ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ/ ದೃಷ್ಟಿ

ಪದ ಚಿಂತನ

ಪದ ಚಿಂತನ*
ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ/ ದೃಷ್ಟಿ

ಮಾರ್ದನಿ, ನೋಟ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳಿಗಿವೆ.
ಧ್ವನ್ ಧಾತು ಸದ್ದುಮಾಡುವುದು ಎಂಬರ್ಥಹೊಂದಿದ್ದು ‘ಇಃ’ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ಧ್ವನಿ ಎಂದಾಗಿ ಶಬ್ದ, ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಸದ್ದು, ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳ ಸಮೂಹ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ‘ಪ್ರತಿ’ ಉಪಸರ್ಗ ಸೇರಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿದಾಗ, ಎದುರಿನಿಂದ ಬಂದ ಶಬ್ದ, ಮರುದನಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಧ್ವನಿ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ.

ದೃಶಿರ್ ಧಾತು ನೋಡುವುದು ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕ್ತಿನ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿದಾಗ ದೃಷ್ಟಿ ಎಂಬ ಪದವು ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ದರ್ಶನ, ಕಾಣು, ಕಣ್ಣು, ಜ್ಞಾನ, ಪ್ರಜ್ಞೆ, ವಿವೇಕ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ.

ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.🙏🙏🙏🙏🙏🌺🌻🌸🌷💐🌹
ಅ.ನಾ.*

1 thought on “ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ/ ದೃಷ್ಟಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *