗದ್ದಲವಿಲ್ಲದೆ ಕಟ್ಟುವ ಈ ಗೂಡು ಹಂಸ […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ