ಗ್ರಂಥಾಲಯ

ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯೇತರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು, ನೋಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಓದಬಹುದು.

ಸೂಚನೆಗಳುಇಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಕೇವಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ , ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾವಾಗಿ ಬಳಸಬಹದು.


ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ

10ನೇ ವರ್ಗದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ

[3d-flip-book mode="thumbnail-lightbox" urlparam="fb3d-page" cols="3" tax="28" title="false" lightbox="dark"]

ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು

[3d-flip-book mode="thumbnail-lightbox" urlparam="fb3d-page" id="2528" title="false" lightbox="dark"]
[3d-flip-book mode="fullscreen" urlparam="fb3d-page" id="2579" title="false"]
[3d-flip-book mode="thumbnail-lightbox" urlparam="fb3d-page" id="2532" title="false" lightbox="dark"]
[3d-flip-book mode="fullscreen" urlparam="fb3d-page" id="2605" title="false"]

ಇತರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲಿಂಕ್