ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ
ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ
ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ
ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಲಹೆಗಳು
ಅನಿಸಿಕೆ

9ನೆ ತರಗತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ

ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ

9ನೆ ತರಗತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ

ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ

9ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ
  • ಗದ್ಯ
  • ಪದ್ಯ
  • ಪಠ್ಯಪೂರಕ

ಪಾಠದ

ಹೆಸರು

ವಿಡಿಯೋ

ಆಡಿಯೋ

ನೋಟ್ಸ್

ಟೆಸ್ಟ್

ಚಟುವಟಿಕೆ

1.ಕನ್ನಡ ಮೌಲ್ವಿ

ನೋಡಿ

ಕೇಳಿ

ಓದಿ

ನೋಡಿ

ನೋಡಿ

2.ಬೆಡಗಿನ ತಾಣ ಜಯಪುರ

ನೋಡಿ

ಕೇಳಿ

ಓದಿ

ನೋಡಿ

ನೋಡಿ

3.ಧರ್ಮ

ಸಮದೃಷ್ಠಿ

ನೋಡಿ

ಕೇಳಿ

ಓದಿ

ನೋಡಿ

ನೋಡಿ

4.ಆದರ್ಶಶಿಕ್ಷಕ ಸರ್ವಪಲ್ಲಿ ರಾಧಕೃಷ್ಣ

ನೋಡಿ

ಕೇಳಿ

ಓದಿ

ನೋಡಿ

ನೋಡಿ

5.ಪ್ರಜಾನಿಷ್ಠೆ

ನೋಡಿ

ಕೇಳಿ

ಓದಿ

ನೋಡಿ

ನೋಡಿ

6.ಜನಪದ

ಕಲೆಗಳ ವೈಭವ

ನೋಡಿ

ಕೇಳಿ

ಓದಿ

ನೋಡಿ

ನೋಡಿ

7.ಊರುಭಂಗ

ನೋಡಿ

ಕೇಳಿ

ಓದಿ

ನೋಡಿ

ನೋಡಿ

8.ಹರಲೀಲೆ

ನೋಡಿ

ಕೇಳಿ

ಓದಿ

ನೋಡಿ

ನೋಡಿ

ಪದ್ಯದ ಹೆಸರು

ವಿಡಿಯೋ

ಆಡಿಯೋ

ನೋಟ್ಸ್

ಟೆಸ್ಟ್

ಚಟುವಟಿಕೆ

1.ಹೊಸಹಾಡು

ನೋಡಿ

ಕೇಳಿ

ಓದಿ

ನೋಡಿ

ನೋಡಿ

2.ಪಾರಿವಾಳ

ನೋಡಿ

ಕೇಳಿ

ಓದಿ

ನೋಡಿ

ನೋಡಿ

3.ಸಿರಿಯನಿನ್ನೆನ ಬಣ್ಣಿಪೆನು

ನೋಡಿ

ಕೇಳಿ

ಓದಿ

ನೋಡಿ

ನೋಡಿ

4.ನಿಯತಿನಾರ್‌ ಮೀರಿದಪರ್

ನೋಡಿ

ಕೇಳಿ

ಓದಿ

ನೋಡಿ

ನೋಡಿ

5.ಮರಳಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ

ನೋಡಿ

ಕೇಳಿ

ಓದಿ

ನೋಡಿ

ನೋಡಿ

6.ತತ್ವಪದಗಳು

ನೋಡಿ

ಕೇಳಿ

ಓದಿ

ನೋಡಿ

ನೋಡಿ

7.ನಿನ್ನ ಮುತ್ತಿನ ಸತ್ತಿಗೆಯನ್ನಿತ್ತು ಸಲಹು

ನೋಡಿ

ಕೇಳಿ

ಓದಿ

ನೋಡಿ

ನೋಡಿ

8.ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿ

ನೋಡಿ

ಕೇಳಿ

ಓದಿ

ನೋಡಿ

ನೋಡಿ

ಪಾಠದ ಹೆಸರು

ವಿಡಿಯೋ

ಆಡಿಯೋ

ನೋಟ್ಸ್

ಟೆಸ್ಟ್

ಚಟುವಟಿಕೆ

1.ಗುಣಸಾಗರಿ ಪಂಢರೀಬಾಯಿ

ನೋಡಿ

ಕೇಳಿ

ಓದಿ

ನೋಡಿ

ನೋಡಿ

2.ರಂಜಾನ್‌ ಸುರಕುಂಬಾ

ನೋಡಿ

ಕೇಳಿ

ಓದಿ

ನೋಡಿ

ನೋಡಿ

3.ನನ್ನಾಸೆ

ನೋಡಿ

ಕೇಳಿ

ಓದಿ

ನೋಡಿ

ನೋಡಿ

4.ಉರಿದ ಬದುಕು

ನೋಡಿ

ಕೇಳಿ

ಓದಿ

ನೋಡಿ

ನೋಡಿ

5.ಪುಟ್ಟಹಕ್ಕಿ

ನೋಡಿ

ಕೇಳಿ

ಓದಿ

ನೋಡಿ

ನೋಡಿ