ಚಂದನ ವಾಹಿನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಸೇತುಬಂಧ

ಸೇತುಬಂಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಡೀಯೋಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತರಗತಿವಾರು ನೋಡಬಹುದು

ಸೇತುಬಂಧ

ಸೇತುಬಂಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಡೀಯೋಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತರಗತಿವಾರು ನೋಡಬಹುದು

10ನೇ ತರಗತಿ

ವಿಷಯವಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಚಂದನ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ , ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

9ನೇ ತರಗತಿ

ವಿಷಯವಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಚಂದನ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ , ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

8ನೇ ತರಗತಿ

ವಿಷಯವಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಚಂದನ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ , ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

1 thought on “ಚಂದನ ವಾಹಿನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

Leave a Reply