ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ
೯ ನೇ ತರಗತಿ
೧೦ ನೇ ತರಗತಿ
ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ
೮ ನೇ ತರಗತಿ
೯ ನೇ ತರಗತಿ
೧೦ ನೇ ತರಗತಿ
ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ
೮ ನೇ ತರಗತಿ
೯ ನೇ ತರಗತಿ
೧೦ ನೇ ತರಗತಿ
ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಲಹೆಗಳು
1.
2.
ಅನಿಸಿಕೆ

  ದಾಖಲೆ ನಿರ್ವಹಣೆ
  ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆರಿಸಿ

  ದಾಖಲೆ ನಿರ್ವಹಣೆ

  ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ

  ದಾಖಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

  ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ

  • 8ನೇ ತರಗತಿ
  • 9ನೇ ತರಗತಿ
  • 10ನೇ ತರಗತಿ

  ದಾಖಲೆಗಳು

  8ನೇ ತರಗತಿ

  9ನೇ ತರಗತಿ

  10ನೇ ತರಗತಿ

  ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ

  1.ಮಾದರಿ

  1.ಮಾದರಿ

  1.ಮಾದರಿ

  ಪಾಠ ಯೋಜನೆ

  1.ಮಾದರಿ

  2.ಮಾದರಿ

  1.ಮಾದರಿ

  2.ಮಾದರಿ

  ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ

  ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ

  1.ಮಾದರಿ

  1.ಮಾದರಿ

  1.ಮಾದರಿ

  2.ಮಾದರಿ

  ಭಾಷ ಸಂಘ

  1.word

   

   

   

  ಅಂಕ ವಹಿ

  ನೋಡಿ

  ನೋಡಿ

  ನೋಡಿ

  ಇತರೆ

  ನೋಡಿ

  ನೋಡಿ

  ಚಟುವಟಿಕೆ

  ಇತರೆ

  ನೋಡಿ

  ನೋಡಿ

  ನೋಡಿ

  ಇತರೆ

  ನೋಡಿ

  ನೋಡಿ

  ನೋಡಿ

  8ನೇ ತರಗತಿಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ

  8ನೇ ತರಗತಿಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ

  ಪುಟ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ
  ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು
  Test Series
  Passing Package
  UGC
  ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ