ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ
ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ
ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ
ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಲಹೆಗಳು
ಅನಿಸಿಕೆ

  ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ

  ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸಾಗರ

  ೧೦ ನೇ ತರಗತಿ

  ೧೦ ನೇ ತರಗತಿ : ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
  • ಗದ್ಯ
  • ಪದ್ಯ
  • ಪಠ್ಯಪೂರಕ

  ಪಾಠವಿಡಿಯೋಆಡಿಯೋನೋಟ್ಸ್ಟೆಸ್ಟ್ಚಟುವಟಿಕೆ
  ಪಾಠ ೧. ಯುದ್ಧ

  ನೋಡಿ-1

  ನೋಡಿ-2

  ನೋಡಿ-3

   ಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿನೋಡಿನೋಡಿ
  ಪಾಠ ೨. ಶಬರಿ

  ನೋಡಿ

  ನೋಡಿ-2

  ನೋಡಿ-3

  ಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿನೋಡಿನೋಡಿ
  ಪಾಠ ೩. ಲಂಡನ್ ನಗರನೋಡಿ-1ಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿ

  1.word

  2.pdf

  ನೋಡಿ
  ಪಾಠ ೪ . ಭಾಗ್ಯಶಿಲ್ಪಿಗಳು

  ನೋಡಿ-1

  ನೋಡಿ-2

  ನೋಡಿ-3

  ಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿ

  1.word

  2.pdf

  ನೋಡಿ
  ಪಾಠ ೫. ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ

  ನೋಡಿ-1

  ನೋಡಿ-2

  ನೋಡಿ-3

  ಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿ

  1.word

  2.pdf

  ನೋಡಿ
  ಪಾಠ ೬ . ವ್ಯಾಘ್ರಗೀತೆ

  ನೋಡಿ-1

  ನೋಡಿ-2

  ನೋಡಿ-3

  ಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿ

  1.word

  2.pdf

  ನೋಡಿ
  ಪಾಠ ೭. ವೃಕ್ಷಸಾಕ್ಷಿ

  ನೋಡಿ-1

  ನೋಡಿ-2

  ನೋಡಿ-3

  ಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿ

  1.word

  2.pdf

  ನೋಡಿ
  ಪಾಠ ೮, ಸುಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಕಥೆನೋಡಿಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿ

  1.word

  2.pdf

  ನೋಡಿ

  ಪಾಠವಿಡಿಯಆಡಿಯೋನೋಟ್ಸ್ಟೆಸ್ಟ್ಚಟುವಟಿಕೆ
  ಪಾಠ ೧. ಸಂಕಲ್ಪಗೀತೆ

  ನೋಡಿ-೧

  ನೋಡಿ-2

  ನೋಡಿ-3

  ಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿ

  1.word

  2.pdf

  1.word

  2.pdf

  ಪಾಠ ೨. ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ

  ನೋಡಿ-1

  ನೋಡಿ-2

  ಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿ

  1.word

  2.pdf

  ನೋಡಿ
  ಪಾಠ ೩ ಹಲಗಲಿ ಬೇಡರು

  ನೋಡಿ-1

  ನೋಡಿ-2

  ಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿ

  1.word

  2.pdf

  ನೋಡಿ
  ಪಾಠ ೪ ಕೌರವೇಂದ್ರನ ಕೊಂದೆ ನೀನು

  ನೋಡಿ-1

  ನೋಡಿ-2

  ನೋಡಿ-3

  ಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿ

  1.word

  2.pdf

  ನೋಡಿ
  ಪಾಠ ೫ ಹಸುರುನೋಡಿಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿ

  1.word

  2.pdf

  ನೋಡಿ
  ಪಾಠ ೬ ಛಲಮನೆ ಮೇರೆವೆಂ

  ನೋಡಿ-1

  ನೋಡಿ-2

  ಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿ

  1.word

  2.pdf

  ನೋಡಿ
  ಪಾಠ ೭ ವೀರಲವ

  ನೋಡಿ-1

  ನೋಡಿ-2

  ಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿ

  1.word

  2.pdf

  ನೋಡಿ
  ಪಾಠ ೮ ಕೆಮ್ಮನೆ ಮೀಸೆವೊತ್ತನೆನೋಡಿಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿ

  1.word

  2.pdf

  ನೋಡಿ

  ಪಾಠವಿಡಿಯಆಡಿಯೋನೋಟ್ಸ್ಟೆಸ್ಟ್ಚಟುವಟಿಕೆ
  ಪಾಠ ೧ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಚಿಂತನೆಗಳುನೋಡಿಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿನೋಡಿನೋಡಿ
  ಪಾಠ ೨ ವಸಂತ ಮುಖ ತೋರಲಿಲ್ಲನೋಡಿಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿನೋಡಿನೋಡಿ
  ಪಾಠ ೩ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ನೋಡಿಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿನೋಡಿನೋಡಿ
  ಪಾಠ ೪ ಮೃಗ ಮತ್ತು ಸುಂದರಿನೋಡಿಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿನೋಡಿನೋಡಿ
  ಪಾಠ ೫ ಜನಪದ ಒಗಟುಗಳುನೋಡಿಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿನೋಡಿನೋಡಿ
        
        
        

  ಹತ್ತನೆಯ ತರಗತಿ ಚಟುವಟಿಕೆ

  [pdf-embedder url=”https://esirikannada.com/wp-content/uploads/01-10-TH-KANNADA-ACTIVITY-BOOK-NEW-TMB.pdf” title=”01-10 TH KANNADA ACTIVITY BOOK NEW TMB”]

  ...

  [pdf-embedder url=”https://esirikannada.com/wp-content/uploads/kannada-ACTIVITEES-10TH-2017-18.pdf” title=”kannada ACTIVITEES 10TH 2017-18″]

  ...

  ಪುಟ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ
  ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು
  Test Series
  Passing Package
  ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ