ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ
೯ ನೇ ತರಗತಿ
೧೦ ನೇ ತರಗತಿ
ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ
೮ ನೇ ತರಗತಿ
೯ ನೇ ತರಗತಿ
೧೦ ನೇ ತರಗತಿ
ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ
೮ ನೇ ತರಗತಿ
೯ ನೇ ತರಗತಿ
೧೦ ನೇ ತರಗತಿ
ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಲಹೆಗಳು
1.
2.
ಅನಿಸಿಕೆ

  ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು
  ತರಗತಿವಾರು ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆರಿಸಿ
  • ೮ ನೇ ತರಗತಿ
  • ೯ ನೇ ತರಗತಿ
  • ೧೦ ನೇ ತರಗತಿ
  Year ನೈದಾನಿಕ ಸಾಫಲ್ಯ FA1 FA2 SA1 FA3 FA4 SA2 ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ
  2018 Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link
  2019 Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link
  2020 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
  2021 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
  2022 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
  2023 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
  2023 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
  2024 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
  2025 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
  Year ನೈದಾನಿಕ ಸಾಫಲ್ಯ FA1 FA2 SA1 FA3 FA4 SA2 ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ
  2018 Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link
  2019 Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link
  2020 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
  2021 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
  2022 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
  2023 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
  2023 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
  2024 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
  2025 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
  Year ನೈದಾನಿಕ ಸಾಫಲ್ಯ FA1 FA2 FA3 FA4 ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ
  2018 Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link
  2019 Link Link Link Link Link Link Link Link Link Link
  2020 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
  2021 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
  2022 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
  2023 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
  2023 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
  2024 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
  2025 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
  ಪುಟ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ
  ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು
  Test Series
  Passing Package
  UGC
  ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ