ಗದ್ಯ

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.

ಭಾಗ-೧ ಭಾಗ-2 ಭಾಗ-3
ಭಾಗ-೧ ಭಾಗ-೨ ಭಾಗ-3

ಈ ವರ್ಷ ಪಾಠ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ

ಭಾಗ-೧ ಭಾಗ-2 ಭಾಗ-3
ಭಾಗ-೧ ಭಾಗ-2 ಭಾಗ-3
ಭಾಗ-೧ ಭಾಗ-2 ಭಾಗ-3
ಭಾಗ-೧ ಭಾಗ-2 ಭಾಗ-3

ಪದ್ಯ

ವ್ಯಾಕರಣ

ಭಾಗ-೧ ಭಾಗ-2
ಭಾಗ-೧ ಭಾಗ-2
ಭಾಗ-೧
ಭಾಗ-೧

ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ