ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ
ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ
ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ
ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಲಹೆಗಳು
ಅನಿಸಿಕೆ

ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ

ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸಾಗರ

೧೦ ನೇ ತರಗತಿ

೧೦ ನೇ ತರಗತಿ : ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
  • ಗದ್ಯ
  • ಪದ್ಯ
  • ಪಠ್ಯಪೂರಕ

ಪಾಠವಿಡಿಯೋಆಡಿಯೋನೋಟ್ಸ್ಟೆಸ್ಟ್ಚಟುವಟಿಕೆ
ಪಾಠ ೧. ಯುದ್ಧ

ನೋಡಿ

 ನೋಡಿ/ಓದಿರಿನೋಡಿನೋಡಿ
ಪಾಠ ೨. ಶಬರಿ

ನೋಡಿ

ನೋಡಿ

ಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿನೋಡಿನೋಡಿ
ಪಾಠ ೩. ಲಂಡನ್ ನಗರನೋಡಿಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿ

1.word

2.pdf

ನೋಡಿ
ಪಾಠ ೪ . ಭಾಗ್ಯಶಿಲ್ಪಿಗಳುನೋಡಿಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿ

1.word

2.pdf

ನೋಡಿ
ಪಾಠ ೫. ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರನೋಡಿಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿ

1.word

2.pdf

ನೋಡಿ
ಪಾಠ ೬ . ವ್ಯಾಘ್ರಗೀತೆನೋಡಿಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿ

1.word

2.pdf

ನೋಡಿ
ಪಾಠ ೭. ವೃಕ್ಷಸಾಕ್ಷಿನೋಡಿಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿ

1.word

2.pdf

ನೋಡಿ
ಪಾಠ ೮, ಸುಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಕಥೆನೋಡಿಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿ

1.word

2.pdf

ನೋಡಿ

ಪಾಠವಿಡಿಯಆಡಿಯೋನೋಟ್ಸ್ಟೆಸ್ಟ್ಚಟುವಟಿಕೆ
ಪಾಠ ೧. ಸಂಕಲ್ಪಗೀತೆನೋಡಿಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿ

1.word

2.pdf

1.word

2.pdf

ಪಾಠ ೨. ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾನೋಡಿಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿ

1.word

2.pdf

ನೋಡಿ
ಪಾಠ ೩ ಹಲಗಲಿ ಬೇಡರುನೋಡಿಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿ

1.word

2.pdf

ನೋಡಿ
ಪಾಠ ೪ ಕೌರವೇಂದ್ರನ ಕೊಂದೆ ನೀನುನೋಡಿಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿ

1.word

2.pdf

ನೋಡಿ
ಪಾಠ ೫ ಹಸುರುನೋಡಿಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿ

1.word

2.pdf

ನೋಡಿ
ಪಾಠ ೬ ಛಲಮನೆ ಮೇರೆವೆಂನೋಡಿಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿ

1.word

2.pdf

ನೋಡಿ
ಪಾಠ ೭ ವೀರಲವನೋಡಿಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿ

1.word

2.pdf

ನೋಡಿ
ಪಾಠ ೮ ಕೆಮ್ಮನೆ ಮೀಸೆವೊತ್ತನೆನೋಡಿಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿ

1.word

2.pdf

ನೋಡಿ

ಪಾಠವಿಡಿಯಆಡಿಯೋನೋಟ್ಸ್ಟೆಸ್ಟ್ಚಟುವಟಿಕೆ
ಪಾಠ ೧ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಚಿಂತನೆಗಳುನೋಡಿಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿನೋಡಿನೋಡಿ
ಪಾಠ ೨ ವಸಂತ ಮುಖ ತೋರಲಿಲ್ಲನೋಡಿಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿನೋಡಿನೋಡಿ
ಪಾಠ ೩ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ನೋಡಿಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿನೋಡಿನೋಡಿ
ಪಾಠ ೪ ಮೃಗ ಮತ್ತು ಸುಂದರಿನೋಡಿಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿನೋಡಿನೋಡಿ
ಪಾಠ ೫ ಜನಪದ ಒಗಟುಗಳುನೋಡಿಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿನೋಡಿನೋಡಿ
      
      
      

ಹತ್ತನೆಯ ತರಗತಿ ಚಟುವಟಿಕೆ

...

...