ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ
ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ
ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ
ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಲಹೆಗಳು
ಅನಿಸಿಕೆ

ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ

ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸಾಗರ

೧೦ ನೇ ತರಗತಿ

೧೦ ನೇ ತರಗತಿ : ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
  • ಗದ್ಯ
  • ಪದ್ಯ
  • ಪಠ್ಯಪೂರಕ

ಪಾಠವಿಡಿಯಆಡಿಯೋನೋಟ್ಸ್ಟೆಸ್ಟ್ಚಟುವಟಿಕೆ
ಪಾಠ ೧. ಯುದ್ಧ

ನೋಡಿ

ನೋಡಿ/ಓದಿರಿನೋಡಿನೋಡಿ
ಪಾಠ ೨. ಶಬರಿ

ನೋಡಿ

ನೋಡಿ

ಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿನೋಡಿನೋಡಿ
ಪಾಠ ೩. ಲಂಡನ್ ನಗರನೋಡಿಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿನೋಡಿನೋಡಿ
ಪಾಠ ೪ . ಭಾಗ್ಯಶಿಲ್ಪಿಗಳುನೋಡಿಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿನೋಡಿನೋಡಿ
ಪಾಠ ೫. ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರನೋಡಿಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿನೋಡಿನೋಡಿ
ಪಾಠ ೬ . ವ್ಯಾಘ್ರಗೀತೆನೋಡಿಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿನೋಡಿನೋಡಿ
ಪಾಠ ೭. ವೃಕ್ಷಸಾಕ್ಷಿನೋಡಿಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿನೋಡಿನೋಡಿ
ಪಾಠ ೮, ಸುಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಕಥೆನೋಡಿಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿನೋಡಿನೋಡಿ

ಪಾಠವಿಡಿಯಆಡಿಯೋನೋಟ್ಸ್ಟೆಸ್ಟ್ಚಟುವಟಿಕೆ
ಪಾಠ ೧. ಸಂಕಲ್ಪಗೀತೆನೋಡಿಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿನೋಡಿನೋಡಿ
ಪಾಠ ೨. ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾನೋಡಿಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿನೋಡಿನೋಡಿ
ಪಾಠ ೩ ಹಲಗಲಿ ಬೇಡರುನೋಡಿಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿನೋಡಿನೋಡಿ
ಪಾಠ ೪ ಕೌರವೇಂದ್ರನ ಕೊಂದೆ ನೀನುನೋಡಿಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿನೋಡಿನೋಡಿ
ಪಾಠ ೫ ಹಸುರುನೋಡಿಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿನೋಡಿನೋಡಿ
ಪಾಠ ೬ ಛಲಮನೆ ಮೇರೆವೆಂನೋಡಿಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿನೋಡಿನೋಡಿ
ಪಾಠ ೭ ವೀರಲವನೋಡಿಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿನೋಡಿನೋಡಿ
ಪಾಠ ೮ ಕೆಮ್ಮನೆ ಮೀಸೆವೊತ್ತನೆನೋಡಿಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿನೋಡಿನೋಡಿ

ಪಾಠವಿಡಿಯಆಡಿಯೋನೋಟ್ಸ್ಟೆಸ್ಟ್ಚಟುವಟಿಕೆ
ಪಾಠ ೧ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಚಿಂತನೆಗಳುನೋಡಿಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿನೋಡಿನೋಡಿ
ಪಾಠ ೨ ವಸಂತ ಮುಖ ತೋರಲಿಲ್ಲನೋಡಿಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿನೋಡಿನೋಡಿ
ಪಾಠ ೩ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ನೋಡಿಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿನೋಡಿನೋಡಿ
ಪಾಠ ೪ ಮೃಗ ಮತ್ತು ಸುಂದರಿನೋಡಿಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿನೋಡಿನೋಡಿ
ಪಾಠ ೫ ಜನಪದ ಒಗಟುಗಳುನೋಡಿಕೇಳಿನೋಡಿ/ಓದಿರಿನೋಡಿನೋಡಿ
      
      
      
  • Tab Title 1
  • Tab Title 2
  • Tab Title 3
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.