ಅಜಯ್ ಮಾಕೆನ್ ಅವರನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ, ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನೇಮಿಸಿದೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭಾನುವಾರ ಅಜಯ್ ಮಾಕೆನ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ, ಅವಿನಾಶ್ ಪಾಂಡೆ ಬದಲಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭಾನುವಾರ ಅಜಯ್ ಮಾಕೆನ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ. ಸಚಿನ್ ಪೈಲಟ್ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕತ್ವದ ನಡುವೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಕೊನೆಗೊಂಡ ನಂತರ ಇದು ಬಂದಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮೂರು ಸದಸ್ಯರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುಂದೆ ಓದಿ

ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ

ಪದ ಚಿಂತನ* ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ: ಅಞ್ಜೂ ( ಅಂಜೂ) ಧಾತು, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವಿಕೆ ಎಂಬರ್ಥ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿ ಉಪಸರ್ಗ, ಕ್ತಿನ್( ಕ್ತಿ) ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ವಿ+ ಅಂಜೂ+ ಕ್ತಿ> ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬ ಪದದ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವುದು, ನಿಜರೂಪ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಸ್ತು, ಚರಾಚರವಸ್ತುಗಳು ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪದ ಮನುಷ್ಯ ಎಂಬರ್ಥಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದಂತಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಪದಕ್ಕೆ ಅಭಿ ಉಪಸರ್ಗ ಸೇರಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಪದವುಂಟಾದಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು, ಚನ್ನಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸುವುದು, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದದ್ದನ್ನು […]

ಮುಂದೆ ಓದಿ