ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ
೯ ನೇ ತರಗತಿ
೧೦ ನೇ ತರಗತಿ
ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ
೮ ನೇ ತರಗತಿ
೯ ನೇ ತರಗತಿ
೧೦ ನೇ ತರಗತಿ
ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ
೮ ನೇ ತರಗತಿ
೯ ನೇ ತರಗತಿ
೧೦ ನೇ ತರಗತಿ
ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಲಹೆಗಳು
1.
2.
ಅನಿಸಿಕೆ

  ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು
  ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ : ತರಗತಿವಾರು ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆರಿಸಿ
  • ೮ ನೇ ತರಗತಿ
  • ೯ ನೇ ತರಗತಿ
  • ೧೦ ನೇ ತರಗತಿ

  ವರ್ಷನೈದಾನಿಕಸಾಫಲ್ಯFA1FA2SA1FA3FA4SA2ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ
  2018LinkLinkLinkLinkLinkLinkLinkLinkLinkLink
  2019

  1.word

  1.pdf

  1.word

  1.pdf

  1.word

  1.pdf

  1.word

  1.pdf

  1.word

  1.pdf

  1.word

  1.pdf

  1.word

  1.pdf

  1.word

  1.pdf

  word

  pdf

  word

  pdf

  2020......ಚಟು-1ಚಟು-2 ಚಟು-3ಚಟು-4.........
  2021..............................
  2022..............................
  2023..............................
  2023..............................
  2024..............................
  2025..............................

  Yearನೈದಾನಿಕಸಾಫಲ್ಯFA1FA2SA1FA3FA4SA2ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ
  2018LinkLinkLinkLinkLinkLinkLinkLinkLinkLink
  2019

  1.word

  1.pdf

  1.word

  1.pdf

  1.word

  1.pdf

  1.word

  1.pdf

  1.word

  1.pdf

  1.word

  1.pdf

  1.word

  1.pdf

  1.word

  1.pdf

  LinkLink
  2020......ಚಟು-೧ಚಟು-2 ಚಟು-3ಚಟು-4.........
  2021..............................
  2022..............................
  2023..............................
  2023..............................
  2024..............................
  2025..............................

  Yearನೈದಾನಿಕಸಾಫಲ್ಯFA1FA2FA3FA4ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ   
  2018LinkLinkLinkLinkLinkLinkLinkLinkLinkLink
  2019LinkLink

  1.word

  1.pdf

  1.word

  1.pdf

  1.word

  1.pdf

  1.word

  1.pdf

  pdf

  KSEEB1

  KSEEB2

  LinkLinkLink
  2020......ಚಟು-೧ಚಟು-೨...ಚಟು-3ಚಟು-4.........
  2021..................

  ಮಾದರಿ-೧

  ಮಾದರಿ-೨

  .........
  2022..............................
  2023..............................
  2023..............................
  2024..............................
  2025..............................

  ಹತ್ತನೆಯ ತರಗತಿಯ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು

  ಪುಟ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ
  ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು
  Test Series
  Passing Package
  UGC
  ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ