ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ
೯ ನೇ ತರಗತಿ
೧೦ ನೇ ತರಗತಿ
ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ
೮ ನೇ ತರಗತಿ
೯ ನೇ ತರಗತಿ
೧೦ ನೇ ತರಗತಿ
ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ
೮ ನೇ ತರಗತಿ
೯ ನೇ ತರಗತಿ
೧೦ ನೇ ತರಗತಿ
ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಲಹೆಗಳು
1.
2.
ಅನಿಸಿಕೆ

ದಾಖಲೆ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆರಿಸಿ

ದಾಖಲೆ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ

ದಾಖಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ

  • 8ನೇ ತರಗತಿ
  • 9ನೇ ತರಗತಿ
  • 10ನೇ ತರಗತಿ

ದಾಖಲೆಗಳು

8ನೇ ತರಗತಿ

9ನೇ ತರಗತಿ

10ನೇ ತರಗತಿ

ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ

1.ಮಾದರಿ

1.ಮಾದರಿ

1.ಮಾದರಿ

ಪಾಠ ಯೋಜನೆ

1.ಮಾದರಿ

2.ಮಾದರಿ

1.ಮಾದರಿ

2.ಮಾದರಿ

ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ

ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ

1.ಮಾದರಿ

1.ಮಾದರಿ

1.ಮಾದರಿ

2.ಮಾದರಿ

ಭಾಷ ಸಂಘ

1.word

 

 

 

ಅಂಕ ವಹಿ

ನೋಡಿ

ನೋಡಿ

ನೋಡಿ

ಇತರೆ

ನೋಡಿ

ನೋಡಿ

ಚಟುವಟಿಕೆ

ಇತರೆ

ನೋಡಿ

ನೋಡಿ

ನೋಡಿ

ಇತರೆ

ನೋಡಿ

ನೋಡಿ

ನೋಡಿ

8ನೇ ತರಗತಿಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ

8ನೇ ತರಗತಿಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ