ಸ್ವಲ್ಪ, ಚಲನೆ,ಪ್ರಯತ್ನ

ಪದ ಚಿಂತನ

ಸ್ವಲ್ಪ/ ಚಲನೆ/ಪ್ರಯತ್ನ

ಅತಿಕಡಿಮೆ, ನಡೆಯುವುದು,ಹೆಚ್ಚುಶ್ರಮ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪದಗಳಿಗಿವೆ.

ಅಲ ಧಾತು ಭೂಷಣ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು ಸು ಉಪಸರ್ಗ ಮತ್ತು ಪಃ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಅತಿ ಕಡಿಮೆ, ಬಹಳ ಸಣ್ಣದು ಎಂಬರ್ಥ ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತದೆ.

ಚಲ್ ಧಾತು ಕಂಪನ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಲ್ಯುಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ಚಲನ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ನಡೆಯುವುದು, ಹೋಗುವುದು, ಕಂಪಿಸುವುದು, ಪಾದ, ಯಂತ್ರ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚಲನೆ ಎಂದಾಗಿದೆ.

ಯತಿ ಧಾತು ಉದ್ಯೋಗ ಎಂಬರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪ್ರ ಉಪಸರ್ಗ ಮತ್ತು ನಙ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ, ಪ್ರಯತ್ನ ಪದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚುಶ್ರಮ, ಸರಿಯಾದ ಯತ್ನ, ಸರಿಯಾದ ಉದ್ಯಮ, ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಕಾರ್ಯ ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ.

ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.🙏💐

ಅ.ನಾ.

Total Page Visits: 17 - Today Page Visits: 1