ಅನುಕೂಲ/ಅತ್ಯಾದರ/ ಶಿಖರ

ಪದ ಚಿಂತನ ಅನುಕೂಲ/ಅತ್ಯಾದರ/ ಶಿಖರ ಸಹಾಯ, ಬಹಳಗೌರವ,ತುದಿ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳಿಗಿವೆ. ಕೂಲ ಧಾತುವಿಗೆ ಆವರಣ ಎಂಬರ್ಥವಿದ್ದು, ಅನು ಉಪಸರ್ಗ ಮತ್ತು ಕಃ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ಅನುಕೂಲ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಉಪಕಾರ, ದಯೆಯುಳ್ಳ, ಯೋಗ್ಯವಾದ, ವಿಷ್ಣು ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ದೃಙ್ ಧಾತುವಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಂಬರ್ಥವಿದ್ದು, ಆ ಉಪಸರ್ಗ ಮತ್ತು ಅಪ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ಆದರ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಗೌರವ, ಪ್ರೀತಿ, ಮನ್ನಣೆ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥ ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಪದಕ್ಕೆ ಅತಿ ಉಪಸರ್ಗ ಸೇರಿ, ಅತ್ಯಾದರ […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ/ ಸಂಸ್ಥೆ/ಶಾಖೆ

ಪದ ಚಿಂತನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ/ ಸಂಸ್ಥೆ/ಶಾಖೆ ಖ್ಯಾತಿ, ಒಕ್ಕೂಟ, ವಿಭಾಗ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳಿಗಿವೆ. ಷಿಧು ಧಾತುವಿಗೆ ಪಕ್ವವಾದ ಎಂಬರ್ಥವಿದ್ದು, ಪ್ರ ಉಪಸರ್ಗ ಕ್ತಿನ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ ಹೆಸರುವಾಸಿ, ಕೀರ್ತಿ, ಆಭರಣ, ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಷ್ಠಾ ಧಾತು ಚಲನೆಯಿಲ್ಲದ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸಂ ಉಪಸರ್ಗ ಮತ್ತು ಅಙ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ, ಸಂಸ್ಥಾ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ನ್ಯಾಯಮಾರ್ಗ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ,, ಸಂಘ, ಉದ್ಯೋಗ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂದಾಗಿದೆ. […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಪದ ಚಿಂತನ

ಪದ ಚಿಂತನ ಬುದ್ಧಿ/ಪ್ರಾಚೀನ/ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಜ್ಞಾನ, ಹಳೆಯಕಾಲದ, ಶ್ರೇಷ್ಠಗ್ರಂಥ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳಿಗಿವೆ. ಬುಧ್ ಧಾತು ತಿಳಿದಿರುವುದು ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕ್ತಿನ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ಬುದ್ಧಿ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಜ್ಞಾನ, ಅರಿವು, ಚುರುಕುತನ, ಚಿತ್ತ, ವಿಷಯಪರಿಜ್ಞಾನ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಾಕ್ ಧಾತು ಮೊದಲು ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕ್ವಿನ್ + ಖಃ (ನ ಆದೇಶ) ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ, ಪ್ರಾಚೀನ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಪೂರ್ವಕಾಲದ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ, ಪೂರ್ವದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಕವೃ ಧಾತು ವರ್ಣನೆ […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಪದ ಚಿಂತನ

ಪದ ಚಿಂತನ* ಕಬಂಧ/ ರಾಕ್ಷಸ/ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಬ್ಬ ರಕ್ಕಸ, ಅಸುರ, ಕಲಿಯುವುದು ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳಿಗಿವೆ. ಬಂಧ್ ಧಾತು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅಣ್ ಪ್ರತ್ಯಯ, ನೀರು ಅರ್ಥದ ಕ ಧಾತು ಸೇರಿ ಕಬಂಧ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ,ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು, ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ, ರಾಹು, ನೀರು ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ರಕ್ಷ್ ಧಾತು ಪಾಲಿಸುವುದು ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅಸುನ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ರಕ್ಷಸ್ ಎಂದಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಣ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ರಾಕ್ಷಸ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ ಅಸುರ ಅರ್ಥ […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ರವಿ/ಗಮನ/ಮಾಯೆ

ಪದ ಚಿಂತನ* ರವಿ/ಗಮನ/ಮಾಯೆ ಸೂರ್ಯ, ನಡಿಗೆ, ಕಾಣದಾಗುವುದು ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳಿಗಿವೆ. ರು ಧಾತು ಶಬ್ದಮಾಡುವುದು ಎಂಬರ್ಥವಿದ್ದು, ಇಃ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ರವಿ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ ಸೂರ್ಯ,ಎಕ್ಕದಗಿಡ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಗಮ್ಲೃ ಧಾತು ಚಲಿಸುವುದು ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ನ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ಗಮನ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ನಡೆಯುವುದು,ಸಂಚಾರ, ಲಕ್ಷ್ಯವಿಡುವುದು ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಮಾ ಧಾತು ಪ್ರಮಾಣ,ಅಳತೆ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಯಃ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ಮಾಯಾ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಇಲ್ಲದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇರುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ, […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಸುಪ್ರಸನ್ನ/ ಧನ್ಯಭಾವ

ಪದ ಚಿಂತನ* ಸುಪ್ರಸನ್ನ/ ಧನ್ಯಭಾವ ಬಹಳಸಂತಸ, ಪುಣ್ಯದ ಅವಸ್ಥೆ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳಿಗಿವೆ. ಷದ್ಲೃ ಧಾತುವಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಮನಸ್ಸು ಎಂಬರ್ಥವಿದ್ದು, ಸು, ಪ್ರ ಉಪಸರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ತಃ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ಸುಪ್ರಸನ್ನ ಪದವು ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ, ಸುಪ್ರೀತನಾದ, ದಯೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ, ನಿರ್ಮಲವಾದ, ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸಗೊಂಡ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಧನ್ ಧಾತು ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಯತ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ಧನ್ಯ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಪುಣ್ಯಶಾಲಿ ಎಂಬರ್ಥ ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತದೆ. ಭೂ ಧಾತು ಇರುವಿಕೆ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಣಿಚ್+ ಅಚ್ […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಉಪಚಾರ/ಪೂಜೆa

ಪದ ಚಿಂತನ* ಉಪಚಾರ/ಪೂಜೆ ಸತ್ಕಾರ, ದೇವತಾರಾಧನೆ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳಿಗಿವೆ. ಎರಡೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಗಳಂತೆ ಕಂಡರೂ ಎರಡೂ ಪದಗಳು ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಚರ್ ಧಾತುವಿಗೆ ಚಲನೆ ಎಂಬರ್ಥವಿದ್ದು, ಘಞ್( ಅ) ಮತ್ತು ಉಪ ಎಂಬ ಉಪಸರ್ಗ ಸೇರಿ ಉಪಚಾರ ಪದದ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ, ಸೇವೆ, ಶುಶ್ರೂಶೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಗೌರವ, ಪೂಜೆ, ಸತ್ಕಾರ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಪೂಜ್ ಧಾತುವಿಗೆ ಆರಾಧಿಸು ಎಂಬರ್ಥವಿದ್ದು, ಣಿಚ್+ ಅಙ್ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಸೇರಿ ಪೂಜಾ ಪದವು ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ, ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದು, […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಸೌಮ್ಯ/ ಸನ್ಮಂಗಳ

ಪದ ಚಿಂತನ* ಸೌಮ್ಯ/ ಸನ್ಮಂಗಳ ಮೃದುವಾದ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳಿಗಿವೆ. ಷು ಧಾತುವಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಎಂಬರ್ಥವಿದ್ದು, ಮನ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ಸೋಮ ಪದವುಂಟಾಗಿ, ಯಃ ಮತ್ತು ಅಣ್ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಸೇರಿ ಸೌಮ್ಯ ಪದದ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧಗ್ರಹ, ಚಂದ್ರ, ಶಾಂತವಾದ, ಕೋಪತಾಪವಿಲ್ಲದ, ಮನೋಹರವಾದ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಮಗಿ ಧಾತುವಿಗೆ ಚಲನೆ ಎಂಬರ್ಥವಿದ್ದು, ಅಲಚ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ಮಂಗಲ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಕುಜಗ್ರಹ, ಶುಭ, ಶ್ರೇಯಸ್ಸು,ಆನಂದ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಅರ್ಥದ ಸತ್ […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಛಲ/ಮಾಲೆ/ ಸಾಧುಜನ

ಪದ ಚಿಂತನ* ಛಲ/ಮಾಲೆ/ ಸಾಧುಜನ ದೃಢನಿಶ್ಚಯ, ಹಾರ,ಸಭ್ಯಮನುಷ್ಯ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳಿಗಿವೆ. ಛೋ ಧಾತು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕಲಃ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ, ಛಲ ಪದದ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ, ಕಾರಣ,ಮರೆಮಾಚುವುದು, ಕಪಟ, ದೃಢ ನಿರ್ಣಯ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಲಾ ಧಾತು, ನೀಡುವುದು ಅರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎಂಬ ಅರ್ಥವುಳ್ಳ ಮಾ ಧಾತುವಿನೊಡನೆ ಸೇರಿ, ಮಾಲಾ( ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಶೋಭೆಯನ್ನು ನೀಡುವ) ಪದವು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾರ,ಪಂಕ್ತಿ, ಜಪಸರ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಲೆ ಎಂದಾಗಿದೆ. ಸಾಧ್ ಧಾತುವಿಗೆ, […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಅಸು/ರುಚಿ/ ವನ್ಯಫಲ

ಪದ ಚಿಂತನ* ಅಸು/ರುಚಿ/ ವನ್ಯಫಲ ಉಸಿರು, ಸವಿ, ಕಾಡಿನಹಣ್ಣು ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳಿಗಿವೆ. ಅಸ್ ಧಾತು ಇಡುವುದು ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು ಉನ್( ಉ) ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ಅಸು ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ ಉಸಿರು, ಪ್ರಾಣ, ಶ್ವಾಸ, ಮನಸ್ಸು, ಜಲ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ರುಚ್ ಧಾತು ಪ್ರಕಾಶಿಸು ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇನ್( ಇ) ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ರುಚಿ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಇಷ್ಟ, ಆಸೆ,ಪ್ರೀತಿ, ಆಸಕ್ತಿ, ಸವಿ, ಅನುರಾಗ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ವನ್ ಧಾತು ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಎಂಬರ್ಥ […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ