ಎಸ್‌,ಎಸ್‌,ಎಲ್‌,ಸಿ 2020-21

ರಸಪ್ರಶ್ನೆ : ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ

ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ರಸಪ್ರಶ್ನೆ : ಕವಿ ಪರಿಚಯ

16

1 st language kavi parichaya

1 / 50

ಅಪರ ವಯಸ್ಕನ ಅಮೆರಿಕಾಯಾತ್ರೆ : ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ : : ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಕ್ಷರ : ------

2 / 50

ತಪ್ಪಾದ ಉತ್ತರಗಳ ಜೋಡಿ

3 / 50

ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳ ಜೋಡಿ

4 / 50

'ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚತಂತ್ರಂ' ಕೃತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದವರು ಇವರು

5 / 50

ಮತಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯಕಾರನಾದ ದುರ್ಗಸಿಂಹ ಸಯ್ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭವನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾನೆ ?

6 / 50

ಪಂಚತಂತ್ರಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ?

7 / 50

ದುರ್ಗಸಿಂಹ : ಸಯ್ಯಡಿ : ಶಿವಕೋಟ್ಯಾಚಾರ್ಯ : -------

8 / 50

ಎ.ಎನ್.ಮೂರ್ತಿರಾವ್ : ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು : ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ : -----

9 / 50

ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ : ಶಿವಕೋಟ್ಯಾಚಾರ್ಯರು :: ಪಂಚತಂತ್ರಂ : ------------

10 / 50

ವೃಕ್ಷಸಾಕ್ಷಿ : ದುರ್ಗಸಿಂಹ : ಸುಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಥೆ : -----------------

11 / 50

ಶಿವಕೋಟ್ಯಾಚಾರ್ಯ : 10ನೆಯ ಶತಮಾನ :: ದುರ್ಗಸಿಂಹ : ------------

12 / 50

ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ : ಕ್ರಿಶ 1948 :: ಎ.ಎನ್ ಮೂರ್ತಿರಾವ್ : --------

13 / 50

'ಸುಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಥೆ' ಪಾಠವನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು?

14 / 50

'ವೃಕ್ಷಸಾಕ್ಷಿ' ಪಾಠವನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು?

15 / 50

ಇಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ಕವಿಗೆ ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತಿದೆ?

16 / 50

ಎ.ಎನ್. ಮೂರ್ತಿರಾವ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದು;

17 / 50

ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವರ ಕೃತಿ 'ಕುಸುಮಬಾಲೆ' ಇದೊಂದು

18 / 50

ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.

19 / 50

ಅಲೆಯುವ ಮನ : ಎ.ಎನ್.ಮೂರ್ತಿರಾವ್ : : ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಮಾವೋ : --------

20 / 50

'ವೃಕ್ಷಸಾಕ್ಷಿ' ಪಾಠದ ಆಕರ ಗ್ರಂಥ ಯಾವುದು?

21 / 50

ಪಂಚತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಷು ಉಪಕತೆಗಳಿವೆ?

22 / 50

ದುರ್ಗಸಿಂಹನ ಪಂಚತಂತ್ರ ಕೃತಿಯು

23 / 50

ದುರ್ಗಸಿಂಹ ಕವಿ ಬರೆದ ಕೃತಿ

24 / 50

ದುರ್ಗಸಿಂಹ ಕವಿಯು ಯಾರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದಂಡನಾಯಕನಾಗಿದ್ದನು?

25 / 50

ದುರ್ಗಸಿಂಹ ಕವಿಯ ಜನ್ಮ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು?

26 / 50

ದುರ್ಗಸಿಂಹ ಕವಿಯ ಕಾಲ:

27 / 50

'ಸುಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಥೆ ' ಪಾಠದ ಆಕರ ಗ್ರಂಥ ಯಾವುದು?

28 / 50

ಶಿವಕೋಟ್ಯಾಚಾರ್ಯರ 'ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ' ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಥೆಗಳಿವೆ?

29 / 50

ಶಿವಕೋಟ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಅವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ

30 / 50

ಶಿವಕೋಟ್ಯಾಚಾರ್ಯರ ಕಾಲ

31 / 50

ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಗದ್ಯಕೃತಿ ಯಾವುದು?

32 / 50

'ವ್ಯಾಘ್ರಗೀತೆ' ಪಾಠದ ಆಕರ ಗ್ರಂಥ ಯಾವುದು?

33 / 50

56ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು?

34 / 50

56ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಎಲ್ಲಿ ನಡಿಯಿತು ?

35 / 50

ಎ.ಎನ್. ಮೂರ್ತಿರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಡಿ.ಲಿಟ್ ಪದವಿ ನೀಡಿದ್ದು?

36 / 50

ಎ.ಎನ್. ಮೂರ್ತಿರಾವ್ ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರೇನು?

37 / 50

ಎ.ಎನ್. ಮೂರ್ತಿರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಕೃತಿ ಯಾವುದು?

38 / 50

ಎ.ಎನ್. ಮೂರ್ತಿರಾವ್ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳು-ಪತ್ರಗಳು ಕೃತಿಗೆ ದೊರೆತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ?

39 / 50

ಎ.ಎನ್. ಮೂರ್ತಿರಾವ್ ಅವರ ಕೃತಿಗಳು:

40 / 50

ಎ.ಎನ್. ಮೂರ್ತಿರಾವ್ ಅವರ ಜನ್ಮ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು?

41 / 50

ಎ.ಎನ್. ಮೂರ್ತಿರಾವ್ ಅವರು ಜನಿಸಿದ ವರ್ಷ

42 / 50

ಎ.ಎನ್ ಮೂರ್ತಿರಾವ್ ಅವರು ಬರೆದ ಪಾಠದ ಹೆಸರೇನು?

43 / 50

ಆಡುಮಾತಿನ ಧ್ವನಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಶಬ್ಧಶಿಲ್ಪಿ ಯಾರು?

44 / 50

'ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ' ಪಾಠದ ಆಕರ ಗ್ರಂಥ ಯಾವುದು?

45 / 50

'ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ' ಅವರಿಗೆ ಲಭಿಸಿದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಯಾವುವು?

46 / 50

'ನೋಡು ಮತ್ತು ಕೂಡು'' ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು?

47 / 50

ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ ಅವರು ಕೃತಿಗಳು:

48 / 50

ದೇವನೂರ ಮಹಾವೇವ ಅವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಯಾವುದು?

49 / 50

ದೇವನೂರ ಮಹಾವೇವ ಅವರು ಜನಿಸಿದ ವರ್ಷ:

50 / 50

'ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ' ಪಾಠ ಬರೆದು ಲೇಖಕರು ಯಾರು?

ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ :ಟುಸ್ಯೋಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ

0

tussuds wax museum

1 / 50

ಮಾತೃಶ್ರೀ ಸಮಾನರಾದವರು

2 / 50

ತೀರ್ಥರೂಪು ಸಮಾನರಾದವರು

3 / 50

ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ ?

4 / 50

ಪತ್ರ ಬರೆಯುವಾಗ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಸಮಾನರಾದ ಎಂದು ಯಾರಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ ?

5 / 50

ತೀರ್ಥರೂಪುರವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗ /ಮಗಳು ಮಾಡುವ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು - ಎಂದು ಪತ್ರ ಬರೆಯುವಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ ?

6 / 50

ಖಾಸಗಿ ಪತ್ರಗಳು ಎಂದರೆ

7 / 50

ಲಂಡನ್ ಯಾವ ಟ್ರೈನಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ

8 / 50

ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗದ ದೇಶವೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಂಡದ್ದು

9 / 50

ರಾಜರು ತಮಗೆ ಆಗದವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸಿದ ಜಾಗ

10 / 50

ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಬ್ರಿಜ್

11 / 50

ಹಡಗುಗಳು ಹೋಗುವಾಗ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಬ್ರಿಜ್

12 / 50

ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ರಿಜ್ ಗಳಿವೆ

13 / 50

ಲಂಡನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನದಿ

14 / 50

'ಸಿಂಪೋಸಿಯಾ' ಎನ್ನುವುದು

15 / 50

ಲೇಖಕರು ಲಂಡನಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಮುಚ್ಚಯ

16 / 50

ಯುರೋಪ್ ನಲ್ಲಿನ ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡ

17 / 50

ಲಂಡನ್ ನಗರ ಬದುಕಲು ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತಾರೆ ?

18 / 50

ಲಂಡನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಹಾಕಿಸಲು ಕಾರಣ

19 / 50

ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಇದ್ದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

20 / 50

ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆ

21 / 50

ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಇರುವ ಮನೆ ಹೆಸರು

22 / 50

ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಗ್ ಬಂದಾಗ ಸತ್ತ ಜನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

23 / 50

"ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನಮಗೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಕಂಡವು" ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದವರು

24 / 50

ರಮೇಶ್ ಅವರು ಮ್ಯೂಸಿಯಂನ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ 3ಡಿ ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ದು

25 / 50

ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಕ್ರೂರಿಗಳ ನಡವಳಿಕೆ ತೋರಿಸುವ ರೀತಿ

26 / 50

ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಡ್ಯಾಗರ್ ತಿವಿಯಲು ಬಂದಾಗ ಅಂಜಿದವರು

27 / 50

ಸಬರ್ಬ್ ಪದದ ಅರ್ಥ

28 / 50

ಲಂಡನ್ನಿನ ನಿಗೂಢ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಯಾವುದನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ?

29 / 50

ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನ ಯಾವಾಗ ನಡೆಯಿತು ?

30 / 50

ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್ ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನದಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಇಡಲಾದ ಸ್ಥಳ

31 / 50

ಲಂಡನ್ ನಗರದ ಕರೆನ್ಸಿ

32 / 50

ಲಂಡನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ 200 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಕಂಬವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ

33 / 50

ಲಂಡನ್ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟುಹೋದ ಚರ್ಚುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

34 / 50

ಲಂಡನ್ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟುಹೋದ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

35 / 50

ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದ ವರ್ಷ

36 / 50

'ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಹಾರರ್ಸ್' ಎಲ್ಲಿದೆ

37 / 50

ಟುಸ್ಯೋಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಗೊಂಬೆಗಳಿವೆ ?

38 / 50

ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾಡಿದವರು ?

39 / 50

' ಟುಸ್ಯೋಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ' ನೋಡಲು ಎಷ್ಟು ತಾಸು ಬೇಕೆಂದು ಗೈಡ್ ಹೇಳಿದರು ?

40 / 50

' ಟುಸ್ಯೋಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ' ಎಲ್ಲಿದೆ ?

41 / 50

'ದಕ್ಷಿಣ ಯಾತ್ರ ಚರಿತೆ' ಪ್ರವಾಸಕಥನದ ಕರ್ತೃ

42 / 50

ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ

43 / 50

ಗಾದೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ : ದೇಶ ಸುತ್ತು --------

44 / 50

ಬಸವ ಪ್ರಭು ಬೆಟ್ಟದೂರು ಅವರು ಬರೆದ ಕೃತಿಗಳು

45 / 50

ಕೆ. ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ

46 / 50

ಬಸವ ಪ್ರಭು ಬೆಟ್ಟದೂರು ಇವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ

47 / 50

ಕೆ. ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು

48 / 50

ಬಸವ ಪ್ರಭು ಬೆಟ್ಟದೂರು ಅವರು ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು

49 / 50

'ಟುಸ್ಯೋಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ' ಪಾಠದ ಆಕರ ಕೃತಿ

50 / 50

' ಟುಸ್ಯೋಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ' ಪಾಠದ ಲೇಖಕರು

ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ : ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ

0

shishunala shareepha

1 / 25

ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಭಾವ ತೋರಿ ನಡೆಯುವವರನ್ನು ಹೀಗೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ

2 / 25

ಶರೀಫರು ತಮಗಾದ ದು:ಖವನ್ನು ಇವರ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು

3 / 25

ಶರೀಫರು ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಕಲಿತ ಭಾಷೆ

4 / 25

ಸಂತ ಖಾದರ್‌ಷಾ ವಲಿಯವರ ಸಮಾಧಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳ

5 / 25

ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರ ಮೊದಲ ಹೆಸರು

6 / 25

ಕರ್ಬಲಾ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ?

7 / 25

‘ಹೆಗ್ಗುರಿʼ ಪದವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದಾಗ

8 / 25

‘ಸೌರಭʼ ಪದದ ಅರ್ಥ

9 / 25

ಸುಂಕದ ಅವರು ಜನಿಸಿದ ಊರು

10 / 25

ಶರೀಫರ ಪುತ್ರಿಯು ಯಾವ ರೋಗಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದಳು?

11 / 25

ಶರೀಫರು ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವ ವರ್ಷ?

12 / 25

ಕುಂಬಾರ ಮುದುಕಪ್ಪನ ಮಗಳ ಹೆಸರೇನು?

13 / 25

ಶರೀಫರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಯಾರು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು?

14 / 25

ಗುರು ಗೋವಿಂದರು ಯಾವುದರ ಉಪಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು?

15 / 25

ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ಟರು ಯಾವ ಗ್ರಾಮದವರು?

16 / 25

ಶರೀಫರ ಆದರ್ಶ ಗುರುಗಳು ಯಾರು?

17 / 25

ಶರೀಫರ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರೇನು?

18 / 25

ಅಲಾವಿ, ಕರ್ಬಲಾ ಯಾವ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ?

19 / 25

ಶರೀಫರು ಉರ್ದುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಕಲಿತರು?

20 / 25

ಶರೀಫರು ಮೊದಲು ಯಾವ ಮಠದಲ್ಲಿ ಓದಿದರು?

21 / 25

ಶರೀಫರ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು?

22 / 25

ಶರೀಫರ ತಂದೆಯ ವೃತ್ತಿ ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು?

23 / 25

ಶರೀಫರ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರೇನು?

24 / 25

ಶರೀಫರ ತಂದೆಯ ಹೆಸರೇನು?

25 / 25

ಶರೀಫರು ಜನಿಸಿದ ದಿನ

564 thoughts on “ಎಸ್‌,ಎಸ್‌,ಎಲ್‌,ಸಿ 2020-21

 1. Having read this I believed it was very enlightening. I appreciate you finding the time and effort to put this article together. I once again find myself spending a lot of time both reading and leaving comments. But so what, it was still worth it.

 2. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video
  to make your point. You clearly know what youre talking
  about, why throw away your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something enlightening to read?

 3. I’m pretty pleased to discover this great site. I want to to thank you for ones time just for this wonderful read!! I definitely loved every part of it and i also have you book marked to check out new things in your blog.

 4. Hello there! This post couldn’t be written any better! Looking through this post reminds me of my previous roommate! He continually kept talking about this. I most certainly will send this information to him. Fairly certain he will have a great read. Thank you for sharing!

 5. Oh my goodness! an amazing article dude. Thanks Nonetheless I am experiencing challenge with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting an identical rss problem? Anybody who is aware of kindly respond. Thnkx

 6. A powerful share, I just given this onto a colleague who was doing a bit evaluation on this. And he the truth is bought me breakfast because I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the deal with! But yeah Thnkx for spending the time to debate this, I really feel strongly about it and love reading more on this topic. If doable, as you become experience, would you mind updating your blog with extra particulars? It is highly helpful for me. Massive thumb up for this weblog put up!

 7. I truly love your site.. Great colors & theme.
  Did you create this web site yourself? Please reply back as I’m planning to create my own website and want to find out
  where you got this from or what the theme is named. Cheers!

  my website; special

 8. I’venotdone this for myselfbut I havebeen told by friendsthat it can be reallyhelpful. It is reallygreathow well yourtipswork when appliedin the correctway. I really like your article. Interesting content.

 9. Another example comes from Spider-Man, where Uncle Ben turns to Peter Parker and says, With great power comes great responsibility.
  Napoleon Bonaparte could relate.
  Yup, he was reminding Philadelphians that preventing fires is better than fighting them.
  ’Ah, all things come to those who wait,’
  Aphorisms can act as a guideline to help narrow the focus of your work.
  What is an Aphorism.
  Guy standing at a bookshelf
  Here’s a classic Japanese saying for you.
  It’s one of the most recognized aphoristic statements today.
  This also reminds me of a precept by Sir Edwin Sandys, a politician who helped establish Jamestown, Virginia.
  He once stated, If you want a thing done well, do it yourself.
  Not good.
  Give it a try!
  Curiosity killed the cat.
  And since they’re universal truths about life, they help persuade your reader to accept your message.
  Don’t count on things that haven’t happened yet because something unexpected could occur.

 10. There is no try.
  This aphorism is short and sweet, but it teaches us a valuable truth.
  Finally, Actions speak louder than words is another classic example.
  Not good.
  You’re prepared to use these handy little sayings to make your prose more relatable.
  An aphorism is a literary device that uses a short, clever saying to express a general truth.
  Now that we’ve covered the aphorism definition, are you ready for more examples.
  What does it mean.
  If you can do something, then you need to do it for the good of others.
  Aphorism Examples in Everyday Speech
  He’s earned that title because he’s authored dozens of aphorisms.
  The Purpose & Function of Aphorism
  As they say, Nothing ventured, nothing gained.
  Are you in.
  Your wish is my command.
  Because let’s face it, perseverance is the key to success in life.

 11. This design is wicked! You obviously know how to keep
  a reader entertained. Between your wit and your videos, I was
  almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!)
  Great job. I really loved what you had to say,
  and more than that, how you presented it.
  Too cool!

 12. Howdy! I just want to give you a huge thumbs up for the excellent information you’ve got right here on this post. I am returning to your website for more soon.

 13. hi!,I really like your writing so much! percentage we keep
  in touch extra approximately your post on AOL? I need an expert in this area to unravel my problem.
  Maybe that’s you! Looking forward to see you.

 14. Hi, I do think this is an excellent web site. I stumbledupon it 😉 I will return once again since I saved as a favorite it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help other people.

 15. Having read this I believed it was extremely informative. I appreciate you spending some time and effort to put this article together. I once again find myself spending a lot of time both reading and commenting. But so what, it was still worth it.

 16. I’m amazed, I have to admit. Seldom do I encounter a blog that’s both equally educative and engaging, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head. The issue is an issue that too few folks are speaking intelligently about. I’m very happy I found this during my search for something concerning this.

 17. Everything is very open with a really clear explanation of the issues. It was really informative. Your site is useful. Thanks for sharing!

 18. I’m no longer positive where you are getting your info, however good topic.
  I needs to spend some time learning more or figuring out more.
  Thank you for magnificent information I was
  looking for this info for my mission.

 19. I’d like to thank you for the efforts you’ve put in penning this blog. I really hope to see the same high-grade blog posts by you later on as well. In fact, your creative writing abilities has inspired me to get my own website now 😉

 20. I’m extremely pleased to find this web site. I wanted to thank you for your time for this particularly fantastic read!! I definitely loved every little bit of it and I have you saved to fav to see new stuff in your web site.

 21. Hi, I do think this is a great web site. I stumbledupon it 😉 I will return once again since i have saved as a favorite it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide others.

 22. You have made some really good points there. I looked on the net to find out more about the issue and found most people will go along with your views on this site.

 23. We have place with each other the top Instagram purposes for your how to gain exposure for instagram or blog:
  Enhancing photographs. These apps enable buyers to edit, resize and use filters.
  Layout layout and style. These apps make it possible for buyers to include modern features like collages, graphics, and also other graphics to your site’s brand name’s webpage.

  Online video applications. These applications can enrich the way your business captures and makes videos.
  Analytics engagement, info, and details to the audience. Download Instagram applications to trace how your viewers interacts as well as the efficiency within your material.

  Table of Contents for Instagram layout applicationsInstagram enhancing applicationInstagram movie editing applicationInstagram analytics appsApps for engagement on Instagram
  Bonus: 14 time-saving tips for Instagram powerful end users Discover the tricks Hootsuite employs to generate top rated-excellent written content.

 24. I blog often and I genuinely thank you for your information. The article has really peaked my interest.
  I am going to take a note of your website and keep
  checking for new information about once per week.
  I opted in for your RSS feed as well.

 25. An outstanding share! I have just forwarded this onto a co-worker who has been doing a little homework on this. And he actually ordered me breakfast due to the fact that I found it for him… lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending time to discuss this matter here on your internet site.

 26. Hi there! This post couldn’t be written any better! Reading through this article reminds me of my previous roommate! He constantly kept preaching about this. I will forward this information to him. Pretty sure he will have a very good read. I appreciate you for sharing!

 27. You’re so interesting! I do not believe I’ve truly read through anything like this before. So wonderful to discover another person with a few original thoughts on this issue. Seriously.. thanks for starting this up. This site is something that is required on the web, someone with a little originality.

 28. I’m impressed, I have to admit. Seldom do I come across a blog that’s both educative and engaging, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head. The issue is something which not enough men and women are speaking intelligently about. I’m very happy that I came across this in my search for something concerning this.

 29. Aw, this was an exceptionally good post. Taking the time and actual effort to create a superb articleÖ but what can I sayÖ I procrastinate a whole lot and never manage to get nearly anything done.

 30. I absolutely love your site.. Very nice colors & theme. Did you create this web site yourself? Please reply back as I’m hoping to create my own blog and would like to find out where you got this from or just what the theme is named. Thank you.

 31. Greetings, I think your site could possibly be having browser compatibility problems. Whenever I take a look at your blog in Safari, it looks fine however when opening in I.E., it has some overlapping issues. I just wanted to give you a quick heads up! Besides that, excellent website.

 32. I’m not sure where you’re getting your info, but great topic.
  I needs to spend some time learning more or understanding more.
  Thanks for wonderful info I was looking for this information for my mission.

 33. hello!,I really like your writing so much! proportion we keep in touch extra about your post on AOL?
  I need an expert on this space to solve my problem. Maybe that’s you!
  Taking a look forward to peer you.

 34. I’m really impressed with your writing talents as well as with the layout on your blog. Is this a paid subject or did you modify it yourself? Anyway keep up the nice quality writing, it is uncommon to look a nice weblog like this one these days..|

 35. I’m impressed, I must say. Rarely do I come across a blog that’s equally educative and amusing, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The problem is something not enough men and women are speaking intelligently about. I am very happy I found this in my hunt for something concerning this.

 36. Howdy, There’s no doubt that your website could possibly be having browser compatibility issues. Whenever I look at your web site in Safari, it looks fine however, when opening in Internet Explorer, it’s got some overlapping issues. I simply wanted to provide you with a quick heads up! Besides that, wonderful website.

 37. Hmm is anyone else encountering problems with the images on this blog loading?I’m trying to find out if its a problem on my end or ifit’s the blog. Any suggestions would be greatly appreciated.

 38. An intriguing discussion is definitely worth comment. I do think that you ought to write more about this issue, it may not be a taboo matter but usually people do not talk about these issues. To the next! All the best.

 39. You should be a part of a contest for one of the most useful websites on the net. I most certainly will highly recommend this website!

 40. Everything is very open with a clear explanation of the challenges. It was truly informative. Your website is very helpful. Thank you for sharing.

 41. Oh my goodness! Incredible article dude! Thanks, However I am having issues with your RSS. I don’t know why I am unable to join it. Is there anyone else having similar RSS problems? Anyone that knows the answer will you kindly respond? Thanks.

 42. Greetings! Very helpful advice within this post! It is the little changes that will make the most significant changes. Thanks a lot for sharing!

 43. May I simply say what a relief to uncover someone who truly knows what they’re discussing online. You certainly realize how to bring a problem to light and make it important. A lot more people really need to read this and understand this side of the story. I was surprised you aren’t more popular since you definitely have the gift.

 44. Right here is the perfect site for anybody who hopes to understand this topic. You know a whole lot its almost tough to argue with you (not that I really will need to…HaHa). You certainly put a new spin on a topic which has been written about for years. Wonderful stuff, just great.

 45. Spot on with this write-up, I truly believe that this web site needs a great deal more attention. I’ll probably be back again to see more, thanks for the info!

 46. You’re so interesting! I do not believe I have read through anything like this before. So wonderful to find somebody with some unique thoughts on this subject. Seriously.. many thanks for starting this up. This site is one thing that is required on the internet, someone with a bit of originality.

 47. After looking over a few of the blog articles on your website, I honestly appreciate your way of writing a blog. I saved it to my bookmark webpage list and will be checking back in the near future. Please check out my website too and tell me how you feel.

 48. An impressive share! I have just forwarded this onto a friend who has been conducting a little homework on this. And he in fact ordered me lunch because I found it for him… lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending some time to talk about this topic here on your site.

 49. I’m not sure exactly why but this blog is loading extremely slow for me.

  Is anyone else having this issue or is it a problem on my end?

  I’ll check back later and see if the problem still exists.

 50. Aw, this was a really nice post. Taking the time and actual effort to produce a top notch article… but what can I say… I put things off a lot and don’t manage to get nearly anything done.

 51. Hi there, I think your web site could be having web browser compatibility problems. Whenever I take a look at your website in Safari, it looks fine however when opening in IE, it has some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up! Other than that, great site!

 52. A motivating discussion is worth comment. I do think that you need to publish more about this subject, it may not be a taboo subject but usually people do not speak about such topics. To the next! Best wishes!

 53. This is the perfect web site for anyone who hopes to understand this topic. You understand so much its almost hard to argue with you (not that I personally will need to…HaHa). You definitely put a brand new spin on a topic which has been written about for many years. Excellent stuff, just wonderful.

 54. You are so cool! I don’t believe I have read through something like that before. So good to find another person with a few unique thoughts on this topic. Really.. many thanks for starting this up. This site is one thing that is required on the internet, someone with a little originality.

 55. Can I simply say what a relief to find somebody that really understands what they are talking about on the web. You actually know how to bring a problem to light and make it important. More and more people really need to check this out and understand this side of your story. I was surprised that you’re not more popular because you certainly possess the gift.

 56. I truly love your site.. Very nice colors & theme. Did you create this site yourself? Please reply back as I’m looking to create my very own site and want to know where you got this from or what the theme is named. Many thanks!

 57. Having read this I believed it was rather informative. I appreciate you taking the time and energy to put this short article together. I once again find myself spending way too much time both reading and commenting. But so what, it was still worth it.

 58. This is the perfect webpage for anyone who wants to understand this topic. You know so much its almost tough to argue with you (not that I actually would want to…HaHa). You certainly put a fresh spin on a topic that’s been discussed for a long time. Excellent stuff, just excellent.

 59. I truly love your blog.. Pleasant colors & theme. Did you develop this site yourself? Please reply back as I’m hoping to create my own personal site and would love to learn where you got this from or what the theme is named. Cheers.

 60. Having read this I believed it was extremely informative. I appreciate you finding the time and energy to put this information together. I once again find myself spending a significant amount of time both reading and leaving comments. But so what, it was still worth it!

 61. I’m amazed, I have to admit. Seldom do I encounter a blog that’s both
  educative and interesting, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head.

  The issue is something not enough folks are speaking intelligently about.
  Now i’m very happy I stumbled across this during my search for something regarding this.

 62. Unquestionably consider that which you stated. Your favorite reason appeared
  to be on the web the simplest thing to take into accout of.
  I say to you, I certainly get annoyed while people think about
  issues that they just don’t recognize about. You managed
  to hit the nail upon the top as neatly as defined out the entire
  thing with no need side effect , other folks can take a
  signal. Will probably be again to get more.
  Thanks

 63. It’s actually a cool and useful piece of info.I’m satisfied that you simply shared this useful information with us.Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

 64. Your style is really unique compared to other peopleI have read stuff from. I appreciate you for posting when you have the opportunity, Guess I will just book mark this blog.Review my blog post; 우리카지노

 65. The very next time I read a blog, Hopefully it does not disappoint me as much as this one. After all, Yes, it was my choice to read through, but I actually believed you would have something interesting to talk about. All I hear is a bunch of crying about something you can fix if you were not too busy seeking attention.

 66. Hello there! This blog post couldn’t be written much better! Going through this article reminds me of my previous roommate! He always kept talking about this. I’ll forward this information to him. Pretty sure he’ll have a great read. Thank you for sharing!

 67. I have to thank you for the efforts you’ve put in penning this
  website. I’m hoping to view the same high-grade content
  from you later on as well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my own blog now 😉

 68. Aw, this was an exceptionally nice post. Taking the time and actual effort to generate a good article… but what can I say… I put things off a lot and never manage to get anything done.

 69. Hey are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying
  to get started and create my own. Do you need any html coding
  knowledge to make your own blog? Any help would be really appreciated!