ಪದ ಚಿಂತನ ಅವಕಾಶ,ರಕ್ಷಣೆ,ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನುಕೂಲಸಂದರ್ಭ, ಕಾಪಾಡುವುದು, ಏರ್ಪಾಡು ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳಿಗಿವೆ. ಕಾಶೃ ಧಾತು ಹೊಳೆಯುವುದು ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವ ಉಪಸರ್ಗ ಮತ್ತು ಘಞ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ, ಅವಕಾಶ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಸುಸಮಯ, ಸುಸಂಧಿ, ಸ್ಥಳ, ನೆಲೆ, ಕಾಲದ ಅಂತರ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ರಕ್ಷ್ ಧಾತು ಪಾಲನೆ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಲ್ಯುಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ, ರಕ್ಷಣ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಕಾಪಾಡುವುದು, ಕಾಯುವುದು, ಕಾವಲು ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಎಂದಾಗಿದೆ. ಷ್ಠಾ ಧಾತು […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ವಿಪರೀತ,ಆಶ್ಚರ್ಯ/ನಿಮಿಷ

ವಿಪರೀತ,ಆಶ್ಚರ್ಯ/ನಿಮಿಷ ಅತಿಯಾದ, ಅಚ್ಚರಿ, ೬೦ ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳಿಗಿವೆ. ಇಣ್ ಧಾತು ಚಲನೆ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ವಿ+ ಪರಿ ಉಪಸರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ತಃ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ, ವಿಪರೀತ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಪ್ರತಿಕೂಲ, ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದ, ವಿರುದ್ಧವಾದ, ಹಿಂದುಮುಂದಾದ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ, ಹೆಚ್ಚು, ಬಹಳ ಎಂಬ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಚರ್ ಧಾತು ಚಲನೆ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಆ ಉಪಸರ್ಗ ಮತ್ತು ಯತ್+ ಸುಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಸೇರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಸ್ವಲ್ಪ, ಚಲನೆ,ಪ್ರಯತ್ನ

ಸ್ವಲ್ಪ/ ಚಲನೆ/ಪ್ರಯತ್ನ ಅತಿಕಡಿಮೆ, ನಡೆಯುವುದು,ಹೆಚ್ಚುಶ್ರಮ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳಿಗಿವೆ. ಅಲ ಧಾತು ಭೂಷಣ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು ಸು ಉಪಸರ್ಗ ಮತ್ತು ಪಃ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಅತಿ ಕಡಿಮೆ, ಬಹಳ ಸಣ್ಣದು ಎಂಬರ್ಥ ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತದೆ. ಚಲ್ ಧಾತು ಕಂಪನ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಲ್ಯುಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ಚಲನ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ನಡೆಯುವುದು, ಹೋಗುವುದು, ಕಂಪಿಸುವುದು, ಪಾದ, ಯಂತ್ರ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚಲನೆ ಎಂದಾಗಿದೆ. ಯತಿ ಧಾತು ಉದ್ಯೋಗ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಆಯುಧ/ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ/ ಅಪ್ರತಿಭ

ಆಯುಧ/ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ/ ಅಪ್ರತಿಭ ಶಸ್ತ್ರ, ಬ್ರಹ್ಮ ಅಧಿದೇವತೆಯಾಗಿರುವ ಅಸ್ತ್ರ, ಧೈರ್ಯಗುಂದು ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳಿಗಿವೆ. ಯುಧ್ ಧಾತು ಹೊಡೆತ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಆ ಉಪಸರ್ಗ ಮತ್ತು ಕಃ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ, ಆಯುಧ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಶಸ್ತ್ರ, ಅಸ್ತ್ರ, ಬಾಣ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಬೃಹಿ ಧಾತು ವೃದ್ಧ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮನಿನ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ, ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಚತುರ್ಮುಖ, ಪರಮಾತ್ಮ, ಜ್ಞಾನ, ಶ್ರುತಿ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದಾಗಿದೆ. ಅಸು ಧಾತು ಎಸೆಯುವುದು ಎಂಬರ್ಥ […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಕುಲಾಲ ಚಕ್ರ/ ವಿಪತ್ತು/ ನಿಶ್ಚಯ

ಕುಲಾಲ ಚಕ್ರ/ ವಿಪತ್ತು/ ನಿಶ್ಚಯ ಕುಂಬಾರನಚಕ್ರ, ತೊಂದರೆ, ನಿರ್ಣಯ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳಿಗಿವೆ. ಅಲ ಧಾತು ಭೂಷಣ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪೀಳಿಗೆ ಎಂಬರ್ಥದ ಕುಲ ಪದ ಮತ್ತು ಅಣ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ಕುಲಾಲ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಮಣ್ಣಿನಪಾತ್ರೆ, ಹೆಂಚು ತಯಾರಿಸುವವನು, ಕುಂಬಾರ ಎಂಬರ್ಥ ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಂಡಿ ಎಂಬರ್ಥದ ಚಕ್ರ ಪದ ಸೇರಿ, ಕುಲಾಲ ಚಕ್ರ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ ಮಡಕೆ ಮಾಡುವ ಬಂಡಿ, ಕುಂಬಾರನ ಚಕ್ರ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಪದ ಧಾತು ಚಲನೆ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಪದ ಚಿಂತನ

ಪದ ಚಿಂತನ ಶ್ರೇಯಸ್/ ಸ್ಪರ್ಧೆ/ ಸಾಧ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪೈಪೋಟಿ, ಮಾಡಬಹುದಾದ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳಿಗಿವೆ. ಪ್ರಶಸ್ಯ ಪದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂಬರ್ಥವಿದ್ದು, ಪ್ರಶಸ್ಯಸ್ಯ ಶ್ರಃ ಸೂತ್ರದನ್ವಯ ಶ್ರ ಎಂದಾಗಿ, ಈಯಸುನ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಅಭ್ಯುದಯ, ಏಳಿಗೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಮುಕ್ತಿ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ಪರ್ಧ್ ಧಾತು ಸಂಘರ್ಷ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅಙ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ, ಸ್ಪರ್ಧಾ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಮೇಲಾಟ, ಪೈಪೋಟಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಫರ್ಧೆ […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಅನುಕೂಲ/ಅತ್ಯಾದರ/ ಶಿಖರ

ಪದ ಚಿಂತನ ಅನುಕೂಲ/ಅತ್ಯಾದರ/ ಶಿಖರ ಸಹಾಯ, ಬಹಳಗೌರವ,ತುದಿ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳಿಗಿವೆ. ಕೂಲ ಧಾತುವಿಗೆ ಆವರಣ ಎಂಬರ್ಥವಿದ್ದು, ಅನು ಉಪಸರ್ಗ ಮತ್ತು ಕಃ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ಅನುಕೂಲ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಉಪಕಾರ, ದಯೆಯುಳ್ಳ, ಯೋಗ್ಯವಾದ, ವಿಷ್ಣು ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ದೃಙ್ ಧಾತುವಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಂಬರ್ಥವಿದ್ದು, ಆ ಉಪಸರ್ಗ ಮತ್ತು ಅಪ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ಆದರ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಗೌರವ, ಪ್ರೀತಿ, ಮನ್ನಣೆ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥ ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಪದಕ್ಕೆ ಅತಿ ಉಪಸರ್ಗ ಸೇರಿ, ಅತ್ಯಾದರ […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ/ ಸಂಸ್ಥೆ/ಶಾಖೆ

ಪದ ಚಿಂತನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ/ ಸಂಸ್ಥೆ/ಶಾಖೆ ಖ್ಯಾತಿ, ಒಕ್ಕೂಟ, ವಿಭಾಗ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳಿಗಿವೆ. ಷಿಧು ಧಾತುವಿಗೆ ಪಕ್ವವಾದ ಎಂಬರ್ಥವಿದ್ದು, ಪ್ರ ಉಪಸರ್ಗ ಕ್ತಿನ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ ಹೆಸರುವಾಸಿ, ಕೀರ್ತಿ, ಆಭರಣ, ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಷ್ಠಾ ಧಾತು ಚಲನೆಯಿಲ್ಲದ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸಂ ಉಪಸರ್ಗ ಮತ್ತು ಅಙ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ, ಸಂಸ್ಥಾ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ನ್ಯಾಯಮಾರ್ಗ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ,, ಸಂಘ, ಉದ್ಯೋಗ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂದಾಗಿದೆ. […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಪದ ಚಿಂತನ

ಪದ ಚಿಂತನ ಬುದ್ಧಿ/ಪ್ರಾಚೀನ/ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಜ್ಞಾನ, ಹಳೆಯಕಾಲದ, ಶ್ರೇಷ್ಠಗ್ರಂಥ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳಿಗಿವೆ. ಬುಧ್ ಧಾತು ತಿಳಿದಿರುವುದು ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕ್ತಿನ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ಬುದ್ಧಿ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಜ್ಞಾನ, ಅರಿವು, ಚುರುಕುತನ, ಚಿತ್ತ, ವಿಷಯಪರಿಜ್ಞಾನ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಾಕ್ ಧಾತು ಮೊದಲು ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕ್ವಿನ್ + ಖಃ (ನ ಆದೇಶ) ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ, ಪ್ರಾಚೀನ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಪೂರ್ವಕಾಲದ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ, ಪೂರ್ವದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಕವೃ ಧಾತು ವರ್ಣನೆ […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಪದ ಚಿಂತನ

ಪದ ಚಿಂತನ* ಕಬಂಧ/ ರಾಕ್ಷಸ/ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಬ್ಬ ರಕ್ಕಸ, ಅಸುರ, ಕಲಿಯುವುದು ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳಿಗಿವೆ. ಬಂಧ್ ಧಾತು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅಣ್ ಪ್ರತ್ಯಯ, ನೀರು ಅರ್ಥದ ಕ ಧಾತು ಸೇರಿ ಕಬಂಧ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ,ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು, ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ, ರಾಹು, ನೀರು ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ರಕ್ಷ್ ಧಾತು ಪಾಲಿಸುವುದು ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅಸುನ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ರಕ್ಷಸ್ ಎಂದಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಣ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ರಾಕ್ಷಸ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ ಅಸುರ ಅರ್ಥ […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ