ರಸಪ್ರಶ್ನೆ

333

ಸೂಚನೆ : 

ಯುದ್ಧ ಪಾಠದ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

೧. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಇ-ಮೇಲ್‌ ವಿಳಾಸ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

೨. ತಾವು ನೀಡಿರುವ ಇ-ಮೇಲೆಗೆ ತಮ್ಮ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಯ ಸರಿ-ತಪ್ಪು ಉತ್ತರಗಳ ವಿವರ ಬರಲಿದೆ.

೩. 30% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ತಮ್ಮ ಇ-ಮೇಲೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಸರಿ-ತಪ್ಪು ಉತ್ತರಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ಇದು ಇರಲಿದೆ.

೪.ಒಬ್ಬರು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿಯಾದರು ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ಸಾರಿ ತಾವು ಲಾಗಿನ್‌ ಆದರೆ ಪುನ: ಆಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕ್ವಿಜ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತವಾಗಿ ಅದು ತಮ್ಮ ಹೆಸರುನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

0

1 thought on “ರಸಪ್ರಶ್ನೆ

Leave a Reply