ಉದ್ದೀಪನ/ಪ್ರಾಣಾಹುತಿ

ಪದ ಚಿಂತನ* ಉದ್ದೀಪನ/ಪ್ರಾಣಾಹುತಿ ಪ್ರಚೋದನೆ/ ಊಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿನ ಹವಿಸ್ಸಿನ ಅರ್ಪಣೆ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಈ ಪದಗಳಿಗಿವೆ. ದೀಪೀ ಧಾತು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವುದು ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ನ ಪ್ರತ್ಯಯ ಉದ್ ಉಪಸರ್ಗ ಸೇರಿ ಉದ್ದೀಪನ ಪದವು ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇರಿಸುವುದು, ಹುರಿದುಂಬಿಸುವುದು, ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವುದು, ನವರಸಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಹು ಧಾತುವಿಗೆ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ನೀಡುವುದು ಎಂಬರ್ಥವಿದ್ದು, ಕ್ತಿನ್( ತಿ) ಪ್ರತ್ಯಯ ‘ಆ’ ಉಪಸರ್ಗ ಸೇರಿ ಆಹುತಿ ಪದ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಗ್ನಿಮೂಲಕ ಹವಿಸ್ಸು ಅರ್ಪಿಸುವುದು, ಹೋಮ, ಹವಿಸ್ಸು ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳು […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಮೃದು/ ಸ್ಪರ್ಶ

ಪದ ಚಿಂತನ* ಮೃದು/ ಸ್ಪರ್ಶ ಕೋಮಲ, ಮುಟ್ಟುವುದು ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳಿಗಿವೆ. ಮೃದ ಧಾತು ಪುಡಿಮಾಡುವುದು ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಕುಃ(ಉ) ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ಮೃದು ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಮೆತ್ತಗಿರುವ,ಮೆದುವಾದ, ಸೌಮ್ಯವಾದ, ಶಾಂತವಾದ, ನಿಧಾನವಾದ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ಪೃಶ ಧಾತು ಕೊಡುಗೆ ಎಂಬರ್ಥವಿದ್ದು, ಘಞ್( ಅ) ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಪದವು ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ, ಚರ್ಮೇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ತಿಳಿಯುವ ಗುಣ, ಮುಟ್ಟುವುದು, ಸೋಕುವುದು, ದಾನ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.??????????? ಅ.ನಾ.*

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಅಗ್ನಿ/ಉದ್ದೇಶ

ಪದ ಚಿಂತನ* ಅಗ್ನಿ/ಉದ್ದೇಶ ಬೆಂಕಿ ,ಗುರಿ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳಿಗಿವೆ. ಅಗಿ ಧಾತು, ಚಲನೆ ಎಂಬರ್ಥವಿದ್ದು ನಿಃ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ಅಗ್ನಿ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಬೆಂಕಿ, ಅಗ್ನಿದೇವ, ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣಿಸುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ದಿಶ ಧಾತು ನೀಡುವುದು ಅರ್ಥವಿದ್ದು ಘಞ್( ಅ) ಪ್ರತ್ಯಯ, ಉದ್ ಉಪಸರ್ಗ ಸೇರಿ ಉದ್ದೇಶ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಗುರಿ, ಪ್ರದೇಶ, ವಿಮರ್ಶೆ, ಉಪದೇಶ, ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.??????????? ಅ.ನಾ.*

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಪದ ಚಿಂತನ* ವಿಶಾಲ/ ವೇದಿ ಅಗಲವಾದ/ ಯಜ್ಞಭೂಮಿ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳಿಗಿವೆ. ವಿಶ್ ಧಾತು ಒಳಹೋಗುವಿಕೆ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕಾಲನ್( ಆಲ) ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ವಿಶಾಲ ಪದವು ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ದೊಡ್ಡದಾದ, ವಿಸ್ತಾರವಾದ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ, ಜಿಂಕೆಪ್ರಭೇದ( ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ) ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ವಿದ್ ಧಾತು ಜ್ಞಾನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇನ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ವೇದಿ ಪದ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪಂಡಿತ, ವಿದ್ವಾಂಸ, ಯಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಭೂಮಿ, ಅಂಗುಲಿಮುದ್ರೆ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.??????????? ಅ.ನಾ.*

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಸುರಭಿ/ ಉಪಕಾರ

ಪದ ಚಿಂತನ* ಸುರಭಿ/ ಉಪಕಾರ ಸುವಾಸನೆ/ ಸಹಾಯ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳಿಗಿವೆ. ರಭ್ ಧಾತು ವೇಗ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸು ಉಪಸರ್ಗ ಇನ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ಸುರಭಿ ಪದವು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಸುವಾಸನೆ,ಪರಿಮಳ, ಕಾಮಧೇನು, ವಸಂತಮಾಸ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಕೃಞ್ ಧಾತು ಮಾಡುವುದು ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು ಉಪ ಎಂಬ ಉಪಸರ್ಗ, ಘಞ್( ಅ) ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ಉಪಕಾರ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಸಹಾಯ, ಒತ್ತಾಸೆ, ನೆರವು ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.??????????? ಅ.ನಾ.*

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಜಟಿಲಕಬರೀ/ ಉದರ

ಪದ ಚಿಂತನ* ಜಟಿಲಕಬರೀ/ ಉದರ ಜಟೆಯಿಂದಕೂಡಿದ ತುರುಬು/ ಹೊಟ್ಟೆ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳಿಗಿವೆ. ಜಟ ಧಾತು ಗುಂಪು ಎಂಬರ್ಥವಿದ್ದು, ಅಚ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ಜಟಾ ಎಂದಾಗಿ ಜಡೆ ಅರ್ಥ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಲಚ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ಜಟಿಲ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ ಹೊಸೆದಕೂದಲು, ತಿರುಚಿದ ಅರ್ಥ ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಮು ಧಾತು ಅಚ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ಕ ಎಂದಾಗಿ ತಲೆ ಅರ್ಥ ಹೊಂದಿದೆ. ವೃಞ್ ಧಾತು ಆವರಣ ಅರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು ಙೀಪ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ, ವರೀ ಎಂದಾಗಿ ಕ+ […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಕೃಷ್ಣಾಜಿನಾಂಬರೆ/ ಬುದ್ಧಿಹೀನ

ಪದ ಚಿಂತನ* ಕೃಷ್ಣಾಜಿನಾಂಬರೆ/ ಬುದ್ಧಿಹೀನ ಜಿಂಕೆಚರ್ಮವನ್ನು ವಸ್ತ್ರವಾಗಿ,ಧರಿಸಿದವಳು/ ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳಿಗಿವೆ. ಕೃಷ ಧಾತು ಬರೆಯುವುದು, ಕೆರೆಯುವುದು ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥವಿದ್ದು, ಣ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ಕೃಷ್ಣ ಪದವಾಗಿ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ವ್ಯಾಸ, ಕಪ್ಪುಬಣ್ಣ, ಒಂದು ವಿಧದ ಜಿಂಕೆ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಅಜ ಧಾತು ಚಲನೆ ಎಂಬರ್ಥ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಇನಚ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ಅಜಿನ ಎಂದಾಗಿ, ಚರ್ಮ ಅರ್ಥ ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣ+ ಅಜಿನ> ಕೃಷ್ಣಾಜಿನ ಎಂದಾಗಿ ಜಿಂಕೆಯ ಚರ್ಮ ಎಂಬರ್ಥ ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂಬಮ್ ಧಾತು ಅವ್ಯಕ್ತಶಬ್ದ […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ವೃದ್ಧ/ ಚೀರ

ಪದ ಚಿಂತನ* ವೃದ್ಧ/ ಚೀರ ವಯಸ್ಸಾದವರು, ಸೀರೆ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳಿಗಿವೆ. ವೃಧು ಧಾತು ವಯಸ್ಸಾದ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕ್ತಃ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ವೃದ್ಧ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಮುದುಕ, ಪ್ರಾಯಕಳೆದು ವಯಸ್ಸಾದವರು, ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಜ್ಞಾನಿ, ಪಂಡಿತ, ವಿದ್ವಾಂಸ, ಚನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದ, ಗೌರವ ಹೊಂದಿದ, ಪೂಜನೀಯ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ. ಚಿಞ್ ಧಾತು ರಾಶಿಹಾಕುವುದು, ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವುದು ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕ್ರನ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಃ ಸೂತ್ರದಂತೆ ಚೀರ ಪದವು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿಂದಿಬಟ್ಟೆ, ಮರದ ತೊಗಟೆ, ಹಸುವಿನ […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಆಶ್ರಮ/ ಪರ್ಣಶಾಲಾ

ಪದ ಚಿಂತನ* ಆಶ್ರಮ/ ಪರ್ಣಶಾಲಾ ತಪಸ್ವಿಗಳ ವಾಸದಮನೆ, ಎಲೆಗಳಿಂದಾದ ಮನೆ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳಿಗಿವೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಬೇರೆಬೇರೆ ಅರ್ಥವಿದ್ದರೂ, ಪರ್ಣಶಾಲೆಯೇ ಆಶ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಶ್ರಮು ಧಾತು ತಪಸ್ವಿ, ಕಷ್ಟ, ದುಃಖ ಮೊದಲಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಇದ್ದು, ಅ ಪ್ರತ್ಯಯ ಮತ್ತು ಆ ಉಪಸರ್ಗ ಸೇರಿ ಆಶ್ರಮ ಪದವು ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ, ತಪಸ್ವಿಗಳ ವಾಸಸ್ಥಾನ, ಪರ್ಣಶಾಲೆ, ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಪೃ ಧಾತು ಪಾಲಿಸುವುದು ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ನಃ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ಪರ್ಣ ಪದವು ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಪತ್ರ,ಎಲೆ, ರೆಕ್ಕೆ, ವೀಳ್ಯದೆಲೆ […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಸಂವೇದನಾಶೀಲ/ ನಿರೂಪಣೆ

ಪದ ಚಿಂತನ* ಸಂವೇದನಾಶೀಲ/ ನಿರೂಪಣೆ ಅರಿವಿನ ನಡೆ, ವಿವರಿಸುವುದು ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳಿಗಿವೆ. ವಿದ್ ಧಾತು ಜ್ಞಾನ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅ+ ನಾ ಪ್ರತ್ಯಯ ಮತ್ತು ಸಂ ಉಪಸರ್ಗ ಸೇರಿ ಸಂವೇದನಾ ಪದವು ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ, ಅರಿವು, ಅನುಭವ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಶೀಲ್ ಧಾತು ಗುಣ ಎಂಬರ್ಥವಿದ್ದು ಅ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ಶೀಲ ಎಂದಾಗಿ, ಸ್ವಭಾವ, ಸತ್ತ್ವ, ನೀತಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಸಮಸ್ತ ಪದವು ಜ್ಞಾನದ ನಡೆ, ಅರಿವಿನ ಸ್ವಭಾವ […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ