ಸಂಭಾಷಣ(ಣೆ)/ ಸಂಗೀತ

ಪದ ಚಿಂತನ

ಪದ ಚಿಂತನ*
ಸಂಭಾಷಣ(ಣೆ)/ ಸಂಗೀತ

ಮಾತುಕಥೆ, ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳಿಗಿವೆ.
ಭಾಷ್ ಧಾತು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅ+ ಣ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ಭಾಷಣ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ,ಮಾತು, ನುಡಿಯುವುದು ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. (ಭಷಣ ಎಂದು ಆದಿ ಹ್ರಸ್ವ ಆದರೆ ನಾಯಿ ಬೊಗಳುವುದು ಎಂದರ್ಥ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತದೆ.) ಭಾಷಣ ಪದಕ್ಕೆ ಸಂ ಉಪಸರ್ಗ ಸೇರಿ ಸಂಭಾಷಣ ಎಂದಾಗಿ, ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡುವುದು, ಸಂವಾದ, ಸಂಲಾಪ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ.

ಗೈ ಧಾತು ಶಬ್ದ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕ್ತಃ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ಗೀತ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಹಾಡು, ಗಾನ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಗೀತ ಪದಕ್ಕೆ ಸಂ ಉಪಸರ್ಗ ಸೇರಿ ಸಂಗೀತ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹಾಡುವ ಗಾಯನ, ಗಾನ, ಹಾಡು ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ.

ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.🙏🙏🙏🙏🙏🌺🌹💐🌸🌻🌷
ಅ.ನಾ.*

1 thought on “ಸಂಭಾಷಣ(ಣೆ)/ ಸಂಗೀತ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *