ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ 8ನೇ ತರಗತಿ
  • ಗದ್ಯ
  • ಪದ್ಯ
  • ಪೂ.ಪಾಠ

ಪಾಠದ ಹೆಸರು

ವಿಡಿಯೋ

ಆಡಿಯೋ

ನೋಟ್ಸ್

ಟೆಸ್ಟ್

ಚಟುವಟಿಕೆ

1.ಮಗ್ಗದ ಸಾಹೇಬ

1.ನೋಡಿ

2.ನೋಡಿ

ಕೇಳಿ 

ಓದಿ

ನೋಡಿ

ನೋಡಿ

2.ನೀರು ಕೊಡದ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ

ನೋಡಿ

ಕೇಳಿ

ಓದಿ

ನೋಡಿ

ನೋಡಿ

3.ತಲಕಾಡಿನ ವೈಭವ

1.ನೋಡಿ

 

2.ನೋಡಿ

ಕೇಳಿ

ಓದಿ

ನೋಡಿ

ನೋಡಿ

4.ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕಿನ ಸಾಧಕ

1.ನೋಡಿ

2.ನೋಡಿ

ಕೇಳಿ

ಓದಿ

ನೋಡಿ

ನೋಡಿ

5.ಹೂವಾದ ಹುಡುಗಿ

ನೋಡಿ

ಕೇಳಿ

ಓದಿ

ನೋಡಿ

ನೋಡಿ

6.ಯಶೋಧರೆ

1.ನೋಡಿ

2.ನೋಡಿ

ಕೇಳಿ

ಓದಿ

ನೋಡಿ

ನೋಡಿ

7.ಅಮ್ಮ

1.ನೋಡಿ

2.ನೋಡಿ

ಕೇಳಿ

ಓದಿ

ನೋಡಿ

ನೋಡಿ

8.ಸಪ್ತಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರ

1.ನೋಡಿ

 

2.ನೋಡಿ

ಕೇಳಿ

ಓದಿ

ನೋಡಿ

ನೋಡಿ

ಪದ್ಯದ ಹೆಸರು

ವಿಡಿಯೋ

ಆಡಿಯೋ

ನೋಟ್ಸ್

ಟೆಸ್ಟ್

ಚಟುವಟಿಕೆ

1.ಕನ್ನಡಿಗರ ತಾಯಿ

ನೋಡಿ

ಕೇಳಿ

ಓದಿ

ನೋಡಿ

ನೋಡಿ

2.ಸಣ್ಣ ಸಂಗತಿ

ನೋಡಿ

ಕೇಳಿ

ಓದಿ

ನೋಡಿ

ನೋಡಿ

3.ಗೆಳೆತನ

ನೋಡಿ

ಕೇಳಿ

ಓದಿ

ನೋಡಿ

ನೋಡಿ

4.ಭರವಸೆ

ನೋಡಿ

ಕೇಳಿ

ಓದಿ

ನೋಡಿ

ನೋಡಿ

5.ವಚನಾಮೃತ

ನೋಡಿ

ಕೇಳಿ

ಓದಿ

ನೋಡಿ

ನೋಡಿ

6.ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶತಕ

ನೋಡಿ

ಕೇಳಿ

ಓದಿ

ನೋಡಿ

ನೋಡಿ

7.ಜೀವನ ದರ್ಶನ

ನೋಡಿ

ಕೇಳಿ

ಓದಿ

ನೋಡಿ

ನೋಡಿ

8.ರಾಮಧಾನ್ಯ ಚರಿತೆ

ನೋಡಿ

ಕೇಳಿ

ಓದಿ

ನೋಡಿ

ನೋಡಿ

ಪಾಠದ ಹೆಸರು

ವಿಡಿಯೋ

ಆಡಿಯೋ

ನೋಟ್ಸ್

ಟೆಸ್ಟ್

ಚಟುವಟಿಕೆ

1.ಕಟ್ಟುವೆವು ನಾವು

ನೋಡಿ

ಕೇಳಿ

ಓದಿ

ನೋಡಿ

ನೋಡಿ

2.ಸಾರ್ಥಕ

ನೋಡಿ

ಕೇಳಿ

ಓದಿ

ನೋಡಿ

ನೋಡಿ

3.ಆವುತಿ

ನೋಡಿ

ಕೇಳಿ

ಓದಿ

ನೋಡಿ

ನೋಡಿ

4.ಮಗಳಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ

ನೋಡಿ

ಕೇಳಿ

ಓದಿ

ನೋಡಿ

ನೋಡಿ

5.ಆಟೋರಿಕ್ಷದ ರಸಪ್ರಸಂಗಗಳು

ನೋಡಿ

ಕೇಳಿ

ಓದಿ

ನೋಡಿ

ನೋಡಿ

ಪುಟ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು
Test Series
Passing Package
UGC
ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ