ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ
೯ ನೇ ತರಗತಿ
೧೦ ನೇ ತರಗತಿ
ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ
೮ ನೇ ತರಗತಿ
೯ ನೇ ತರಗತಿ
೧೦ ನೇ ತರಗತಿ
ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ
೮ ನೇ ತರಗತಿ
೯ ನೇ ತರಗತಿ
೧೦ ನೇ ತರಗತಿ
ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಲಹೆಗಳು
1.
2.
ಅನಿಸಿಕೆ

  ಹತ್ತನೆಯ ತರಗತಿ - ವಿಡಿಯೋ

  ಗದ್ಯ

  ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.

  ಭಾಗ-೧ ಭಾಗ-2 ಭಾಗ-3

  ಭಾಗ-೧
  https://www.youtube.com/watch?v=Z0gTWzBduq4
  ಭಾಗ-೨
  https://www.youtube.com/watch?v=62DiCwC89lQ
  ಭಾಗ-3
  https://www.youtube.com/watch?v=42_XfTQo2Jo

  ಈ ವರ್ಷ ಪಾಠ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ

  ಭಾಗ-೧ ಭಾಗ-2 ಭಾಗ-3
  ಭಾಗ-೧ ಭಾಗ-2 ಭಾಗ-3
  ಭಾಗ-೧ ಭಾಗ-2 ಭಾಗ-3
  ಭಾಗ-೧ ಭಾಗ-2 ಭಾಗ-3

  ಪದ್ಯ

  ವ್ಯಾಕರಣ

  ಭಾಗ-೧ ಭಾಗ-2
  ಭಾಗ-೧ ಭಾಗ-2
  ಭಾಗ-೧
  ಭಾಗ-೧
  ಭಾಗ-೧ ಭಾಗ-2
  ಭಾಗ-೧ ಭಾಗ-2

  ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

  ಪುಟ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ
  ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು
  Test Series
  Passing Package
  UGC
  ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ