ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ
ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ
ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ
ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಲಹೆಗಳು
ಅನಿಸಿಕೆ

ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ

ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸಾಗರ

೧೦ ನೇ ತರಗತಿ

೧೦ ನೇ ತರಗತಿ : ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
  • ಗದ್ಯ
  • ಪದ್ಯ
  • ಪಠ್ಯಪೂರಕ

ಪಾಠವಿಡಿಯೋಆಡಿಯೋನೋಟ್ಸ್ಟೆಸ್ಟ್ಚಟುವಟಿಕೆ
ಪಾಠ ೧. ಯುದ್ಧ

ನೋಡಿ-1

ನೋಡಿ-2

ನೋಡಿ-3

 ಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿನೋಡಿನೋಡಿ
ಪಾಠ ೨. ಶಬರಿ

ನೋಡಿ

ನೋಡಿ-2

ನೋಡಿ-3

ಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿನೋಡಿನೋಡಿ
ಪಾಠ ೩. ಲಂಡನ್ ನಗರನೋಡಿ-1ಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿ

1.word

2.pdf

ನೋಡಿ
ಪಾಠ ೪ . ಭಾಗ್ಯಶಿಲ್ಪಿಗಳು

ನೋಡಿ-1

ನೋಡಿ-2

ನೋಡಿ-3

ಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿ

1.word

2.pdf

ನೋಡಿ
ಪಾಠ ೫. ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ

ನೋಡಿ-1

ನೋಡಿ-2

ನೋಡಿ-3

ಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿ

1.word

2.pdf

ನೋಡಿ
ಪಾಠ ೬ . ವ್ಯಾಘ್ರಗೀತೆ

ನೋಡಿ-1

ನೋಡಿ-2

ನೋಡಿ-3

ಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿ

1.word

2.pdf

ನೋಡಿ
ಪಾಠ ೭. ವೃಕ್ಷಸಾಕ್ಷಿ

ನೋಡಿ-1

ನೋಡಿ-2

ನೋಡಿ-3

ಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿ

1.word

2.pdf

ನೋಡಿ
ಪಾಠ ೮, ಸುಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಕಥೆನೋಡಿಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿ

1.word

2.pdf

ನೋಡಿ

ಪಾಠವಿಡಿಯಆಡಿಯೋನೋಟ್ಸ್ಟೆಸ್ಟ್ಚಟುವಟಿಕೆ
ಪಾಠ ೧. ಸಂಕಲ್ಪಗೀತೆ

ನೋಡಿ-೧

ನೋಡಿ-2

ನೋಡಿ-3

ಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿ

1.word

2.pdf

1.word

2.pdf

ಪಾಠ ೨. ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ

ನೋಡಿ-1

ನೋಡಿ-2

ಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿ

1.word

2.pdf

ನೋಡಿ
ಪಾಠ ೩ ಹಲಗಲಿ ಬೇಡರು

ನೋಡಿ-1

ನೋಡಿ-2

ಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿ

1.word

2.pdf

ನೋಡಿ
ಪಾಠ ೪ ಕೌರವೇಂದ್ರನ ಕೊಂದೆ ನೀನು

ನೋಡಿ-1

ನೋಡಿ-2

ನೋಡಿ-3

ಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿ

1.word

2.pdf

ನೋಡಿ
ಪಾಠ ೫ ಹಸುರುನೋಡಿಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿ

1.word

2.pdf

ನೋಡಿ
ಪಾಠ ೬ ಛಲಮನೆ ಮೇರೆವೆಂ

ನೋಡಿ-1

ನೋಡಿ-2

ಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿ

1.word

2.pdf

ನೋಡಿ
ಪಾಠ ೭ ವೀರಲವ

ನೋಡಿ-1

ನೋಡಿ-2

ಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿ

1.word

2.pdf

ನೋಡಿ
ಪಾಠ ೮ ಕೆಮ್ಮನೆ ಮೀಸೆವೊತ್ತನೆನೋಡಿಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿ

1.word

2.pdf

ನೋಡಿ

ಪಾಠವಿಡಿಯಆಡಿಯೋನೋಟ್ಸ್ಟೆಸ್ಟ್ಚಟುವಟಿಕೆ
ಪಾಠ ೧ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಚಿಂತನೆಗಳುನೋಡಿಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿನೋಡಿನೋಡಿ
ಪಾಠ ೨ ವಸಂತ ಮುಖ ತೋರಲಿಲ್ಲನೋಡಿಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿನೋಡಿನೋಡಿ
ಪಾಠ ೩ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ನೋಡಿಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿನೋಡಿನೋಡಿ
ಪಾಠ ೪ ಮೃಗ ಮತ್ತು ಸುಂದರಿನೋಡಿಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿನೋಡಿನೋಡಿ
ಪಾಠ ೫ ಜನಪದ ಒಗಟುಗಳುನೋಡಿಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿನೋಡಿನೋಡಿ
      
      
      

ಹತ್ತನೆಯ ತರಗತಿ ಚಟುವಟಿಕೆ

...

...